Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haddirssa baggan: Jarmane ishantti qohettidaageeta maaddanawu 1946n, Siwizerlanddeppe kiittidobaa; Ushacha baggan: Jaappaanen 2011n wolqqaama dambbalay denddi simmin, Kawotettaa Addaraashaa zaarettidi keexxiyoogaa

 SHAAHUWAA 6

Kawotettawu Maaddiyaabaa Oottiyoogaa—Goynuwawu Keettaa Keexxiyoogaanne Daafabay Gakkiyo Wode Maaddiyoogaa

Kawotettawu Maaddiyaabaa Oottiyoogaa—Goynuwawu Keettaa Keexxiyoogaanne Daafabay Gakkiyo Wode Maaddiyoogaa

 NEENI intte Kawotettaa Addaraashaa geliyo wode, he sohoy kase erennaba milatees. He keettay nena ubbatoo keehi ufayssees. Amarida layttaappe kase hegaa keexxiyo wode neeni maaddido ufayssiya wodiyaa hassayennan aggakka. SHin haˈˈi Kawotettaa Addaraashay guutta wodiyawu daafaban qohettidaageeta maaddiyo soho gidido gishshawu, kaseegaappe aaruwan ufayttadasa. Mata wode abbaa dambbalaa gaasuwan diˈˈida diˈoy intte heeraa qohi simmin, Macara Biiruwaa Konttee he daafaban qohettidaageetussi qumaa, maayuwaa, haattaanne harabaa sohuwaara giigissiis. Qohettidaageeta maaddanawu immidobaa maaran mankkan oyqqidosona. Ishanttinne michontti salppidi banttawu koshshiyaabaa ekkoosona; qassi daroban ufayttidi yeekkidaageeti afuttaa quccoosona.

Yesuusi ba asaa shaakki eranaadan oottiya loˈˈobay eti issoy issuwaa siiqiyoogaa gidiyoogaa yootiis. (Yoh. 13:34, 35) Yihoowa Markkati keettaa keexxiyoogeenne daafabay gakkiyo wode maaddiyoogee eti siiqettiyoogaa waatidi bessiyaakko ha shaahuwan beˈana. Hegaa mala siiqoy nuuni Yesuusi ba Kawotettan haariyo wodiyan deˈiyoogaa loyttidi bessiyaaba.

HA SHAAHUWAN

SHEMPPUWAA 18

Kawotettaa Oosuwawu Miishshaa Waatidi Demmiyoo?

Miishshaa awuppe demmiyoo? Hegaa waati goˈettiyoo?

SHEMPPUWAA 19

Yihoowa Bonchissiya Keettaa Keexxiyoogaa

Goyno sohoti Xoossaa bonchissoosona, shin i hegaappe keehi xoqqu ootti xeelliyoobay haraba.

SHEMPPUWAA 20

Qohettidaageeta Maaddiyoogee Yihoowa Bonchissees

Qohettidaageeta maaddiyoogee nuuni Yihoowawu haggaaziyo geeshsha haggaazuwaara gayttidaba gidiyoogaa aybin eriyoo?