Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haddirssa baggan: Beeteele keettaa asay 1926n wurssetta ufayssa masqqalaa bonchiis; Ushacha baggan: Yihoowa Markkati dumma gidiyoogaa asay akeekees

 SHAAHUWAA 3

Kawotettaa Wogaa—Xoossaa Xillotettaa Koyiyoogaa

Kawotettaa Wogaa—Xoossaa Xillotettaa Koyiyoogaa

 NE SHOORUWAA mataara kanttaydda a sarotaasa. I nebaanne ne soo asaabaa issi issibaa akeekidoogaa mata wode eradasa. Ikka nena sarotidi wuttees. I, “Nena issibaa oychoo? Intte hara asaappe dummatanaadan oottidabay aybee?” yaagees. Neeni, “Ne giyoobay tawu gelibeenna” yaagaasa. I hagaadan gees: “Intte Yihoowa Markka gidekketii? Intte hara asaappe dumma. Intte hara haymaanootiyaa kaalliya asaa mala gidekketa; baalaa bonchekketa, polotikan oossinne exatekketa, qassi olettekketa. Intte giddon sijjaaraa uyiya uri baawa. Qassi intte soo asaa kanddoy keehi loˈˈo. Intte hara asaappe daroban dummatanaadan oottiyaabay aybee?”

Hegaa zaaroy kaallidi deˈiyaagaa gidiyoogaa eraasa: “Nuuni Xoossaa Kawotettawu haarettoos. Kawoy Yesuusi nuna ubbatoo geeshshees. Nuuni a geeduwaa kaallidi ha iita alamiyan dumma asa gidanaadan i nuna maaddiiddi deˈees. Masiyaa Kawotettay Yihoowa bonchissanawu Xoossaa asaa ayyaanaaban, kandduwaaninne dirijjitiyaara gayttidaagan waatidi geeshshiiddi takkidaakko ha shaahuwan beˈana.

HA SHAAHUWAN

SHEMPPUWAA 10

Kawoy Ba Asaa Ayyaanaaban Geeshshees

Ufayssa Masqqalaynne masqqalee aybin issi malee?

SHEMPPUWAA 11

Kanddoy Kaseegaappe Laamettidobaa—Xoossaa Geeshshatettaa Qonccissiyaagaa

Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutan naagiyaageetu kifiletunne penggetu birshshettay 1914ppe doommidi Xoossaa asawu dumma.

SHEMPPUWAA 12

‘Sarotettaa Immiya Xoossawu’ Haggaazanawu Darajjayettiyoogaa

Geeshsha Maxaafay maari mankki baynnabaa sarotettaara geeddarsseesippe attin, maarabaara geeddarssenna. Aybissi? Hegaa zaaroy ha wodiyan Kiristtaaneta waatidi maaddii?