Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 4

Neeni Xoossaabaa Tamaarana Danddayiyo Ogiyaa

Neeni Xoossaabaa Tamaarana Danddayiyo Ogiyaa

Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan Yihoowabaa tamaarana danddayaasa. Daro wodiyaappe kase Xoossay amarida asata ba qofaa xaafanaadan dooriis. He xuufeti Geeshsha Maxaafaa geetettidi xeegettoosona. Ha wodiyan Xoossaabaa Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan tamaaroos. Geeshsha Maxaafay Yihoowa Qaalaa woykko kiitaa oyqqido gishshau, Xoossaa Qaalaa geetettidikka xeegettees. Yihooway mule worddotenna gishshau, Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa ammanana danddayoos. “Xoossai worddotanau danddayenna.” (Ibraawe 6:18) Xoossaa Qaalay tumaa oyqqiis.—Yohaannisa 17:17.

Xoossay nuussi immido keehi alˈˈo imotaappe issoy Geeshsha Maxaafaa. Geeshsha Maxaafay issi siiqiya aaway ba naatussi kiittido dabddaabbiyaa mala. Geeshsha Maxaafay Xoossay saˈaa deˈanau ufayssiya gannatiyau laammanau qaalaa gelidoogaa nuusi yootees. Xoossay aadhdhida wodetun oottidobata, haˈˈi oottiiddi deˈiyobatanne sinttappe banan ammanettiyaageetuyyo oottanabata nuusi yootees. Gayttiya metota xooni kiya naunne ufayssaa demmanaukka nuna maaddees.—2 Ximootiyoosa 3:16, 17.

Yihoowa Markkati Xoossaa dabbo; Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa akeekanaadan eti nena maaddana. Geeshsha Maxaafaa xannaˈana koyiyoogaa etuyyo yoota. Hegaayyo nena miishsha qanxxissokkona. (Maatiyoosa 10:8) Hegaa bollikka qassi, Kiristtaane shiiqotun shiiqana danddayaasa. Ha shiiqoti Kawotettaa Adaraashshaa geetettiya goyno sohotun oosetoosona. Kiristtaane shiiqotun shiiqiyaaba gidikko, neeni Xoossaa eriyoogan sohuwaara dichchaa bessana.

Xoossaabaa i medhdhidobaappe tamaarana danddayaasa. Leemisuwaassi, Geeshsha Maxaafay: “Xoossai salotanne sa7aa . . . medhdhiis” yaagees. (Doomettaabaa 1:1) Yihooway “salota” medhdhido wode, awaa medhdhiis. Hegee nuussi Xoossaabaa ay yootii? Yihoowaassi gita wolqqay deˈiyoogaa nuussi yootees. Awaadan wolqqaama gididabata medhdhana danddayiyay a xalla. Hoˈˈoynne pooˈoy deˈanaadan oottiya away baayyo mule eexxi xayennaadan oottidi medhdhanau aadhdhida eratettaa oychchiyo gishshau, hegee Yihooway aadhdhida eranchcha gidiyoogaakka nuussi yootees.

Yihooway medhdhidobay i nuna siiqiyoogaa bessees. Ane saˈan deˈiya dumma dumma qommo miyo mitta ayfetubaa ubbaa qoppa. Yihooway issi miyo mitta qommo xalaala immanau woy mule issuwaakka gidin immennan agganau danddayees. SHin hegaappe, Yihooway cora mitta ayfiyaa, sheeshshan dummatettay deˈiyo zolddo, muumenne lochcha gidida, yesuwaninne meran dummatettay deˈiyoogeetanne inxxarssan dumma dumma malˈˈoy deˈiyoogeeta nuussi immiis. Hagee Yihooway siiqiya Xoossa xalla gidennan, keehippe qoppiyaagaanne keha gidiyoogaa bessees.—Mazamure 104:24.