Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPUWAA10

Kawoy Ba Asaa Ayyaanaaban Geeshshees

Kawoy Ba Asaa Ayyaanaaban Geeshshees

HA SHEMPPUWAA WAANNA QOFAA

Yesuusi bana kaalliyaageeta ayyaanaaban ayssi geeshshidaakkonne waatidi geeshshidaakko yootees

1-3. Yesuusi asay beeta maqidasiyaa moorishin beˈidi waatidee?

YESUUSI Yerusalaamen deˈiya beeta maqidasee aybawu leemisokko eriyo gishshawu, hegaa keehi bonchiis. Beeta maqidasee daro layttawu saˈan tumu goynuwawu waanna soho. SHin geeshsha Xoossaa Yihoowawu goynniyo goynoy geeshsha gidana bessees. Yesuusi Niisaana 10, 33 M.Ln beeta maqidasiyaa biidi, asay hegaa moorishin beˈidi waanidaakko qoppa. Hanidabay aybee?—Maatiyoosa 21:12, 13 nabbaba.

2 Ayhuda gidenna asaa dabaaban zalˈˈiyaanne miishshaa laammiya yaaretiya asay Yihoowayyo yarshshanawu yaa biidaageeta yuuˈees. * Yesuusi beeta maqidasiyan “baizziyaageetanne shammiyaageeta ubbaa kare yedettiis; qassi miishshaa laammiyaageetu” xarapheezaa aatti yeggiis. (Nahimiyaa 13:7-9ra gatta xeella.) He yaaretiya asati ba Aawaa keettaa “panggati qosettiyo gonggolo” kessido gishshawu, Yesuusi eta bolli pirddiis. Yaatiyoogan, Yesuusi beeta maqidasiyaanne hegee leemiso gididobaa bonchiyoogaa bessiis. A Aawaayyo goynniyo goynoy geeshsha gidana koshshees!

3 Daro layttaappe guyyiyan, Yesuusi Mase Kawo gidi simmidi, ha wodiyan Yihoowawu bessiyaagaadan goynnanawu koyiya ubbaa maaddiya beeta maqidasiyaa haranttuwaa geeshshiis. I he wode geeshshido beeta maqidasee awugee?

“Leewa Zareta” Geeshshiyoogaa

4, 5. (a) Yesuusa kaalliya ayyaanan tiyettidaageeti 1914ppe 1919 doomettaa gakkanaassi waanidi geeyidonaa? (b) Xoossaa asaa geeshshiyoogee he wode polettidee? Qonccissa.

4 Nuuni ha maxaafan SHemppuwaa 2n beˈidoogaadan, Yesuusi 1914n kawoti simmidi, geeshsha goynuwawu giigida ayyaanaa beeta maqidasiyaa qoranawu ba Aawaara yiis. * Hegaappe denddidaagan, Kawoy ayyaanan tiyettidaageeta, hegeetikka “Leewa zareta” geeshshana koshshiyoogaa akeekiis. (Mil. 3:1-3) Geeshshiyaagee Yihooway 1914ppe 1919 doomettaa gakkanaassi ba asay dumma dumma paaciyaaninne metuwan geeyanaadan oottiis. Ayyaanan tiyettidaageeti tama mala paaciyaa paacetti geeyidi, Mase Kawuwawu exatanawu koyiyoogaa bessidoogee ufayssiyaaba!

 5 Xoossaa asaa geeshshiyoogee he wode polettidee? CHii, polettibeenna. Wurssetta gallassi, Yihooway Mase Kawuwaa baggaara a kaalliyaageeti ayyaanaa beeta maqidasiyan deˈanawu geeshsha gidana mala maaddiis. I eta kandduwaanne eta dirijjitiyaa kaseegaappe waatidi loyttidaakko kaalliya naaˈˈu shemppuwan beˈana. SHin ane koyro, ayyaanaaban geeshshiyoogaara gayttidabaa beˈoos. Yesuusi bana kaalliyaageeti ayyaanaaban geeshsha gidanaadan maaddanawu, qoncce gididanne qoncce gidenna ogiyan oottidobaa qoppiyoogee ammanuwaa minttiyaaba.

