Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haddirssa baggan: Kumetta wodiyaa haggaaziya issi michiyaa 1931n Kooriyaa biittan sabbakishin; Ushacha baggan: Kooriyaa biittan ha wodiyan malaata qaalan sabbakishin

 SHAAHUWAA 2

Kawotettaabaa Sabbakiyoogaa—Mishiraachuwaa Kumetta Saˈan Yootiyoogaa

Kawotettaabaa Sabbakiyoogaa—Mishiraachuwaa Kumetta Saˈan Yootiyoogaa

 NEENI oosuwaappe shemppiyo gallassi guuraara haggaazuwawu kiyanawu giigettidabadan qoppa. Guuttaa daafurido gishshawu, kiyanawu mammottaasa. Guuran shemppanawu keehi koyadasa! SHin hegaa xeelliyaagan woossada kiyanawu murttaasa. Issi cima micheera haggaazada, a minonne keha gidiyoogaa beˈada keehi ufayttaasa. Qassi neeni sooppe soo baada haggaazishin, kumetta saˈan deˈiya ne ishanttinne michontti issi mala xuufiyaa goˈettidi issi mala qofaa asawu yootiyoogeenne ubbaykka issi mala ogiyan loohiyoogee neeyyo karhi gees. Neeni soo gakkiyo wode, gazddadasa. Haggaazuwaa kiyido gishshawu keehi ufayttaasa!

Ha wodiyan Xoossaa Kawotettaa oosuwan waannatiyaagee Kiristtaanetu haggaazuwaa. Sabbakiyo oosoy wurssetta gallassan keehi aakkanaagaa Yesuusi yootiis. (Maa. 24:14) I yootido hiraagay waanidi polettidee? Kumetta saˈan deˈiya, miilooniyan qoodettiya asawu Xoossaa Kawotettay qoncci beettanaadan maaddiya, Kiristtaanetu haggaazuwan keehi maaddiya asaabaa, hiillaabaanne miishshaabaa ha shaahuwan pilggana.

HA SHAAHUWAN

SHEMPPUWAA 6

Sabbakiya Asaa—Haggaaziyaageeti Bantta Dosan Eeno Goosona

Yesuusi wurssetta gallassan bantta dosan sabbakiya daro asay deˈanaagaa ammanettidoy aybissee? Neeni kasetada Kawotettaa koyiyoogaa waatada bessana danddayay?

SHEMPPUWAA 7

Sabbakiyo Hiillaa—Asawu Sabbakanawu Ubbabaa Goˈettiyoogaa

Xoossaa asay wurssettay yaanaappe kase danddayettida keenan mishiraachuwaa daro asawu yootanawu makkisidi goˈettido hiillaabaa akeeka.

SHEMPPUWAA 8

Sabbakanawu Maaddiya Miishshata—Kumetta Saˈan Deˈiya Asawu Xuufiyaa Giigissiyoogaa

Nuuni xuufiyaa birshshiyo oosoy Yesuusi nuna maaddiyoogaa waati bessii? Nu xuufiyaara gayttidaagan Kawotettay neessi beettiyaagaa keena qoncce gidiyoogaa bessiyaabi aybee?

SHEMPPUWAA 9

Sabbakiyoogee Demissiyo Ayfiyaa—“Kattai Cahaa Bessiis”

Yesuusi ayyaanaabaa cahaa xeelliyaagan ba erissiyo ashkkarata keehippe koshshiya naaˈˈubaa tamaarissiis. Hegee nuna ha wodiyan waatidi maaddii?