Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 GUJO TIMIRTTIYAA

Mastterbeeshiniyaa Xoona

Mastterbeeshiniyaa Xoona

Xoossaa ufayssenna meeze gidida mastterbeeshinee, issi uri ba huuphe ufayssa xallaa qoppanaadan oottees; qassi geeshsha gidennabata qoppanaadan oottees. * Hegaa mala meezee deˈiyo uri harata asho gaytotettaa koshshaa poliyo woykko he koshshaa aliyo miishsha xalladan xeelliyaagaa gidana danddayees. Hegaa meeze oottida uri, asho gaytotettaa naaˈˈu asati issoy issuwau siiqo bessiyo oge gidennan, haˈˈissa xallau ufayssa demmanaunne bana unˈˈettida koshshaappe woppa demmanau poliyoobadan xeellees. SHin hegaa mala woppay takkiyoy guutta wode xallaassa. Mastterbeeshinee “shaaramuxiyoogaa, tunatettaa, shaaramuxanau koyiyoogaa” xeelliyaagan bollaa qommota woranaadan oottiyoogaappe ubba eta denttettees.—Qolasiyaasa 3:5.

Kiitettida PHauloosi: “Ta siiqotoo, . . . nu ashuwaanne nu [ayyaanaa] tunissiya ubbabaappe nu huuphiyaa ane geeshshoos; qassi Xoossaayyo yayyiyoogan muleera geeyidi de7oos” yaagidi xaafiis. (2 Qoronttoosa 7:1) Ha qaalata oosuwan peeshshanau metootidaba gidikko, hidoota qanxxoppa. Yihooway ubbatoo nena “atto” gaanaunne maaddanau keehippe koyees. (Mazamure 86:5; Luqaasa 11:9-13) He meezee takki takkidi nena wayissiyaaba gidikkokka, ne wozanay nena pirddiyoogeenne neeni he meeziyaa xoona kiyanau baaxetiyoogee neessi loˈˈo qofay deˈiyoogaa bessees. “Xoossai nu wozanaappe gita; qassi i ubbabaa erees” yaagiyaagaakka hassaya. (1 Yohaannisa 3:20) Xoossay nuuni oottiyo nagara xalla gidennan,  nu kumetta oonatettaa xeellees. I nubaa ubbabaa eriyo gishshau, nuuni a maarotaa demmanau ubbatoo sheekkidi wozanappe woossiyo woosaa qaretan siyees. Yaatiyo gishshau, issi naˈi metuwan geliyo wode ba aawaakko woxxidi biyoogaadan, ne huuphiyaa kawushshada Xoossaakko wozanappe woossiyoogaa aggoppa. Yihooway geeshsha zoriya wozanaa immiyoogan nena anjjana. (Mazamure 51:1-12, 17; Isiyaasa 1:18) Neeni ne woosaara moggiya ogiyan loˈˈo tangguwaa ekkana bessiyoogee qoncce. Leemisuwau, ubba qommo pornograafiyaappenne iita laggetettaappe haakkana bessees. *

Mastterbeeshine meezee nena metiyoogaa aggana xayikko, Kiristtaane gidida ne aawaayyo woy aayeeyyo woykko ayyaanaaban kaymidanne neeyyo qoppiya urau hegaabaa hayyanaa yoota. *Leemiso 1:8, 9; 1 Tasalonqqe 5:14; Tiitu 2:3-5.

^ MENT. 1 Mastterbeeshinee attumatettaa woykko maccatettaa bosherettiyoogaa gidishin, darotoo asho gaytotettaa qaaqqaa keehippe aliyo hanota.

^ MENT. 2 Daro keettan, komputeriyaa goˈettiyo ogiyaa kaallanau so asay ubbay beˈiyoosan wottoosona. Hegaa bollikka, issi issi keettan koyettennabaa bessenna komputere prograamiyaa shammoosona. Gidikkokka, ay komputere prograamekka ammanttiyaaba gidenna.

^ MENT. 1 Mastterbeeshine meeziyaa xoonanau maaddiya qofaa demmanau, Hidaare 2006 Beegottite! maxeetiyan, “Yelagatu Oyshaa. . . Taani Ha Meeziyaa Waatada Xoonana Danddayiyaanaa?” yaagiya huuphe yohuwaanne Yelagati Oychiyo Oyshaa—Oosuwan Peˈana Danddayiya Zaaruwaa, geetettiya maxaafaa Paydo 1n, sinttaa 178-182 xeella. (Wolayttattuwan birshshettibookkona.)