Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ha Oyshatu Zaaruwaa Akeeka

Ha Oyshatu Zaaruwaa Akeeka
  1. Siiqoy eratettaappe waanidi aadhdhii? (1 Qor. 8:1)

  2. Xoossaa ashkkarati beni wode oottidoogaadan, nuunikka gubaaˈiyaa waati minttettana danddayiyoo? (Roo. 13:8)

  3. Haggaazuwan demmiyoogeetuyyo nu deˈuwaa waatidi immana danddayiyoo? (1 Tas. 2:7, 8)

  4. Nu ishatettaa maabaray diccanaadan waati maaddana danddayiyoo? (Efi. 4:1-3, 11-16; 1 Tas. 5:11)

  5. Nuuni oottiyo ubbabay waanidi siiquwan oosettana danddayii? (1 Qor. 16:14)