Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPUWAA 19

Yihoowa Bonchissiya Keettaa Keexxiyoogaa

Yihoowa Bonchissiya Keettaa Keexxiyoogaa

HA SHEMPPUWAA WAANNA QOFAA

Kumetta saˈan keexxiyo keettay Xoossaa Kawotettaara gayttidabaa oottanawu maaddees

1, 2. (a) Yihoowa ashkkarati beniisappe doommidi oottidobay aybee? (b) Yihooway xoqqu oottidi xeelliyoobay aybee?

YIHOOWAWU ammanettida ashkkarati beniisappe doommidi a sunttaa bonchissiya keettaa keexxoosona. Leemisuwawu, Israaˈeelati gayttiyo dunkkaaniyaa mishettidi keexxidosonanne hegawu koshshiya darobaa immidosona.—Kes. 35:30-35; 36:1, 4-7.

2 Yihooway keettaa keexxiyoogaa bana bonchissiya waannabadan xeellenna; qassi hegee i keehi xoqqu ootti xeelliyooba gidenna. (Maa. 23:16, 17) Yihoowa aybippenne aaruwan bonchissiyaabaynne i xoqqu oottidi xeelliyoobay a ashkkarati bantta dosan mishettidi oottiyoobaa gujjin, eti ayyo goynniyoogaa. (Kes. 35:21; Mar. 12:41-44; 1 Xim. 6:17-19) Hegee keehi koshshiyaaba. Ayssi giikko, keetti xayana danddayiyaaba. Leemisuwawu, gayttiyo dunkkaaneenne beeta maqidasee ha wodiyan baawa. He keettati dogetti attana danddayikkonne, ammanettida ba ashkkarati hegaa keexxanawu kehatettan immidobaanne oottidobaa Yihooway mule dogenna.—1 Qoronttoosa 15:58; Ibraawe 6:10 nabbaba.

3. Nuuni ha shemppuwan ay beˈanee?

3 Ha wodiyan Yihoowa ashkkaratikka Yihoowawu goynniyo sohuwaa keexxiyoogan minnidi oottidosona. Qassi nuuni Kawuwaa Yesuus Kiristtoosa kaaletuwan maalaalissiyaabaa oottida! Yihooway nuuni oottidoban nuna anjjidoogee qoncce. (Maz. 127:1) Oosettidabaappe amaridabaa, qassi hegee Yihoowa waatidi bonchissidaakko nuuni ha shemppuwan beˈana. He oosuwaa oottidaageetuppe amaridaageeti yootidobaakka nuuni beˈana.

Kawotettaa Addaraashaa Keexxiyoogaa

4. (a) Nuussi goynuwawu hara daro sohoy koshshiyoy aybissee? (b) Daro macara biiroti issuwaa gididoy aybissee? (“ Macara Biiruwaa Keexxiyoogaa— Laamettiyaabaa Gaasuwan Giigissiyoogaa” giya saaxiniyaa xeella.)

4 SHemppuwaa 16n beˈidoogaadan, Yihooway nuuni goynuwawu issippe shiiqanaadan koyees. (Ibr. 10:25) Nu shiiqoy nuuni ammanuwan minnanaadan oottiyoogaa xalla gidennan, keehi mishettidi sabbakanaadankka maaddees. Wurssetta gallassay wuri wuri biyo wode, Yihooway he oosoy ubbatoo eesuwan oosettanaadan maaddees. Hegaappe denddidaagan,  layttan layttan daro shaˈan qoodettiya asay a dirijjitiyawu zulees. (Isi. 60:22) Kawotettawu haarettiyaageeti qoodan gujji gujji biyo wode, Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufiyaa attamanawu maaddiya miishshay keehi koshshees. Nuussi goynuwawukka hara daro sohoy koshshees.

5. Kawotettaa Addaraashaa giyo sunttay bessiyaaba gididoy aybissee? (“ Ooratta Pooˈuwaa Woosa Keettaa” giya saaxiniyaakka xeella.)

