Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 12

Asay Hayqqiyo Wode Waanii?

Asay Hayqqiyo Wode Waanii?

Hayqoy deˈuwan deˈennaagaa. Hayqoy kayrrissiya xiskko mala. (Yohaannisa 11:11-14) Hayqqidaageeti siyanau, beˈanau, haasayanau woy aybanne qoppanau danddayokkona. (Eranchchaa 9:5, 10) Worddo haymaanootee hayqqidaageeti bantta mayzza aawatuura deˈanau ayyaana alamiyau boosona yaagidi tamaarissees. Hegee Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa gidenna.

Hayqqidaageeti nuna maaddanau woy qohanau danddayokkona. Asay hayqqidaageeta ufayssana giidi qoppiyoogan bonchchiyo gallassatanne yarshshota giigissiyoogee erettidaba. Hegee Seexaanay haasayido worddotuppe issuwan baasettido gishshau Xoossaa ufayssenna. Hegee hayqqidaageeti deˈuwan deˈenna gishshau, etakka ufayssana danddayenna. Hayqqidaageeta yayyanau woy etau goynnanau koshshenna. Xoossaa xalaalau goynnana koshshees.—Maatiyoosa 4:10.

Hayqqidaageeti simmidi deˈuwan deˈana. Yihooway hayqqidaageeta gannate biittan deˈuwau denttidi ehaana. He wodee biron sinttappe yaana. (Yohaannisa 5:28, 29; Oosuwaa 24:15) Neeni issi xiskkida asa xiskkuwaappe denttana danddayiyoogaadan Xoossaykka siree baynnan hayqqidaageeta denttana danddayees.—Marqqoosa 5:22, 23, 41, 42.

Hayqqokko yaagiya qofay Seexaanaa Dablloosi aassiyo worddo. Seexaanaynne daydanttati hayqqidaageetu ayyaanati paxa deˈoosona, qassi asaa bolli harggeenne metoy gakkanaadan oottoosona yaagidi asay qoppanaadan oottoosona. Seexaanay asaa issitoo issitoo, aymuwaninne elunchchan cimmees. Yihooway hayqqidaageetuura haasayana koyiyaageeta ixxees.—Zaarettido Wogaa 18:10-12.