Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 3

Metuwaa Waatidi Suurissana Danddayettii?

Metuwaa Waatidi Suurissana Danddayettii?

“Siiqoi daro nagaraa kammiyo gishshau, ubbabaappe aattidi issoi issuwaara wozanappe siiqettite.”—1 PHeexiroosa 4:8

Neeni ne aqo laggiyaara issippe deˈiyoogaa doommiyo wode, dumma dumma metoy merettana danddayees. He metoy merettiyoy deˈuwaara gayttidaagan intte qofay, xeelay woy intte oottiyoobay dummatiyo gishshataassa gidana danddayees. Woy hara gaasuwaaninne qoppibeennabay gakkiyo wode metoy merettana danddayees.

Nuna ufayssennaba gidikkokka, Geeshsha Maxaafay nuuni he metuwaa suurissanaadan zorees. (Maatiyoosa 5:23, 24) Geeshsha Maxaafaa maaraa kaalliyoogee intte giddon merettida metuwaa suurissanawu nena aybippenne aaruwan maaddana.

 1 MERETTIDA METUWAABAA HAASAYITE

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Haasayanaukka wodee de7ees.” (Eranchchaa 3:1, 7) Intte giddon merettida metuwaa suurissanawu wodiyaa bazza. Merettida metuwaa xeelliyaagan neeyyo siyettiyaabaanne ne qofaa ne aqo laggiyawu wozanappe yoota. Ne aqo laggiyaara ubba wode ‘tumaa haasaya.’ (Efisoona 4:25) Neeni keehi yiillotiyaaba gidikkokka, ooyettennan agganawu baaxeta. SHonggaara deˈiya haasayay ooyettennan suure haasayanaadan maaddees.—Leemiso 15:4; 26:20.

Ne aqo laggiyaa qofaa maayennaba gidikkokka, kehiyaagaa gida; a siiqananne bonchana koshshiyoogaa dogoppa. (Qolasiyaasa 4:6) Merettida metuwaa sohuwaara suurissanawu mala; qassi issoy issuwaara haasayiyoogaa aggoppite.—Efisoona 4:26.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Merettida metuwaabaa haasayanawu injje wodiyaa doora

  • Neeni ezggana koshshiyo wode kelttiyaa geloppa. Ne kayay gakkiyo wode haasaya

 2 EZGGA QASSI AKEEKA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Issoi issuwaara . . . siiqettite; issoi issuwaa bonchchiyoogan ufaittite.” (Roome 12:10) Neeni waata ezgganaakko qoppiyoogee keehi koshshiyaaba. Ne aqo laggiyaa qofaa akeekanawu ‘qarettiyaagaanne ne huuphiyaa kawushshiyaagaa gida.’ (1 PHeexiroosa 3:8; Yaaqooba 1:19) Ezggiyaaba milatanawu maloppa. Danddayettiyaaba gidikko, neeni oottiyoobaa wottabayada ne aqo laggee yootiyoobaa ezgga woy he yohuwaabaa simmidi haasayana danddayiyaakkonne oycha. Neeni ne aqo laggiyaa ne morkkedan gidennan ne siiqo laggedan xeelliyaaba gidikko, ‘elle hanqqettakka.’—Eranchchaa 7:9.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Neeni siyiyoobay nena ufayssennaba gidikkokka, haasayiyo wode loyttada ezgga

  • Ne aqo laggee yootiyoobaa xala gidennan, i hegaadan giidoy aybissakko akeeka. Qassi ne aqo laggee haniyoobaanne i ayba shonggan haasayiyaakko akeeka

3 ZAARETTADA YIGGA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Minnidi oottidoban ubban go77ai de7ees; shin coo mela haasayai hiyeesatetta xalaalaa ehees.” (Leemiso 14:23) Loˈˈobaa issippe kuuyiyoogaa xallay gidenna. Intte issippe kuuyidobaa hara wode neeni zaarettada yiggana koshshees. Yaatanawu minnidi oottana koshshees; shin hegee loˈˈo ayfiyaa demissees. (Leemiso 10:4) Intte issippetettan minnidi oottikko, “lo77o aifiyaa” demmana danddayetta.—Eranchchaa 4:9.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Merettida metuwaa suurissanawu intte ay oottana bessiyaakko qoppa

  • Wodiyaappe wodiyan ne dichaa yigga