5 Ha wodiyaa Yihoowa Markkatu taarikiyaa doomettan, Geeshsha Maxaafaa Tamaareti banttassi shiiquwaa sohoy koshshiyoogaa akeekidosona. Koyro keexettida goynuwaa sohotuppe issoy 1890n, Amarkkan, West Verjiniyaa giyo sohuwan keexxidoogaa gidennan waayi aggana. Yihoowa asay 1930 gakkanaassi daro addaraashata keexxiis woy wotti yeggidi giigissiis; shin he wode gakkanaassi he shiiquwaa sohoti xeesettiyo suntti baawa. Gidoppe attin, ooratta macara biiruwaara gattidi addaraashaa keexxido Haway giyo biitti Ishaa Razerfordi 1935n biis. He keettaa sunttaa woygana koshshiyaakko oychin Ishaa Razerfordi hagaadan giis: “Nu oosoy Kawotettaa  mishiraachuwaa sabbakiyoogaa gidiyo gishshawu, hegaa nuuni ‘Kawotettaa Addaraashaa’ giidi xeesana bessennee?” (Maa. 24:14) He addaraashaa xalla gidennan, kumetta saˈan deˈiya Yihoowa asaa gubaaˈetu shiiquwaa sohotuppe daroti sohuwaara he sunttan xeesettidosona.

6, 7. Kawotettaa Addaraashata eesuwan keexxido gishshawu aybi hanidee?

6 Kawotettaa Addaraashay 1970 heeran kaseegaappe keehi koshshiis. Hegaa gishshawu, Amarkkan deˈiya ishantti loˈˈiya giiga Kawotettaa Addaraashaa amarida gallassan keexxiyoogaa doommidosona. Amarkkaaninne Kanaadan 1983 gakkanaashin, 200 gidiya hegaa mala Kawotettaa Addaraashati keexettidosona. Ishantti he oosuwaa oottanawu, keexxiyoogaara gayttidabaa oottiya konttiyaa sunttiyoogaa doommidosona. Hegee keehi maaddido gishshawu, Bolla Gididi Heemmiyaagee 1986n ubbasan doommanaadan oottin, 1987 gakkanaashin Amarkkan hegaa mala 60 kontteti deˈoosona. * He konttee 1992 gakkanaassi Arjjenttiinan, Awusttiraaliyan, Paransaayen, Jarmanen, Jaappaanen, Mekisiikon, Tohossa Afirkkaaninne Isppeenenkka sunttettiis. Kawotettaa Addaraashaanne Gita SHiiquwaa Addaraashaa keexxiyoogee geeshsha ooso gidiyo gishshawu, he oosuwaa minnidi oottiya ishantta nuuni maaddana bessees.

7 Eesuwan keexxiyo ha Kawotettaa Addaraashati heeran deˈiya asawu nubaa loytti markkattoosona. Leemisuwawu, Isppeenen issi gaazeexan, “Ammanoy Dereti Deˈiyoosaappe Harasaa Baanaadan Oottees” giya huuphe yohoy kiyiis. Martos  giyo kataman hegaa mala Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoogaara gayttidaagan he gaazeexay hagaadan giis: “Ay keettaappenne aaruwan maaran mankkan keehi loyttidi eesuwan keettaa keexxanawu [Isppeenen] dumma dumma heeraappe Martosa katamaa yiida asati asay ba xallaa siiqiyo ha wodiyan waanidi bantta goˈˈaa aggibayidi bantta dosan oottiyoonaa?” Ba dosan oottiya issi Yihoowa Markkay, “Hegee oosettana danddayidoy nuuni Yihoowappe tamaarido gishshataassa” yaagidoogaa yootidi, he huuphe yohoy he oyshaa zaariis.