‘Intte Huuphiyawu Geeyite’

6. Yihooway omoodettida Ayhudatussi yootido azazoy ayyaanaabaa geeshshatettay aybakko nuuni eranaadan waati maaddii?

6 Ayyaanaabaa geeshshatettay aybee? Ha oyshaa zaaranawu, Baabiloonen omoodettidi deˈiya Ayhudati usuppuntta xeetu layttan K.K. bantta biitti simmiyo wode Yihooway etawu yootidobaa ane beˈoos. (Isiyaasa 52:11 nabbaba.) Eti omooduwaappe bantta katamaa Yerusalaame simmidoy beeta maqidasiyaa zaarettidi keexxanaassanne tumu goynoy zaarettidi eqqanaadan oottanaassa. (Izi. 1:2-4) Yihooway ba asay Baabiloone haymaanootiyaara gayttida ubbabaa aggibayanaadan koyiis. Yihooway etawu, “Tunabaa bochchoppite,” “a giddoppe kiyiichchite,” qassi “intte huuphiyaukka geeyite” yaagidi, dumma dumma azazuwaa azazidoogaa akeeka. Yihoowa geeshsha goynoy worddo haymaanootiyan hambbalaashshettana bessenna. Yaatin, nuuni hegaappe ay kuuyana danddayiyoo? Ayyaanaabaa geeshshatettay worddo haymaanootiyaa timirttiyaappenne a meeziyaappe naxa kiyiyoogaa.

7. Yesuusi bana kaalliyaageeta ayyaanaaban geeshshanawu goˈettidobay aybee?

7 Kawoy Yesuusi kawoti simmidi takkennan, bana kaalliyaageeta ayyaanaaban geeshshanawu goˈettiyo qoncciyan beettiyaabaa giigissiis. Kiristtoosi goˈettidobay i 1919n sunttido ammanettida wozannaama ashkkaraa. (Maa. 24:45) Geeshsha Maxaafaa Tamaareti he laytti gakkanaassi, worddo haymaanootee tamaarissiyo daro timirttiyaappe geeyi uttidosona. Gidikkokka, eti ayyaanaaban geeyana koshshiyo issi issibay deˈees. Kiristtoosi ammanettida ba ashkkaraa baggaara bana kaalliyaageeti aggana koshshiyo dumma dumma baalatubaanne meezetubaa loddan loddan qonccissiis. (Lee. 4:18) Hegaara gayttidaagan, amarida leemisuwaa ane beˈoos.

Kiristtaaneti Ufayssa Masqqalaa Bonchana Koshshii?

8. Geeshsha Maxaafaa Tamaareti Ufayssa Masqqalaabaa daro wodiyaappe kase ay eridonaa, shin eti loytti akeekibeennabay aybee?

8 Geeshsha Maxaafaa Tamaareti Ufayssa Masqqalawu denddoy eeqa goyno gidiyoogaanne Yesuusi Tisaase 25n yelettibeennaagaa daro wodiyaappe kase eridosona. Tisaase 1881 Xiyoone Wochiyo Keelay hagaadan giis: “Miilooniyan qoodettiya asay eeqa goynuwaa aggidi woosa keettaa yiis. SHin, eeqa goynuwaa qeeseti kiristtaane qeese gidido gishshawunne Ufayssa Masqqalaynne  hegaa mala hara eeqa goynuwaa baalati kiristtaane ammanuwan sunttettido gishshawu, he asati laamettidoy suntta xallaana.” Wochiyo Keelay 1883n “Yesuusi Yelettidoy Awudee?” giya huuphe yohuwan, Yesuusi Xiqimita aginaa doomettaa heeran yelettidoogaa qonccissiis. * SHin Geeshsha Maxaafaa Tamaareti Ufayssa Masqqalaa bonchiyoogaa aggana bessiyoogaa he wode loytti akeekibookkona. Birukiliine Beeteele keettaa asaykka hegaa bonchiyoogaa aggibeenna. Gidoppe attin, 1926ppe simmin hanotay laamettiyoogaa doommiis. Aybissi?

9. Geeshsha Maxaafaa Tamaareti Ufayssa Masqqalaabaa ay akeekidonaa?

9 Geeshsha Maxaafaa Tamaareti he yohuwaa loytti pilggido gishshawu, Ufayssa Masqqalaa denddoynne hegaara gayttida meezee Xoossaa bonchissennaagaa akeekidosona. Tisaase 14, 1927 Zi Golden Eej giyo maxeetee “Ufayssa Masqqalaa Dendduwaa” giya huuphe yohuwan, Ufayssa Masqqalay eeqa goyno baalanne ufayttana xallawu bonchiyo baala gidiyoogaa qonccissiis. He huuphe yohoy he baalaa bonchanaadan Kiristtoosi azazibeennaagaa qonccissidi, Ufayssa Masqqalaa xeelliyaagan hagaadan kuuyiis: “Alamee, ashoynne Seexaanay ha baalay ubbatoo bonchettanaadan koyiyoogee . . . Yihoowayyo wozanappe haggaaziyaageeti he baalaa keehi ixxanaadan oottiyaaba.” Beeteele keettaa asay he laytti Tisaasiyan woy hegaappe simmin mule Ufayssa Masqqalaa bonchibeennaagee garamissiyaaba gidenna!

