Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 1

Ufayssiya Aqo Deˈuwawu Xoossaa Woossa

Ufayssiya Aqo Deˈuwawu Xoossaa Woossa

“Xoossai koiro eta medhdhiiddi, attumaasanne maccaasa oottiis.” —Maatiyoosa 19:4

Koyro azinaynne machiyaa aqo oyqqanaadan oottidaagee Xoossaa Yihoowa. * I maccaasiyo medhidi ‘bitaniyaakko ehiidoogaa’ Geeshsha Maxaafay yootees. Addaamee keehi ufayttidi, “Ha meqettiyaa ta meqettaappe, ha ashiyaakka ta ashuwaappe ekettidaaro” yaagiis. (Doomettaabaa 2:22, 23) Yihooway ha wodiyankka aqo laggeti ufayttanaadan koyees.

Neeni aqo oyqqiyo wode, ubbabay giiga gidana gaada qoppana danddayaasa. SHin siiqettiya azinaynne machiyaakka issi issitoo maayettennan aggana danddayiyoogee qoncce. (1 Qoronttoosa 7:28) Ha brooshuree, neeni oosuwan peeshshikko, aqo deˈwaaninne ne soo asaa deˈuwan ufayttanaadan maaddiya Geeshsha Maxaafaa maaraa qonccissees.—Mazamure 19:8-11.

 1 YIHOOWAY IMMIDO AAWATETTAN OOTTANABAA POLA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: Azinay ba soo asawu huuphe.—Efisoona 5:23.

Neeni azina gidikko, Yihooway neeni ne macheeyyo qoppanaadan koyees. (1 PHeexiroosa 3:7) Yihooway o neeyyo injjetiyaaro oottidi medhiis; qassi neeni o bonchuwaaninne siiquwan oyqqanaadan koyees. (Doomettaabaa 2:18) Neeni ne machiyaa koyiyoobaa ne koyiyoobaappe kaseyada, o keehi siiqana bessees.—Efisoona 5:25-29.

Neeni macho gidikko, Yihooway neeni ne azinaa wozanappe bonchanaadaaninne i ba aawatettan oottiyoobaa polana mala maaddanaadan koyees. (1 Qoronttoosa 11:3; Efisoona 5:33) I kuuyiyooban maadda; qassi aara wozanappe hasheta. (Qolasiyaasa 3:18) Yaatikko, ne azinaynne Yihooway nena keehi nashshana.—1 PHeexiroosa 3:1-6.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Neeni waanada loˈˈo azina woy loˈˈo macho gidana danddayiyaakko ne aqo laggiyaa oycha. Loytta ezgga; qassi giigissanabaa giigissa

  • Danddayancha gida. Intte issoy issuwaa waati ufayssanaakko eriyoogee wode ekkiyaaba

2 NE AQO LAGGIYAWU WOZANAPPE QOPPA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: Neeni ne aqo laggiyawu koshshiyaabaa akeekana bessees. (Piliphphisiyuusa 2:3, 4) Yihooway ba ashkkarati ‘ubbaayyo keehiyaageeta’ gidanaadan koyoogaa hassayada, ne aqo laggiyaa xoqqu oottada xeella. (2 Ximootiyoosa 2:24) “Akeekennan haasayiyo haasayai cuphedan caddees; shin aadhdhida eranchchaa inxxarssai pattees.” Hegaa gishshawu, haasayiyoobaa akeekan haasaya. (Leemiso 12:18) Neeni kehatettaaninne siiquwan haasayana mala Yihoowa ayyaanay maaddana.—Galaatiyaa 5:22, 23; Qolasiyaasa 4:6.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Ne aqo laggiyaara metiya yohuwaa issippe tobbanaappe kase neeni woppu gaanaadaaninne akeekancha gidanaadan maaddana mala woossa

  • Neeni ay haasayanaakkonne waata haasayanaakko akeekan qoppa

 3 QOFAN ISSUWAA GIDITE

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: Neeni machiyo wode woy azinaa geliyo wode, neeninne ne aqo laggee “issi asa” gideeta. (Maatiyoosa 19:5) SHin intte naaˈˈu asa gidiyoogeenne qofan dummatiyoogee attenna. Hegaa gishshawu, intte qofaaninne intteyyo siyettiyaaban issuwaa gidanawu baaxetana koshshees. (Piliphphisiyuusa 2:2) Issippetettay kuuyiyo wode keehi koshshiyaaba. ‘Zoriyaa ekkiyoogee halchidobay’ polettanaadan maaddees. (Leemiso 20:18) Gitabaa issippe kuuyiyo wode, Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallidi kuuyite. —Leemiso 8:32, 33.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Ne aqo laggiyawu ne qofaa xala gidennan, neeyyo siyettiyaabaakka yoota

  • Issibaa kuuyanaappe kase ne aqo laggiyaara zoretta

^ MENT. 4 Yihoowa giyoogee koyro xaafettida Geeshsha Maxaafan qonccida Xoossaa sunttaa.