Daro Miishshi Baynna Biittatun Keexxiyoogaa

8. Bolla Gididi Heemmiyaagee 1999n doommidobay aybee, qassi aybissi?

8 Nu ishanttussi daro aqoy baynna biittan, asay 20tta xeetu layttaa wurssettan Yihoowa dirijjitiyawu zuliis. Yan deˈiya gubaaˈeti shiiqiyo sohuwaa keexxanawu banttawu danddayettidabaa oottidosona. SHin haratu goynuwaa sohuwaara gattidi xeelliyo wode eta Kawotettaa Addaraashati qule mala gidiyo gishshawu, eta he wode hara asay baceesseesinne ixxees. Gidoppe attin, Bolla Gididi Heemmiyaagee dicciiddi deˈiya biittatun Kawotettaa Addaraashaa 1999ppe doommidi eesuwan keexxanaadan oottiis. Dure biittatuugaara “giiga” gidana mala, he biittati he oosuwawu miishshaa immidosona. (2 Qoronttoosa 8:13-15 nabbaba.) Qassi hara biittaa ishanttinne michontti bantta dosan he oosuwan maaddidosona.

9. Deexxiyaaba milatida oosoy aybee, shin aybi oosettidee?

9 He oosoy koyro keehi deexxiyaaba milatiis. Dicciiddi deˈiya 88 biittatun 18,300ppe dariya Kawotettaa Addaraashaa  keexxana koshshiyoogee 2001n qoncciis. SHin, Xoossaa ayyaanaynne Kawuwaa Yesuus Kiristtoosi maaddiyo gishshawu, danddayettenna oosoy baawa. (Maa. 19:26) Xoossaa asay 1999ppe 2013 gakkanaassi deˈiya 15 gidiya layttan ha prograamiyan 26,849 Kawotettaa Addaraashaa keexxiis. * Yihooway oosoy ubbatoo diccanaadan oottiyo gishshawu, 2013n he biittatun 6,500 gidiya Kawotettaa Addaraashati koshshoosona; qassi haˈˈi layttan layttan xeetan qoodettiya hara addaraashati koshshoosona.

Daro aqoy baynna biittan Kawotettaa Addaraashata keexxiyoogee metiyaaba

10-12. Kawotettaa Addaraashata keexxiyoogee Yihoowa sunttaa waati bonchissidee?

10 Keexxido he ooratta Kawotettaa Addaraashati Yihoowa sunttaa waati bonchissidonaa? Zimbbaabuwe macara biiroy, “Kawotettaa Addaraashaa keexxi simmin issi agina giddon, shiiquwaa uttiya asaa qooday naaˈˈu kushe” daridoogaa yootiis. Giiga gidida goyno sohuwaa keexxana gakkanaassi asay nunaara shiiqanawu daro biittan koyennaba milatees. SHin, Kawotettaa Addaraashaa keexxin hegee sohuwaara kumiyo gishshawu, hara addaraashaa koshshees. Gidikkokka, asay Yihoowakko shiiqanaadan oottiyay addaraashay loˈˈo gidiyoogaa xalla gidenna. He addaraashan shiiqiyaageeti wozanappe siiqettiyoogeekka asay nu dirijjitiyaa keha ayfiyan xeellanaadan oottees. Ane amarida leemisota beˈa.

11 Indonizhiyaa. Kawotettaa Addaraashaa keexxiyo wode beˈida issi bitanee oosanchati ubbay bantta dosan oottiyoogaa eridi hagaadan giis: “Intte garamissiya asa! Inttessi damoozi imettana xayikkonne, intte ubbay wozanappe ufayttidi waati oottiyaakko beˈaas. Intteegaa mala hara haymaanoote dirijjitee waayi deˈana!”

