Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 GUJO TIMIRTTIYAA

Bohettida Uraara Deˈiya Gaytotettaa

Bohettida Uraara Deˈiya Gaytotettaa

Nu dabbo woy nuussi mata lagge gidida uri ba nagaraappe simmennan ixxidi, gubaaˈiyaappe bohettiyoogee nuna keehippe azzanttees. Ha yohuwaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafaa kaaletuwau immiyo zaaroy, nuuni Xoossaa ay keena siiqiyaakkonne a giigissotun ay keena ammanettiyaakko qonccissees. * Hegaara gayttidaagan denddiya issi issi oyshata qoppa.

Gubaaˈiyaappe bohettida uraara nuuyyo ay mala gaytotettay deˈana bessii? Geeshsha Maxaafay: “Ishantta ha77i geetettiyaageetuppe issoinne shaaramuxana qaaqqatiyaagaa woi miishshaa amottiyaagaa woi eeqassi goinniyaagaa woi cayiyaagaa woi mattottiyaagaa woi bonqqiyaagaa gidikko, intte aara issippe gaittenna mala, . . . Hegaa malaara harai atto, qumaakka mooppite” yaagees. (1 Qoronttoosa 5:11) ‘Kiristtoosa timirttiyan deˈenna uraa’ xeelliyaagan: “Intte soo a gelissoppite; sarokka gooppite. Aissi giikko, a saro giya urai a iita oosuwaa aara shaakkees” yaagiyaagaa nabbaboos. (2 Yohaannisa 9-11) Bohettida uraara nuuni ayyaanaaban woykko issippetettaa medhiyo haraban gayttokko. Masqqala 15, 1981, Wochiyo Keelay sinttaa 25n: “Issi uraa ‘saro’ giyoogee haasayau, ubba hegaappe aadhidi laggetettau doometta gidana danddayees. Bohettida uraara laggetettaa medhiyo koyro tangguwaa nuuni ekkana bessii?” yaagees.

Bohettida uraara deˈiya gaytotetta ubbaa aggana bessii? Ee, aggana bessiyo daro gaasoti deˈoosona. Koyruwan, hegaadan oottiyoogee nuuni Xoossaassinne a Qaalaassi ammanettiyoogaa bessees. Deexxenna wode xalla gidennan, deexxiyo wodiyankka nuuni Yihoowaassi azazettana bessees. Yihooway suure pirddiyaagaanne siiqiyaagaa, qassi a higgetikka nuna keehippe goˈˈiyaageeta gidiyoogaa nuuni akeekoos. Hegaa gishshau, a siiqiyoogee a azazuwaa ubbaa naaganaadan nuna denttettees. (Isiyaasa 48:17; 1 Yohaannisa 5:3) Naaˈˈanttoy, ba oottido nagaraappe simmenna uraappe haakkiyoogee, nuuninne gubaaˈiyan deˈiya harati ayyaanaabaaninne kandduwaaban moorettennaadaaninne gubaaˈiyaayyoonne nuuyyo deˈiya loˈˈo sunttay moorettennaadan  oottees. (1 Qoronttoosa 5:6, 7) Heezzanttoy, Geeshsha Maxaafaa baaso siraataa nuuni minttidi kaalliyoogee, ubba bohettida uraakka goˈˈana danddayees. Pirdda komitiyaa kuushshaa kaafiyoogan, nagaraa oottida uray ba wozanau simmanaadan oottana danddayoos. I he wode gakkanaashin gubaaˈiyaa cimati a maaddanau daafurido daafuraa akeekibeenna. Ba siiqotuura deˈiya loˈˈo issippetettay attido hanotay, “ba mooruwaa hassayidi” hegee keehi deexo nagara gidiyoogaa akeekanaadaaninne Yihoowakko simmanau tangguwaa ekkanaadan a maaddana danddayees.—Luqaasa 15:17.

Dabbo issoy bohettidaba gidikko shin? Hegaa mala hanotan, so asaara deˈiya mata dabbotay, Yihoowa higgiyau ammanettiyoogaa paacciyaaba gidana danddayees. Bohettida dabbuwaara nuuyyo ay mala gaytotettay deˈana bessii? Merettana danddayiya hanota ubbaa ha xuufiyan denttidi haasayana danddayokko; shin naaˈˈu waannabata ane beˈoos.

Issi issi hanotan, bohettida uri nunaara issippe deˈiya, nu soo asappe issuwaa gidana danddayees. I bohettidoogee so asaara deˈiya asho dabbotay duuxxanaadan oottenna. Hegaa gishshau, so asay galla galla oottiyoobaynne eta gaytotettay haˈˈikka deˈana danddayees. Gidikkonne, he uri ba hanotan, Kiristtaane gidida bantta soo asaara ayyaanaaban deˈiya dabbotaa duuttanau dooriis. Yaatiyo gishshau, ammanettida so asay ayyaanaaban aara deˈiya issippetettaa aggiigees. Leemisuwau, so asaa Geeshsha Maxaafaa xinaatiyaa wode bohettida uri deˈiyaaba gidikko, qofaa immiyoogan shaahettenna. SHin bohettida uri gamma gakkibeenna naˈa gidikko, a tamaarissanaunne seeranau yelidaageetussi haˈˈikka aawatettay deˈees. Hegaa gishshau, siiqiya yelidaageeti he naˈaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈissana danddayoosona. *Leemiso 6:20-22; 29:17.

Hara hanotan, bohettidaagee so asaappe issuwaa gididi, nunaara issippe deˈenna ura gidana danddayees. So asaara gayttidaban guutta gaytotettay deˈana danddayikkokka, hegaa mala gaytotettay keehi guutta gidana koshshees. Ammanettida Kiristtaane so asati, banttanaara sooni deˈenna, bantta soo asa gidida bohettida uraara  gayttiyo gaaso koyokkona. Hegaappe, Yihoowayyonne a dirijjitiyaayyo ammanettiyoogee, bohettiyoogaara gayttida Geeshsha Maxaafaa maaraa kaafanaadan eta denttettees. Hegaara gayttidaagan eti ammanettidaageeta gidiyoogee, nagaraa oottida uray goˈettanaadankka qoppidi oottiyooba; hegee imettida seeran i goˈettanaadan maaddanau danddayees. *Ibraawe 12:11.

^ MENT. 1 Gubaaˈiyaappe bohettiiyoogaara gayttida Geeshsha Maxaafaa baaso siraatay, bantta koshshan gubaaˈiyaappe shaahettiyaageetussikka oottees.

^ MENT. 2 Bohettida, son deˈiya gamma gakkibeenna naˈa xeelliyaagan, gujo qonccissuwau Wochiyo Keelaa Xiqimita 1, 2001, sinttaa 16-17nne Hidaare 15, 1988, sinttaa 20 xeella.

^ MENT. 3 Bohettida dabbotuura deˈana bessiya gaytotettaa xeelliyaagan gujo qonccissuwau, Wochiyo Keelaa Hosppune 15, 1988, sinttaa 26-31ninne Masqqala 15, 1981, sinttaa 26-31n deˈiya Geeshsha Maxaafaa zoriyaa xeella.