Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haddirssa baggan: Amarkkan, Alabaama giyo sohuwan issi michiyaa Ishaa Razerforda haasayay duuqettidaagaa 1938 heeran sissishin Ushacha baggan: Siwezerlande

 SHAAHUWAA 1

Kawotettaa Tumaa—Ayyaanaabaa Qumaa Immiyoogaa

Kawotettaa Tumaa—Ayyaanaabaa Qumaa Immiyoogaa

 GEESHSHA MAXAAFAA tamaaree neeni aara issippe nabbabido xiqisiyaa birshshettaa akeekidi keehippe ufayttiyoogaa beˈaasa. Qassi i, “Nuuni ha saˈan Gannatiyan merinawu deˈana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay tamaarissees yaagay?” yaagees. Nenaara haggaaziya uri pashkki giidi, “Geeshsha Maxaafaappe ay akeekadii?” yaagees. Xinaatee maalaalettidi, “Hagaa taani hagaappe kase tamaarabeennaagee garamiyaaba!” yaagees. Amarida saaminttaappe kase Xoossaa sunttay Yihoowa gidiyoogaa i erido wode hegaa malabaa giidoogaa neeni hassayaasa.

Neeni hegaadan giida ura xannaˈissa eray? Xoossaa asaappe daroti hegaadan giida ura xannaˈissidosona. Nuuyyo imettida tumaa eraa imotay alˈˈoba gidiyoogaa akeekanaadan oottiya hegaa malabay daro gidenna. Ane issitoo qoppa, he imotaa neeni waata demmadii? Ha shaahuwan ha oyshaa pilggana. Xoossaa asay demmido ayyaanaabaa eray gujji gujji biido ogee Xoossaa Kawotettay beettiyaagaa keena qoncce gidiyoogaa bessiya naqaasha. Xeetu layttawu, he Kawotettaa Kawoy, Yesuus Kiristtoosi Xoossaa asay tumaa tamaaranaadan oottiis.

HA SHAAHUWAN

SHEMPPUWAA 3

Yihooway Ba Halchuwaa Qonccissiis

Kawotettay Xoossay koyro halchidobee? Yesuusi Kawotettaabaa waatidi qonccissidee?

SHEMPPUWA 4

Yihooway Ba Sunttaa Xoqqu Xoqqu Oottiis

Kawotettay Xoossaa sunttaara gayttidaagan ay oottidee? Neeni Yihoowa sunttaa waatada geeshshana danddayay?

SHEMPPUWAA 5

Kawoy Kawotettaabaa Loytti Akeekanaadan Oottiis

Xoossaa Kawotettaabaa, a haariyaageetubaanne awu haarettiyaageetubaa, qassi Kawotettawu ammanettidaagaa gidanawu koyettiyaabaa loyttada akeeka.