Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 GUJO TIMIRTTIYAA

Macho Yeddiyoogaanne SHaahettiyoogaa Geeshsha Maxaafay Woygii?

Macho Yeddiyoogaanne SHaahettiyoogaa Geeshsha Maxaafay Woygii?

JYihooway ekkidanne gelida asati bantta aqo duussau gelido maachau ammanettidaageeta gidanaadan koyees. Koyro bitaniyaanne maccaasiyo aqo duussan issippe wottido wode, Yihooway: “Asi . . . ba machcheera issippe de7ees; eti naa77ai issi asho gidoosona” yaagiis. Guyyeeppe, Yesuus Kiristtoosi he qofaa zaarettidi yootiis; hegaa bolli gujjidi: “Hegaa gishshau, Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo” yaagiis. (Doomettaabaa 2:24; Maatiyoosa 19:3-6) Yaatiyo gishshau, Yihoowaynne Yesuusi aqo deˈuwaa, aqo laggiyaappe issoy hayqqiyo wode xallan shaahettiyo issippetettadan xeelloosona. (1 Qoronttoosa 7:39) Aqo deˈoy geeshsha giigisso gidiyo gishshau, macho yeddiyoogaa woy azinappe kiyiyoogaa  xaasayidi xeellana bessenna. Geeshsha Maxaafay yootiyo gaasuwan gidennan macho yeddiyoogaa woy azinappe kiyiyoogaa Yihooway ixxees.—Milkkiyaasa 2:15, 16.

Macho yeddanau woy azinappe kiyanau Geeshsha Maxaafay yootiyo gaasoy aybee? Asay wodiraa laammiyoogaanne shaaramuxiyoogaa Yihooway ixxees. (Doomettaabaa 39:9; 2 Sameela 11:26, 27; Mazamure 51:4) Asay shaaramuxiyoogaa Yihooway keehippe shenetiyo gishshau, hegaa macho yeddiyo woy azinappe kiyiyo gaasodan xeellees. (SHaaramuxiyoogee ay ay gujjiyaakko qofaa demmanau, SHemppuwaa 9, mentto 7 xeella.) SHaaramuxibeenna aqo laggee shaaramuxida aqo laggiyaara issippe deˈanau woykko yeddanau woy kiyidi baanau dooriyo maataa Yihooway immiis. (Maatiyoosa 19:9) Hegaa gishshau, shaaramuxibeenna aqo laggee yeddanau woy kiyidi baanau qofaa qachikko, Yihooway hegaa ixxenna. Gidikkokka, Kiristtaane gubaaˈee, ooninne yeddanaadan woy kiyidi baanaadan minttettenna. Issi issi hanotatun, shaaramuxida aqo laggee wozanappe ba nagaraappe simmiyaaba gidikko, shaaramuxibeenna aqo laggee he uraara issippe deˈanau koyana danddayees. Gidikkokka, Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan yeddanau woy kiyidi baanau danddayiyaageeti, banttau kuuyanau koshsheesinne hegee kaalettana danddayiyoobaa eeno giidi ekkana koshshees.—Galaatiyaa 6:5.

Issi issi deexo hanotatuppe denddidaagan issi issi Kiristtaaneti bantta aqo laggee shaaramuxibeennaagaa gidikkonne, appe shaahettanau woykko yeddanau woy kiyidi baanau qofaa qachidosona. Hegaa mala hanotan, shaahettida uri gelennan woy ekkennan deˈanaadan woy ba aqo laggiyaara sigettanaadan Geeshsha Maxaafay minttettees. (1 Qoronttoosa 7:11) Hegaa mala Kiristtaanee haraa gelanau woy ekkanau maati baawa. (Maatiyoosa 5:32) Issoti issoti shaahettanau danddayissiyaabadan xeellido amarida deexo hanotata ane beˈa.

Eriiddi maaddennan ixxiyoogaa. Azinay so asaassi koshshiyaabaa kunttana danddayiiddi kunttennaagaappe denddidaagan, issi keettaa asay deˈossi koshshiyaabaa demmennaagaanne keehippe hiyyeesa gidana danddayees. Geeshsha Maxaafay: “Ba so asaayyo qoppenna urai oonanne gidikko, he aawi ba ammanuwaa kaddidaagaa. Ammanenna asaappekka aadhdhida iitaa” yaagees. (1 Ximootiyoosa 5:8) Hegaa mala asi ba hanotaa laammana xayikko,  machiyaa ba payyatettaunne ba naatu payyatetta gishshau, shaahettana bessiya bessennaakko qofaa qachana danddayawusu. Gubaaˈiyaa cimati issi Kiristtaanee ba soo asau koshshiyaabaa kunttenna giyo mootuwaa akeekan xeellana bessees. Issi uri ba soo asau koshshiyaabaa kunttennan ixxiyoogee gubaaˈiyaappe bohettanaadan oottana danddayees.

Bollan wolqqaama qohuwaa gattiyoogaa. Qoho gattiya aqo laggee ba aqo laggiyaa payyatettaa, ubba qassi shemppuwaa qohiya wolqqaama daafaa gattana danddayees. Qoho gattida aqo laggee Kiristtaane gidikko, gubaaˈiyaa cimati he yohoy tumakko tuma gidennaakko akeekan beˈana koshshees. Hanqquwan suulliyoogeenne hanttaara asa gidiyoogee issi asi gubaaˈiyaappe bohettanaadan gaaso gidana danddayees.—Galaatiyaa 5:19-21.

Ayyaanaaban keehi qohettanaadan oottiyoogaa. Tumu goynuwaa kaalliyoogee ba aqo laggiyau danddayettennaadan oottanau issi uri ubbatoo baaxetana danddayees; ubba Xoossaa azazuwaa kanttanaadan wolqqanttana danddayees. Hegaa mala hanotan, qohoy gakkido aqo laggee “asau azazettanaappe Xoossau azazettanau” danddayiyo ogee shaahettiyoogaa xalla gidiyoogaa woy aggiyoogaa qofaa qachana bessees.—Oosuwaa 5:29.

Qommoora qonccidabata milatiya deexo hanotatu ubban, qohoy gakkido aqo laggee shaahettanaadan woy issippe deˈanaadan ooninne minttettana bessenna. Ayyaanaaban kaymida Kiristtaanetinne gubaaˈiyaa cimati maaduwaanne Geeshsha Maxaafan baasettida zoriyaa immana danddayikkonne, azinaanne machee giddon deˈiyaaba ubbaa eranau danddayokkona. Hegaa erana danddayiyay Yihoowa xalaala. Kiristtaane gidida issi machiyaa ba azinaappe shaahettanau koyada son deˈiya guutta metuwaa keehippe deexo oottiyaaba gidikko, Xoossaa woy aqo deˈuwaa giigissuwaa bonchukku; hegaadan oottiya azinaabaykka hegaara issi mala. Issi uri shaahettanau koyido gene qofaa qottanau koyiyaaba gidikkokka, Yihooway hegaa akeekees. ‘Nuuni oottiyoobaa wochiya Xoossaa sinttan ubbabaykka beettiyoogeenne qoncciyan deˈiyoogee’ tuma. (Ibraawe 4:13) SHin keehippe wolqqaama gidida deexo hanotay ubbatoo gakkiyaaba gidikko, wurssettan shaahettanau doorida issi Kiristtaaniyaa ooninne borana bessenna. Wurssettan, “nuuni ubbaikka Xoossaa pirddaa araataa sinttan eqqana.”—Roome 14:10-12.