12 Yukrene. Kawotettaa Addaraashaa keexxiyo sohuwaa mataara galla galla kanttiya maccaasiyaa oosanchati Yihoowa Markkata, qassi keettay Kawotettaa Addaraasha gidana gaada qoppaasu. A hagaadan gaasu: “Yihoowa Markka gidida ta michiyaa taassi etabaa yootaasu. Taani ha keexxiyo keettaa beˈada ayyaanaaban so asa gidida hageetuppe issinno gidanawu qofaa qachaas. Ha sohuwan taani asay siiqettiyoogaa beˈaas.” Ha maccaasiyaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈada, 2010n xammaqettaasu.

13, 14. (a) Issi azinaynne machiyaa Kawotettaa Addaraashaa keexxiyo wode beˈidi yootidobaappe ay tamaaradii? (b) Intte goyno sohoy Yihoowa sunttaa bonchissanaadan ay oottana danddayay?

13 Arjjenttiina. Issi azinaynne machiyaa Kawotettaa Addaraashaa keexxiyo oosuwaa xomoosiya ishaa haasayissidosona. Azinay, “Nuuni Kawotettaa Addaraashaa intte keexxiyo wode loyttidi beˈida; qassi . . . nuuni Xoossaabaa ha sohuwan tamaaranawu qofaa qachida” yaagiis. Yaagi simmidi, “Nuuni ha sohuwan shiiquwaa uttanawu ay oottana koshshii?” giidi oychiis. He azinaynne machiyaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu eeno giidosona; shin so asa ubbaara issippe xannaˈana danddayikko xannaˈanaagaa yootidosona. Ishantti ufayttidi he qofaa maayidosona.

 14 Neeni intte Kawotettaa Addaraashaa keexxada maaddana xayikkonne, intte shiiqiyo sohoy Yihoowa sunttaa bonchissanaadan maaddiya darobaa oottana danddayaasa. Leemisuwawu, neeni nenaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyaageeta, zaarettada oychiyoogeetanne hara asaa nenaara Kawotettaa Addaraashan shiiqanaadan wozanappe shoobbana danddayaasa. Qassi Kawotettaa Addaraashaa geeshshiyo wodenne giigissiyo wode maaddana danddayaasa. Neeni kasetada miishshaa dagayikko, intte Kawotettaa Addaraashaa loytti oyqqana mala woykko hara biittan Kawotettaa Addaraashaa keexxanaadan miishshaa immana danddayaasa. (1 Qoronttoosa 16:2 nabbaba.) Ha ubba oosoy Yihoowa sunttay sabettanaadan oottees.

‘Eeno Giya’ Oosanchata

15-17. (a) Keettaa keexxiyo wode darobaa oottiyay oonee? (b) Kumetta saˈan keettaa keexxiyoogan maaddida aqo laggeti yootidobaappe ay tamaaradii?

15 Kawotettaa Addaraashata, Gita SHiiquwaa Addaraashatanne macara biiruwaa keexxiyo wode darobaa oottiyaageeti heeran deˈiya ishanttanne michontta. Gidoppe attin, keettaa keexxiyo hiillaa eriya hara biittaappe yiida ishanttinne michontti eta darotoo maaddoosona. Hegeetuppe issoti issoti kumetta saˈan he oosuwaa daro saaminttaa oottanawu bantta hanotaa giigissidosona. Harati dumma dummasan daro layttawu keexxanawu bantta hanotaa giigissidosona.

Timo Lappalanenne Lin Lappalane (Mentto 16 xeella)

