Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haddirssa baggan: Nezerlandden, Ayndihovene kataman 1945n sabbakishin polisee issi ishaa oyqqees; Ushacha baggan: Neeni deˈiyo biittan sabbakiyoogee higgiyan paqqadettidabee?

 SHAAHUWAA 4

Kawotettaa Xoonuwaa—Mishiraachoy Higgiyan Minni Eqqanaadan Oottiyoogaa

Kawotettaa Xoonuwaa—Mishiraachoy Higgiyan Minni Eqqanaadan Oottiyoogaa

 NEENI sooppe soo haggaazaydda poliseti haahuwaara yiyaageeta beˈadasa. Neeni kaalliya keettaawaa haasayissishin, poliseti inttekko yiyoogaa nenaara haggaaziyaagee akeekido gishshawu, a qofay shaahettiis. Issi polisee inttekko gakkidi, “Sooppe soo biidi Geeshsha Maxaafaabaa yootiyaageeti inttenee? Nuuni asay inttena amassalin yiida!” yaagiis. Intte Yihoowa Markka gidiyoogaa shonggaara deˈiya qaalan yooteeta. Hegaappe simmin aybi hananee?

Hegaa zaaroy intte biittan deˈiya Yihoowa Markkatu taarikiyaara gayttidaba. Hegaappe kase intte biittan kawotettay Yihoowa Markkata waatidee? Intte biittan haymaanootiyaa asay ba koyiyoogaadan kaallii? Yaatikko, hegaadan hanidoy ne ishanttinne michontti aadhida unddenna layttawu ‘mishiraachoy higgiyan minni eqqanaadan oottanawu mootettido’ gishshataassa gidennan aggenna. (Pili. 1:7, NW) Neeni deˈiyoy awaana gidinkka, Yihoowa Markkati higgiyan shatimmidobaa wotta dentta qoppiyoogee ammanuwan minnanaadan maaddiyaaba. Ha shaahuwan, he maalaalissiya taarikiyaappe amaridaagaa nuuni beˈana. Nuuni hegaa mala keehi gitabaa mule oottana danddayenna gishshawu, shatimmidobay Xoossaa Kawotettay qoncci beettiyaaba gidiyoogaa maalaalissiya hanotan qonccissiyaaba!

HA SHAAHUWAN

SHEMPPUWAA 13

Kawotettaabaa Yootiyaageeti Bantta Yohuwawu SHilootan Eqqidosona

Ha wodiyan xoqqa pirdda keettatun issi issi daannati beni wode Higgiyaa tamaarissiya Gamaaliyaalaagaadan qoppidosona.

SHEMPPUWAA 14

Xoossaa Kawotettaa Xallawu Ammanettidi Exatiyoogaa

Yihoowa Markkati polotikaaban oossinne exatenna gishshawu eta gakkiya, ‘shaafan’ leemisettida yedetaa qoppibeennabay mittiis.

SHEMPPUWAA 15

Laˈatettan Goynnanawu Baaxetiyoogaa

Xoossaa asay higgiyawu—Xoossaa Kawotettaa higgiyawu azazettiyo maataa gishshawu mootettiis.