Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Bolla Gididi Heemmiyaagaappe Yiida Dabddaabbiyaa

Bolla Gididi Heemmiyaagaappe Yiida Dabddaabbiyaa

Nunaara Kawotettaabaa Aassiya Nu Siiqo ishawu woy michee:

NEENI Xiqimita 2, 1914n, Arbba galla maallado Birukiliinen deˈiya Beeteele keettaa asaappe issuwaa gididabadan qoppa. Neeni qanˈˈiyaa qanˈˈiyo wode ubbatoo uttiyo sohuwan uttada, Ishaa Rasili yaanaagaa naagaasa. Sohuwaara qumaa miyo kifiliyaa penggee dooyettin, Ishaa Rasili gelees. I haroodeegaadankka guuttaa takki giidi, “Saro aqidetii?” yaagidi, Beeteele keettaa asaa ubbaa sarotees. SHin, saroti simmidi sohuwaara ba sohuwan uttiyoogaa aggidi, kushiyaa baqqidi, “Ayhuda gidenna asaa wodee polettiis; eta kawotu wodeekka wuriis!” yaagidi, ufayssiya erissuwaa yootiis. Neeni he gallassaa daro wodiyawu naagido gishshawu, ufayttada coˈˈu gaana danddayabaakka. He ufayssiyaabay odettido gishshawu, neeninne Beeteele keettaa asay ubbay issippe kushiyaa baqqiiddi daro gamˈˈideta.

 Ishaa Rasili he ufayssiya erissuwaa yootoosappe daro layttay aadhiis. He wodeppe doommidi Kawotettay ay oottidee? Darobaa oottiis! Yihooway 1914n amarida shaˈan qoodettiya ba asay ha wodiyan 7,500,000ppe dariyaagaa gidana gakkanaassi, eta ba Kawotettaa baggaara loddan loddan geeshshiisinne loohissiis. Hegaa mala loohissuwan neeni ay keena goˈettadii?

Ha wodiyan nu ishantti, “Yihoowa salo para gaaree ubbatoo sinttawu bees!” yaagishin darotoo siyoos; qassi ubbatoo sinttawu biyoogee tuma. Qassi, ha maxaafaa loytti nabbabidi akeekana danddayiyoogaadan, Yihoowa dirijjitiyaa saluwaa baggawu leemiso gidida salo para gaaree keehi eesuwan sinttawu bees. Kawotettaabaa aassiyaageeti mishiraachuwaa kumetta saˈan yootanawu gaazeexaa, xaafettidabaa oyqqidi salppidi yuuyiyoogaa, Pooto Diraamaa bessiyoogaa, markkattiyo karddiyaa, ponograafiyaa, eraadooniyaanne Interneettiyaa mala dumma dumma ooratta hiillaa goˈettidosona.

Yihooway nu oosuwaa anjjido gishshawu, Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo loˈˈiya nu xuufeta 670ppe dariya qaalan attamissidi, ubba asawu coo immoos. Dure biittankka hiyyeesa biittankka Kawotettaa Addaraashaa, Gita SHiiquwaa Addaraashaanne macara biiruwaa keexxiyoogan, bantta goˈˈaa aggibayidi bantta dosan oottiyaageeti maaddoosona. Qassi daafabay gakkiyo wode, siiqo ishanttinne michontti qohettidaageeta eesuwan maaddiyoogan, tumuppe “metuwaa wode maaddanaassi” yelettidaageeta gidiyoogaa bessoosona.—Lee. 17:17.

Haymaanootiyaa kaalettiyaageetinne nuna morkkiya harati “higgiyaa shaariya” daannatuura zuppetidi issi issitoo nuna qohoosona; shin eti oottiyo iitabay darotoo “wonggelee aakkanaadan” oottidoogaa beˈiyoogee ammanuwaa minttiyaaba.—Maz. 94:20; Pili. 1:12.

Nu ‘so asaa’ yara gidida nenaara issippe oottiyoogee nuussi boncho. Nuuni inttena ubbaa keehi siiqoos. Ayyaanaaban laattido laataa intte awudeegaappenne aaruwan nashshanaadan ha maxaafan deˈiya qofay maaddana mala woossoos.—Maa. 24:45.

Nuuni inttessi loˈˈobaa ubbaa amottiya

Intte ishantta,

Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa