Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 6

Naati Aqo Deˈoy Kaseegaappe Dummatanaadan Oottoosona

Naati Aqo Deˈoy Kaseegaappe Dummatanaadan Oottoosona

“Naati GODAAPPE imettiya imota.”—Mazamure 127:3

Naˈaa yeliyoogee azinaanne machiyo ufayssiyaabakka metiyaabakka gidana danddayees. Koyro naˈaa yeliyo wode, he naˈaa xeellanawu daro wolqqaanne wodiyaa wurssiyoogee intte garamettanaadan oottana danddayees. Hegee intte xiskko xayidi, unˈˈettanaadan oottiyo gishshawu, intte dabbotay moorettana danddayees. Neeninne ne aqo laggee intte naˈaa xeellanawu, qassi intte dabbotay moorettennaadan oottanawu issi issibaa giigissana koshshees. Intte he metuwaa suurissanaadan Geeshsha Maxaafaa zoree waati maaddana danddayii?

 1 NAˈA YELIYOOGEE HANOTAA WAATI LAAMMIYAAKKO AKEEKA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Siiqoi danddayanchcha. Siiqoi kehees.” Qassi “baassi bessennabaanne oottenna. Uuzettenna.” (1 Qoronttoosa 13:4, 5) Neeni aayo gidikko, ne koyro naˈaa xeellaydda daro wodiyaa aattiyoogee qoncce. SHin ne azinay neeni a sheneho giidobadan qoppana danddayiyo gishshawu, aarakka wodiyaa aattana bessiyoogaa dogoppa. Neeni danddayanchanne keha gidiyoogan ayyo qoppiyoogaa bessa; qassi ikka naˈaa xeellanaadan ootta.

“Azinatoo, intte maccaasati daafuranchcha mereta gidiyoogaa eridi, etaara issippe de7ite.” (1 PHeexiroosa 3:7) Ne machiyaa intte naˈaa xeellanawu keehi daafuriyoogaa akeeka. A ooratta aawatettaa ekkido gishshawu, metootana, xalalana woy ubba unˈˈettana danddayawusu. A issi issitoo ne bolli yiillotana danddayawusu; gidikkokka, “wolqqaama asa gidiyoogaappe, hanqqettanau eesotenna asa gidiyoogee lo77o” gidiyo gishshawu, woppa asa gida. (Leemiso 16:32) Akeekancha gida; qassi o koshshiyaaban maadda.—Leemiso 14:29.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Aawaa: Naˈaa xeelliyoogan ne keettaayyiyo maadda; qammikka hegaadan ootta. Ne keettaayeeranne ne naˈaara issippe wodiyaa aatta; harabaa oottaydda daro wodiyaa wurssoppa

  • Aayyiyo: Ne keettaaway naˈaa xeelliyoogan nena maaddanawu koyikko, eeno ga. I hegaa oottiiddi baliyaaba gidikko, a boriyoogaappe waati oottana danddayiyaakko kehatettan bessa

 2 INTTE DABBOTAA MINTTITE

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Eti naa77ai issi asho gidoosona.” (Doomettaabaa 2:24) Neeni naˈa yelidaba gidikkokka, neeninne ne aqo laggee “issi asho” gidiyoogaa hassaya. Intte dabbotay mino gidanaadan baaxetite.

Maccaasatoo, intte azinay inttena maaddiyo wode galatiyaageeta gidite. Intte nashshidi haasayiyoobay ‘pattiyaaba’ gidana danddayees. (Leemiso 12:18) Azinatoo, intte machota keehi siiqiyoogaanne xoqqu oottidi xeelliyoogaa etawu yootite. Eti so asawu qoppidi oottiyoobawu eta nashshite.—Leemiso 31:10, 28.

“Ooninne hara asa go77iyaabaa qoppoppe attin, harai atto issoinne bana go77iyaabaa qoppoppo.” (1 Qoronttoosa 10:24) Ubba wode ne aqo laggiyaa ufayssiyaabaa ootta. Intte azinanne macho gidiyo gishshawu, issoy issuwaara haasayanawu, issoy issuwaa galatanawunne ezgganawu wodiyaa bazzite. Asho gaytotettaara gayttidaagan intte xallaa siiqiyaageeta gidoppite. Intte aqo laggiyawu koshshiyaabaakka qoppite. Geeshsha Maxaafay, “Zoretan teqettanaappe attin, issoi issuwaa diggoppite” yaagees. (1 Qoronttoosa 7:3-5) Hegaa xeelliyaagan intte naaˈˈay zorettite. Intte danddayanchanne akeekancha gidiyoogee intte dabbotay minnanaadan oottees.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Intte naaˈˈaa xallay issippe aattiyo wodiyaa bazzana koshshiyoogaa dogoppite

  • Ne aqo laggee neeni a siiqiyoogaa akeekanaadan oottiya guuttabaa ootta; leemisuwawu, amarida qofaa xaafada kiitta woy guutta imotaa imma

 3 INTTE NAˈAA TAMAARISSIYOOGAA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Neeni guutta naatettaasappe doommada . . . atotettai beettiyo aadhdhida eratettaa immanau danddayiya geeshsha maxaafata eradasa.” (2 Ximootiyoosa 3:15) Intte intte naˈaa tamaarissanabaa halchite. Naˈay yelettanaappe kasekka tamaarana danddayiyo imotay awu deˈees. Intte naˈay ulo giddon deˈiyo wodekka intte cenggurssaa akeekananne intte hanotan ufayttana woy azzanana danddayees. He wodiyaappe doommidi awu nabbabite. Intte nabbabiyoobaa i akeekennaba gidikkokka, hegee i gitatiyo wode nabbabiyoogaa dosanaadan maaddees.

Intte naˈay intte Xoossaakko woossiyoogaa akeekees. I siyishin Yihoowakko woossite. (Zaarettido Wogaa 11:19) A kaassiyo wodekka gidin, Xoossay oottidobaa yootite. (Mazamure 78:3, 4) Intte naˈay dicciyo wode, intte Yihoowa siiqiyoogaa akeekidi, ikka Yihoowa siiqana danddayees.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Intte naˈaa tamaarissanawu aadhida eratettaa immanaadan woossite

  • I naatettan eranaadan intte koyiyoobaa zaaretti zaarettidi intte naˈawu yootite