10. (a) Tisaase 1928n Ufayssa Masqqalaa xeelliyaagan qoncciyaa kessidobay aybee? (“ Ufayssa Masqqalaa Dendduwaanne Asay A Bonchiyo Gaasuwaa” giya saaxiniyaakka xeella.) (b) Bonchana koshshenna hara baalatubay Xoossaa asawu waani odettidee? (“ Hara Baalata Qoncciyaa Kessiyoogaa” giya saaxiniyaa xeella.)

10 Hegaappe kaalliya layttan, Geeshsha Maxaafaa Tamaaretussi Ufayssa Masqqalaa xeelliyaagan tumay aybakko keehi qoncciis. Tisaase 12, 1928n, waanna biiruwan oottiya Ishaa Richard H. Barberi Ufayssa Masqqalawu denddoy tunabaappe gidiyoogaa  qoncciyaa kessidi eraadooniyan yootiis. Waanna biiroy qoncce azazuwaa azazin Xoossaa asay waatidee? Ishaa CHarles Brandliini inne a soo asay Ufayssa Masqqalaa bonchiyoogaa awude aggidaakko hagaadan giis: “Nuuni eeqa goynuwaa baalaa agganawu metootidoo? Akkay metootibookko! . . . Hegee qitattida maayuwaa qaaridi oliyoogaa mala.” Guyyeppe gubaaˈeta xomoosiyaagaa gididi oottida Ishaa Henri A. Kantwelikka hegaadan giis. I, “Nuuni Yihoowa siiqiyoogaa bessanawu issibaa aggibayido gishshawu ufayttida” yaagiis. Kiristtoosa kaalliya ammanettidaageeti eeno giidi laamettidosona; qassi denddoy eeqa goyno gidido baalaa bonchibookkona. *Yoh. 15:19; 17:14.

11. Nuuni Mase Kawuwawu exatiyoogaa waatidi bessana danddayiyoo?

11 He ammanettida Geeshsha Maxaafaa Tamaareti nuussi loˈˈo leemiso gididosona! Nuuni eti oottidobaa qoppiyo wode, nuna hagaadan oychana koshshees: ‘Nuussi waanna biiruwaappe imettiya azazuwaa taani waata xeelliyaanaa? Taani hegaa siyada tamaaridoogaadan oottiyaanaa?’ Nuuni eeno giidi azazettiyoogee, ammanettida ashkkaraa baggaara ayyaanaabaa qumaa koshshiya wodiyan giigissiya Mase Kawuwawu exatiyoogaa bessees.—Oos. 16:4, 5.

Kiristtaaneti Masqqaliyaa Goˈettana Koshshii?

Masqqaliyaa misileenne kallachaa misilee deˈiyo malaataa (Mentto 12 nne 13 xeella)

12. Daro layttawu, Geeshsha Maxaafaa Tamaareti masqqaliyaa aybidan xeellidonaa?

12 Daro layttawu, Geeshsha Maxaafaa Tamaareti masqqaliyaa Kiristtaane ammanuwaa malaatadan goˈettana koshshiyaabadan xeellidosona. Eti eeqaa goynoy likke gidennaagaa eriyo gishshawu, masqqaliyawu goynnana koshshiyaabadan qoppibeennaagee tuma. (1 Qor. 10:14; 1 Yoh. 5:21) Wochiyo Keelay  1883n, “eeqa goyno ubbay Xoossaa sheneyiyaaba” gidiyoogaa geeshshidi yootiis. SHin, Geeshsha Maxaafaa Tamaareti koyro, masqqaliyaa maara goˈettiyo oge giidi xeellidobay bala gidenna gi qoppidosona. Leemisuwawu, masqqaliyaa misileenne kallachaa misilee deˈiyo alleequwaa banttana erissiyaabadan bantta maayuwaa bollan wottoosona. Eti hayqqana gakkanaassi ammanettidi deˈikko, deˈo akiliiliyaa ekkanaagawu hegee malaata giidi qoppidosona. He alleequwaa malaatay he wode 1891ppe doommidi, Wochiyo Keelan koyro sinttan kiyees.

13. Kiristtoosa kaalliyaageetussi masqqaliyaa goˈettiyoogaa xeelliyaagan qonccidabay aybee? (“ Masqqaliyaa Goˈettiyoogaabay Loddan Loddan Qoncciis” giya saaxiniyaakka xeella.)

13 Geeshsha Maxaafaa Tamaareti masqqaliyaa misileenne kallachaa misilee deˈiyo malaataa kase xoqqu oottidi xeelloosona. SHin, 1927 heerappe doommidi, Kiristtoosa kaalliyaageetussi masqqaliyaa goˈettiyoogaara gayttidabay loddan loddan qoncciis. Guyyeppe Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida Ishaa Grant Suteri Amarkkan, Mishigan giyo sohuwan, Ditroyt kataman 1928n shiiqido gita shiiquwaabaa hagaadan giis: “Masqqaliyaa misileenne kallachaa misilee deˈiyo malaatati koshshennaba xalla gidennan, sheneyiyaaba gidiyoogee he shiiquwan qoncciis.” Hegaappe simmin amarida layttatun, darobay qoncciis. Ayyaanaaban geeshsha goynuwan masqqaliyaa goˈettana koshshennaagee qoncce.

14. Xoossaa asay masqqaliyaa xeelliyaagan loddan loddan akeekidobaara gayttidaagan ay oottidee?

14 Xoossaa asay masqqaliyaa xeelliyaagan loddan loddan akeekidobaara gayttidaagan ay oottidee? Masqqaliyaa misileenne kallachaa misilee deˈiyo eti keehi dosiyo malaataa goˈettiyoogaa aggibookkonaa? Daro wodiyawu Yihoowa Markka gidada haggaazida Lila Roberts giyo michiyaa hagaadan gaasu: “Nuuni hegee aybaa malaatakko erido wode, hegaa goˈettiyoogaa sohuwaara aggida.” Ursula Serenko giyo hara ammanettida michiyaa darotu qofaa hagaadan qonccissaasu: “Nu Godaa hayquwawunne nuuni nu huuphiyaa geppida Kiristtaane gidiyoogawu malaata giidi issi wode xoqqu oottidi xeelliyoobay eeqa goynuwaa malaata gidiyoogaa akeekida. Leemiso 4:18y yootiyoogaadan, ogiyaa pooˈoy keehi gujji gujji biido gishshawu, Yihoowa galatida.” Kiristtoosa kaalliya ammanettidaageeti worddo haymaanootiyaa tuna meeziyaa kaallanawu koyibookkona!

15, 16. Yihoowa ayyaana beeta maqidasiyawu saˈaa dabaabaa geeshsha oottanawu murttidoogaa waatidi bessana danddayiyoo?

15 Ha wodiyan nuunikka etaagaadan murttida. Kiristtoosi ba asay ayyaanaaban geeshsha gididi deˈanaadan maaddanawu, ammanettida wozannaama ashkkaraa goˈettiiddi takkidoogaa akeekoos. Hegaa gishshawu, worddo haymaanootiyaara gayttida baalaa, meeziyaa woy wogaa akeekanaadan maaddiya ayyaanaabaa qumaa demmiyo wode, nuuni sohuwaara azazettoos. Kiristtoosi qonccido wodiyaa doomettaa heeran deˈida nu ishanttudaaninne michonttudan, nuunikka Yihoowa ayyaana beeta maqidasiyawu saˈaa dabaabaa geeshsha oottanawu murttida.

16 Wurssetta gallassan, Yihoowa asaa gubaaˈiyaa ayyaanaaban hambbalaashana danddayiyaageetuppe naaganawu,  Kiristtoosi qoncce gidenna ogiyankka oottiiddi takkiis. I hegaadan waatidi oottidaakko ane beˈoos.

“Nagaranchchata Xillotu Giddoppe” Qoriyoogaa

17, 18. Gitiyaa leemisuwan (a) gitiyaa yeggiyoogaa, (b) “ubba qommo moliyaa” oyqqiyoogaa, (c) loˈˈo moliyaa qoridi keeshiyan yeggiyoogaa, qassi (d) iita moliyaa wora oliyoogaa birshshettay aybee?

17 Kawuwaa Yesuus Kiristtoosi kumetta saˈan deˈiya Xoossaa asaa gubaaˈeta ubbatoo wochees. Nuuni loytti akeekana danddayenna ogiyan, Kiristtoosinne kiitanchati qoriiddi takkidosona. Yesuusi he oosuwaabaa gitiyaa leemisuwan yootiis. (Maatiyoosa 13:47-50 nabbaba.) He leemisuwaa birshshettay aybee?

