Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 13

Murunniyoogeenne Kaayiyoogee Iita Ooso

Murunniyoogeenne Kaayiyoogee Iita Ooso

Seexaanay Neeni kaayanaadan koyees. Daro asay banttana qohuwaappe teqqanaadan mayzza aawatussi woy ayyaanatussi yarshshoosona. Hegaa eti oottiyoy ayyaana alamiyaa wolqqaa yayyiyo gishshaassa. Murunnettida migiduwaa woy sagaayyuwaa wottoosona. Dumma wolqqaa immana danddayoosona giyo murunnettida “xaleta” uyoosona woy bantta bollaa tiyettoosona. Issi issi asay, iitabaappe naagana danddayssiya wolqqay deˈees giyobata bantta keetta giddon woy gaden moogoosona. Haraati qassi zalˈˈiyan daro woriyaa demmanau, timirtte keettaa paaciyaa aadhdhanaunne ekkanau woy gelanau kaayo “xaleta” goˈettoosona.

Ubbabaappe aadhdhidi nena Seexaanaa qohuwaappe naagana danddayiyaagee, Yihoowa ne dabbo oottiyoogaa. Yihoowaynne a kiitanchchati Seexaanaappenne daydanttatuppe keehi daro wolqqaara deˈoosona. (Yaaqooba 2:19; Ajjuutaa 12:9) Yihooway muleera banan ammanettiya ba dabbotussi giidi ba minotettaa bessanau yeemottees.—2 Hanidabaa Odiya 16:9.

Xoossaa Qaalay: “Kaayoppite woi sharechchoppite” yaagees. Kaayonne sharechcho oosoy issi asa Seexaanaa Dablloosa aylle oottiyo gishshau Yihooway ixxees.—Wogaabaa 19:26.