Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 6

Biittay Gannate Gidiyo Wodee Matattiis!

Biittay Gannate Gidiyo Wodee Matattiis!

Haˈˈi saˈan hanettiiddi deˈiya iitabati, biittay Gannate gidiyo wodee matattoogaa bessoosona. Geeshsha Maxaafay saˈay Gannate gidanaappe kasetidi, metiya wodiyaa nuuni beˈanaagaa yootiis. Haˈˈi nuuni deˈiyoy he wodiyaana! Geeshsha Maxaafay hanana giidoogeetuppe amaridaageeti:

Wolqqaama olata. “Issi biittaa asai hara biittaa asaara olettana; qassi issi kawotettai hara kawotettaara olettana.” (Maatiyoosa 24:7) Ha hiraagay polettidi tuma gidiis. Alamiyaa yuushshuwaa gakkida naaˈˈu olattinne daro guutta olati, 1914 M.Lppe doommidi denddidosona. He olatun miilooniyan qoodettiya asay hayqqiis.

Ubbasan deˈiya harggiyaa. “Daro sohuwan . . . wurssiya harggee yaana.” (Luqaasa 21:11) Hagee polettidi tuma gididee? Ee. Kansseriya giyo harggee, wozanaa harggee, ajjaajjee, shekkeeree, [AIDS] eedisseenne hara harggeti miilooniyan qoodettiya asaa woriiddi deˈoosona.

Kattay qaxwattiyoogaa. Saˈan ubbasan maanau gidiya qummaa demmenna asay deˈees. Layttan layttan miilooniyan qoodettiya asay namisan hayqqees. Hagee saˈay matan Gannate gidiyoogaassi hara malaata. Geeshsha Maxaafay: “Koshaikka de7ana” yaagees.—Marqqoosa 13:8.

 Biittaa qaattaa. “Biittaa qaattai ubbasan de7ana.” (Maatiyoosa 24:7) Hageekka nu wodiyan polettidi tuma gidiis. Issi miilooniyaappe dariya asay, 1914 M.Lppe doommidi biittaa qaattan hayqqiis.

Iita asaa. Asati “miishshaa siiqiyaageetanne” “banttana siiqiyaageeta” gidana. “Xoossaappe aattidi, ufaittiyoobaa dosiyaageeta gidana.” Naati “banttana yelidaageetuyyo azazettennaageeta” gidana. (2 Ximootiyoosa 3:1-5) Ha wodiyan hegaa mala daro asay deˈiyoogaa kashi gay? Eti Xoossaa bonchchokkona; qassi Xoossaabaa tamaaranau koyiyaageetu bolli metuwaa medhdhoosona.

Danuwaa. Qassi ‘makkalay darana.’ (Maatiyoosa 24:12) Danoy aadhdhida wodetuppe keehi daridoogaa maayennan aggakka. Ubba heeran deˈiya asaa bolli bogee, balibakkoy woy qohoy gakkees.

Hagee ubbay Xoossaa Kawotettay matattidoogaa bessees. Geeshsha Maxaafay: “intte hegee haniyoogaa be7iyo wode, Xoossaa kawotettai gakkana matattidoogaa erana” yaagees. (Luqaasa 21:31) Xoossaa Kawotettay aybee? Ha saˈaa Gannate oottiya saluwan deˈiya Xoossaa aysuwaa. Asaa kawotettaa sohowan Xoossaa Kawotettay eqqana.—Daaneela 2:44.