Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 5

Dabbotuura Sarotettan Waana Deˈana Danddayay?

Dabbotuura Sarotettan Waana Deˈana Danddayay?

“Kehatettaa, intte huuphiyaa kaushshiyoogaa, ashkketettaanne danddayaa maayite.”—Qolasiyaasa 3:12

Issi uri aqo oyqqiyo wode ba keettan deˈiyoogaa doommees. Ubba wode ne aawaanne ne aayyiyo siiqananne bonchana koshshiyaaba gidikkokka, ne aqo laggee alamiyan deˈiya ubbabaappe neeni xoqqu oottada xeellana bessiyo ura. SHin ne dabbotuppe issoti issoti hegaa akeekanawu metootana danddayoosona. Gidikkokka, neeni ne keettaa ayssiyo wode, ne dabbotuura sarotettan deˈanaadan Geeshsha Maxaafaa maray maaddana danddayees.

 1 NE DABBOTA BESSIYAAGAADAN XEELLA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha.” (Efisoona 6:2, 3) Neeni yelaga woy gastta gidikkokka, ubba wode nena yelidaageeta bonchana koshshees. Ne aqo laggeekka ba aawaa woy ba aayyiyo bonchana koshshiyoogaa akeeka. “Siiqoi qanaatenna” gishshawu, ne aqo laggee etaara dabbotiyo gishshawu hirggoppa.—1 Qoronttoosa 13:4; Galaatiyaa 5:26.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Leemisuwawu, “Intte soo asay tana ubbatoo toochees” woy “Ne aayyiyaa taani oottiyoobaa mule dosukku” gooppa

  • Hanotaa ne aqo laggee xeelliyo ogiyan xeellanawu mala

 2 KOSHSHIYO WODE MINTTA YOOTA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA: “Asi ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe de7ees; eti naa77ai issi asho gidoosona.” (Doomettaabaa 2:24) Neeni aqo oyqqiyo wode, ne aawaynne aayyiyaa haˈˈikka nena maaddana koshshiyaabadan qoppana danddayoosona; qassi eti ne aqo deˈuwaa giigissanawu koyana danddayoosona.

Neeni ne aqo laggiyaara zorettada, eti oottana bessennabaa akeekan etawu yoota. Hegaa liiqo qaalan qoncciyan yootana danddayaasa. (Leemiso 15:1) Neeni ne huuphiyaa kawushshiyaagaa, ashkkenne danddayancha gidiyoogee ne dabbotuura neeni saruwan deˈanaadan, qassi ‘issoy issuwaa siiqanaadan’ maaddees.—Efisoona 4:2.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Dabboti intte aqo deˈuwan kelttiyaa geliyoogee inttena qofissiyaaba gidikko, hanotay injjetiyo wode ne aqo laggiyaara hegaa haasaya

  • Intte hegaa waati giigissanaakko issippe zorettidi kuuyite