Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Intte Kumetta Wozanaappe Yihoowa Siiqite

Intte Kumetta Wozanaappe Yihoowa Siiqite

ZAARETTIDO WOGAA 13:3

MAALLADO

 • 3:40 Muuziqaa

 • 3:50 Mazamure Paydo 109⁠nne Woosaa

 • 4:00 ‘Xoossaa Siiqiyoogee Hagaana’

 • 4:15 Yihoowa Siiqiyoogaa Giyoogee Intte Ishantta Siiqiyoogaa Giyoogaa

 • 4:30 ‘Intte SHooruwaa Intte Huuphedan Siiqite’

 • 4:55 Mazamure Paydo  82⁠nne Erissuwaa

 • 5:05 ‘Siiqoy Daro Nagaraa Kammees’

 • 5:35 Xinqqatiyaa Haasayaa

 • 6:05 Mazamure Paydo 50

 SAATEPPE GUYYE

 • 7:20 Muuziqaa

 • 7:30 Mazamure Paydo 62

 • 7:35 De’uwan Hanidabaa

 • 7:45 Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa

 • 8:15 Simppoozemiyaa: Intte De’o Layttan Yihoowa Sabbite

  • Naatoo

  • Yelagatoo

  • Gasttatoo

 • 9:00 Mazamure Paydo 10⁠nne Erissuwaa

 • 9:10 Intte Kumetta Wozanaappe Yihoowa Siiqite

 • 9:55 Mazamure Paydo 37⁠nne Woosaa