16 Kumetta saˈan keettaa keexxiyo oosoy metiyaaba gidikkonne, anjjuwaa demissees. Leemisuwawu, Timoynne Lina Kawotettaa Addaraashaa, Gita SHiiquwaa Addaraashaanne macara biiruwaa keexxanawu Isiyaa, Awurooppaanne Tohossa Amarkkaa biitti biidosona. Timoy, “Aadhida 30 layttan amakaayiyan naaˈˈu naaˈˈu layttan tawu hara oosoy imettees” yaagiis. Tima geloosappe 25 laytta gidido Lina hagaadan gaasu: “Taani Timoora issippe tammu biittan oottaas. Kase erenna  qumaa, heeraa, qaalaanne sabbakiyo moottaa meezetiyoogee, qassi kase erenna Kiristtaanetuura laggetiyoogee daro wodiyaa ekkeesinne daro wolqqaa wurssees.”[3] Hegaadan daafuridoogee maaddidee? Lina hagaadan gaasu: “Nuna metidabay nuuni daro anjjuwaa demmanaadan oottiis. He wode nu ishantti nuna siiqoosonanne imatuwaa mokkoosona; qassi Yihooway nuna siiqiyoogaa akeekida. Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi qaalaa gelido, Marqqoosa 10:29, 30n deˈiya qofay polettishinkka beˈida. Nuuni ayyaanaaban xeetutooppe dariya ishantta, michonttanne aayeta demmida.” Timoy, “Nuuni nu eran Kawuwaa aqoy daranaadan maaddiyo keehi loˈˈo ooso oottiyoogee keehi ufayttanaadan oottees” yaagiis.

17 Afirkkan, Isiyan, Giddo Amarkkan, Awurooppan, Tohossa Amarkkaaninne Tohossa Pasifikken keettaa keexxiyoogan maaddida Dareninne Saara immidoogaappe dariyaabaa demmidabadan qoppoosona. Dareni banttana metiyaabay gakkikkonne, hagaadan giis: “Dumma dumma biittaappe yiida ishanttuura oottiyoogee gita maata. Nuuni Yihoowa siiqiyoogee kumetta saˈaa yuuyi aadhida qunccuutiyaadan, nuuni ubbay issuwaa gidanaadan oottidoogaa beˈaas.” Saara hagaadan gaasu: “Dumma dumma wogan diccida ishanttuppenne michonttuppe taani darobaa tamaaraas! Yihoowawu haggaazanawu eti bantta goˈˈaa aggibayiyoogaa beˈiyoogee taani ubbatoo keehi muruta ooso oottanaadan denttettees.”

18. Mazamure 110:1-3n deˈiya hiraagay waanidi polettiiddi deˈii?

18 Xoossaa Kawotettawu haarettiyaageeta metiyaabi gakkikkonne, eti Kawotettaara gayttidabaa ‘eeno giidi’ oottanaagaa Kawuwaa Daawiti kasetidi yootiis. (Mazamure 110:1-3 nabbaba.) Kawotettaa maaddiyaabaa oottiya ubbati he hiraagay polettanaadan oottoosona. (1 Qor. 3:9) Daro macara biiroti, xeetan qoodettiya Gita SHiiquwaa Addaraashatinne tammu shaˈan qoodettiya Kawotettaa Addaraashati Xoossaa Kawotettay beettiyaagaa keena qoncce gidiyoogaanne haariiddi deˈiyoogaa bessoosona. Nuuni Yihooway keehi bonchettanaadan oottiyaabaa oottiyoogan, Kawuwaa Yesuus Kiristtoosawu haggaaziyoogee keehi gita maata!

^ MENT. 6 Amarkkan 230,000ppe dariyaageeti keexxiyoogaara gayttidabaa oottiya 132 konttetuura issippe oottanaadan 2013n paqqadettiis. He kontteti he biittan layttan layttan 75 gidiya ooratta Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoogaa kaallidosona; qassi 900 gidiya addaraashata wotti yeggidi giigissanaadan woy loyttanaadan maaddidosona.

^ MENT. 9 Hagee ha prograame xallan keexxido Kawotettaa Addaraashaa qoodaa; shin hara daro Addaraashati keexettidosona.

Bantta dosan kumetta saˈan oottiyaageeti keettaa keexxiyoogan daro saatiyaa aattiyaaba gidikkonne, Qeeraanne Woggaa gallassi woy omarssan sabbakiyoogan heeran deˈiya gubaaˈetakka maaddoosona.