Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Introduction

Introduction

Aqo deˈoynne so asaa hanotay giigaa xayido ha wodiyan so asay ufayttana danddayii? Hegee baaxeyiyaaba gidikkokka, maaduwaa demmana danddayoos. Ha brooshuree aqo deˈuwawu haniya ubbabaa qonccissiyaaba gidana xayikkokka, Geeshsha Maxaafaappe keehi maaddiya zoriyaanne qofaa yootees. He zoriyaa kaalliyoogee intte soo asay ufayttanaadan maaddana danddayees.