Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 11

Worddo Haymaanootiyaappe Haakka!

Worddo Haymaanootiyaappe Haakka!

Seexaanaynne daydanttati neeni Xoossaayyo haggaazanaadan koyokkona. Etau danddayettiyaaba gidikko, asaa ubbaa Xoossaappe haassanau koyoosona. Hegaa eti oottiyoy ayba ogiyanee? Issi ogee worddo haymaanootiyaa baggaara. (2 Qoronttoosa 11:13-15) Issi hayimaanotee Geeshsha Maxaafaappe tumaa tamaarissana xayikko, worddo. Worddo haymaanootee worddo biraa mala; likke malatana danddayees, shin goˈˈi baynnaba. Neeyyo metuwaa ehaana danddayees.

Haymaanootetu worddoy tumu Xoossaa gidida Yihoowa mule ufayssana danddayenna. Yesuusi saˈan deˈiyo wode, a worana koyiya issi haymaanoote citay deˈees. Eti goynniyo ogiyaa likkedan qoppidosona. “Nuuyyo issi Aawai, Xoossaa xalaalai de7ees” yaagidosona. Yaanin Yesuusi eta qofaa maayi ekkidee? CHii! Ubba i “Intte intte aawaa xalahe halaqaa naata” yaagiis. (Yohaannisa 8:41, 44) Ha wodiyan daro asay Xoossau goynniiddi deˈiyaabadan qoppees; shin eti tumuppe Seexaanaayyonne daydanttatuyyo haggaazoosona!—1 Qoronttoosa 10:20.

 Iita mitti iita ayfe ayfiyoogaadan, worddo haymaanooteekka iitabaa oottiya asa ayfees. Alamee iitabaa oottiya asaa gaasuwan metuwan kumiis. Alamiyan shaaramuxatettay, ooyettiyoogee, wuuqiyoogee, huqqunnay, shemppo woriyoogeenne wolqqan inddaa gaytotettaa poliyoogee deˈees. Hagaa mala iitabaa oottiyaageetuppe daroti hayimaanotee deˈiyoogeeta; shin eta hayimaanotee loˈˈobaa oottanaadan eta denttettibeenna. Eti iitabaa oottiyoogaa aggana xayikko, Xoossaayyo dabbo gidana danddayokkona.—Maatiyoosa 7:17, 18.

Worddo haymaanootee asay eeqaakko woossanaadan tamaarissees. Xoossay eqaakko woossoppite gees. Hagee bessiyaaba. Issi asi nenaara gidennan ne pootuwaa xalaalaara haasayana koyiyaaba gidikko, hegaa neeni dosanee? He asi neeyyo tumu dabbo gidana danddayanee? CHii, danddayenna. Yihooway asay deˈoy baynna massidi medhdhidobaa woy misiliyaa gidennan bana haasayissanaadan koyees.—Kessaabaa 20:4, 5.

Worddo haymaanootee olaa wode asaa woriyoogee aykkobaawa yaagi tamaarissees. Yesuusi Xoossaa dabbotu giddon siiqoy deˈana yaagiis. Nuuni siiqiyo asaa worokko. (Yohaannisa 13:35) Ubba iita asaa woriyoogeekka bala. Yesuusa morkketi a oyqqanau yiido wode, a erissiyo ashkkarati a ashshanaadan olettiyoogaa maayibeenna.—Maatiyoosa 26:51, 52.

Worddo haymaanootee iita asay siˈooliyaa taman xuugettana yaagidi tamaarissees. SHin Geeshsha Maxaafay nagaray hayquwau kaalettees yaagi tamaarissees. (Roome 6:23) Yihooway siiquwaa Xoossa. Siiqiya Xoossay asaa merinau waayiya bessanee? Bessennaagee qoncce! Gannatiyan Yihooway nashshiyo issi haymaanoote xallay deˈana. (Ajjuutaa 15:4) Seexaanaa wordduwan baasettida haymaanoote ubbay muleera xayana.