Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 9

Xoossaa Dabboti Oonee?

Xoossaa Dabboti Oonee?

Yesuus Kiristtoosi Yihoowassi naˈa, qassi matattiyaanne alˈˈo dabbo. Yesuusi asa gididi saˈan deˈanaappe kase, wolqqaama ayyaana mereta gididi saluwan deˈiis. (Yohaannisa 17:5) Hegaappe simmidi asaa Xoossaabaa tumaa tamaarissanau saˈaa yiis. (Yohaannisa 18:37) Azazettiya asaa naata nagaraappenne hayquwaappe ashshanau ba deˈuwaakka immiis. (Roome 6:23) Yesuusi haˈˈi Xoossaa Kawotettaa Kawo, ha saluwa aysoy, biittaa Gannate oottiyaagaa.—Ajjuutaa 19:16.

Kiitanchchatikka Xoossaassi dabbo. Kiitanchchati deˈiyoogaa doommidoy asaa naatudan saˈana gidenna. Eti saluwan merettidoy Xoossay saˈaa medhdhanaappekka kase. (Iyyooba 38:4-7) Miilooniyan qoodettiya kiitanchchati deˈoosona. (Daaneela 7:10) Hageeti saluwan deˈiya Xoossaa dabboti asay Yihoowaabaa tumaa tamaaranaadan koyoosona.—Ajjuutaa 14:6, 7.

Xoossaayyo saˈankka dabboti deˈoosona; i eta ba markkata yaagidi xeesees. Pirdda keettan markkatiya asi issi uraabaa woy issibaa eriyoobaa yootees. Yihoowa Markkati Yihoowaabaanne a halchchuwaabaa eriyoobaa haraatuyyo yootoosona. (Isiyaasa 43:10) Kiitanchchatuugaadan, Markkatikka neeni Yihoowaabaa tumaa tamaaranaadan maaddana koyoosona. Neenikka Xoossaa dabbo gidanaadan koyoosona.