Gitee abban leemisettida asaa naatu ubbawu Kawotettaa mishiraachuwaa yootiiddi deˈiyoogawu leemiso (Mentto 18 xeella)

18 “Abban . . . gitiyaa” yeggiyoogaa. Gitee abban leemisettida asaa naatu ubbawu Kawotettaa mishiraachuwaa yootiiddi deˈiyoogawu leemiso. “Ubba qommo moliyaa” oyqqiyoogaa. Ubba qommo asay, hegeekka tumu Kiristtaane gidanawu wozanappe koyiyaageetinne koyro ufayttidi siyikkonne wozanappe koyennaageetikka mishiraachuwaa ufayttidi siyoosona. * “Lo77o moliyaa qoridi, keeshiyan” yeggiyoogaa. Suure wozanay deˈiyoogeeti Yihoowayyo geeshsha goynuwaa goynnana danddayiyo, keeshe mala gidida gubaaˈiyaa shiiqoosona. “Iita moliyaa wora” oliyoogaa. Wurssetta gallassan, Kiristtoosinne kiitanchati “nagaranchchata xillotu giddoppe” qoriiddi takkidosona. * Yaatiyo gishshawu, wozanan suure gidennaageeti, hegeetikka bala ammanuwaa woy meeziyaa agganawu koyennaageeti gubaaˈiyaa hambbalaashennaadan Yesuusi teqqiis. *

19. Kiristtoosi Xoossaa asay ayyaanaaban geeshsha gidanaadaaninne tumu goynoy geeshsha gidanaadan naaganawu oottidobaa xeelliyaagan neessi aybi siyettii?

19 Nu Kawuwaa, Yesuus Kiristtoosi ba haariyoogeeta naagiyoogaa eriyoogee minttettiyaaba gidennee? Qassi i koyro xeetu layttaa M.Ln beeta maqidasiyaa geeshshido wodiyaagaadan ha wodiyankka tumu goynuwawunne tumuppe goynniyaageetussi keehi mishettiyoogaa eriyoogee minttettiyaaba gidennee? Kiristtoosi Xoossaa asay ayyaanaaban geeshsha gidanaadaaninne tumu goynoy geeshsha gidanaadan naagiiddi takkido gishshawu a keehi galatoos! Worddo haymaanootiyaappe haakkiyoogan Kawuwawunne a Kawotettawu exatiyoogaa bessana danddayoos.

^ MENT. 2 Yerusalaame biya Ayhudati asay yan goˈettenna miishshaa ekkidi biyo gishshawu, beeta maqidasiyaa giiraa qanxxanawu miishshaa laammana koshshees; yaatiyo gishshawu, miishshaa laammiyaageeti worissidi laammoosona. Hegaa bollikka, Yerusalaame biyaageeti yarshshuwawu mehiyaa shammana koshshennan aggenna. Yesuusi zalˈˈanchata ‘panggata’ giis; i hegaadan giidoy eti keehi worissidi laammiyo gishshataassa gidennan waayi aggana.

^ MENT. 4 Yihoowa asay saˈan ayyo goynniyoy a gita ayyaanaa beeta maqidasiyawu saˈaa dabaabaana.

^ MENT. 8 Ha huuphe yohoy Yesuusi yelettidoy balgguwaana giyoogee “dorssaa heemmiyaageeti bantta wudiyaara dembban aqiyoogaa yootiya taarikiyaara maayettennaagaa” qonccissiis.—Luq. 2:8.

^ MENT. 10 Hidaare 14, 1927n Ishaa Fredirik W. Franzi issi dabddaabbiyan hagaadan giis: “Nuuni ha laytti Ufayssa Masqqalaa bonchokko. Beeteele keettaa asay Ufayssa Masqqalaa bonchiyoogaa mule agganawu kuuyiis.” Amarida aginaappe guyyiyan, Ishaa Franzi Usuppune 6, 1928n xaafido dabddaabbiyan hagaadan giis: “Dabloosi kaalettiyo Baabiloone dirijjitiyaa balaappe Goday nuna loddan loddan geeshshiiddi deˈees.”

^ MENT. 18 Leemisuwawu, 2013n aassiyaageetu xoqqa qooday 7,965,954; shin Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa bonchidaageeti 19,241,252 gidiyoogaa qoppa.

^ MENT. 18 Loˈˈo moliyaa iita moliyaa giddoppe qoriyoogee dorssaa deeshshaappe shaakkiyoogaappe dummatees. (Maa. 25:31-46) Dorssaa deeshshaappe shaakkiyoogee woykko wurssetta pirdday mata wode yaana gita waayiyaa wode polettana. He wode gakkanaassi, iita mole mala gidida asay Yihoowakko simmidi keeshe mala gidida gubaaˈiyan shiiqana danddayees.—Mil. 3:7.

^ MENT. 18 Wurssettan, iita mole mala gididaageeti sinttappe xayiyoogawu leemiso gidida toˈenna taman olettana.