Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 15

Xoossaa Dabboti Loobaa Oottoosona

Xoossaa Dabboti Loobaa Oottoosona

Ne nashshiyonne bonchchiyo dabboy deˈikko, a milatanau baaxetaasa. Geeshsha Maxaafay: “GODAI kehanne suure” yaagees. (Mazamure 25:8) Nuuni Xoossaa dabbo gidanau, kehanne suure gidana koshshees. Geeshsha Maxaafay: “Xoossai siiqiyo naatudan, a milatite. . . . Inttekka siiquwan de7anau bessees” yaagees. (Efisoona 5:1, 2) Hegaadan oottana danddayiyo ogetuppe amaridaageeti kaallidi deˈyaageeta:

Harata maadda. “Ha oottanau nuuni danddayiyoorin, asa ubbau lo77obaa oottoos.”—Galaatiyaa 6:10.

Minna ootta. “Wuuqqiya urai hagaappe sinttau wuuqqoppo; shin hegaa aggidi, hiyyeesata maaddanau, ba kushiyan lo77obaa oottiiddi daafuro.”—Efisoona 4:28.

Asatettaaninne kandduwan geeshsha gida. “Nu ashuwaanne nu shemppuwaa tunissiya ubbabaappe nu huuphiyaa ane geeshshoos; qassi Xoossaayyo yayyiyoogan muleera geeyidi de7oos.”—2 Qoronttoosa 7:1.

 Ne keettaa asaa siiquwaaninne bonchchuwan oyqqa. “Intte huuphiyan huuphiyan intte maccaasaa intte huuphedan siiqanau bessees; maccaasa ubbaikka bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees. Naatoo, inttena yelidaageetuyyo Godan azazettite.”—Efisoona 5:33–6:1.

Harata siiqa. “Siiqoi Xoossaappe yiyo gishshau, ane issoi issuwaara siiqettoos.”—1 Yohaannisa 4:7.

Deriyaa higgiyaa azazetta. “Asai ubbai deriyaa heemmiyaageetuyyo haarettanau bessees; . . . Ubbau bessiyaagaa immite; giiraa giiranau bessiyoogau giirite; qaraxaa qanxxanau bessiyoogau qanxxite.”—Roome 13:1, 7.