Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPO ICHASHAA

“Lo77obaa Haniya Maccaasa”

“Lo77obaa Haniya Maccaasa”

1, 2. (a) Uruta ay mala oosuwaa oottaydda takkadee? (b) Uruta Xoossaa Higgiyaanne a asaa xeelliyaagan akeekidobay aybee?

URUTA shiishshaydda peˈido banggaa mirqqiyaa matan gulbbata uttaasu. Saˈay omarido gishshawu, Beetaliheeme heeran ootti peˈida daro asay deretiyaasan deˈiya guutta katamaa biiddi deˈees. Uruta maalladoppe doommada shemppennan oottaydda peˈido gishshawu, keehi arggaacidoogee qoncce. A haˈˈikka kattaa qoxxaydda deˈawusu. Oosoy daafurssikkokka, a he gallassi keehi ufayttaasu.

2 He yelaga amˈˈeessi saˈi kiyaneeshsha? Hagaappe kasetiya huuphe yohuwan beˈidoogaadan, a ba bollotee Naaˈoomippe shaahettennan agganawu, o baqqa oyqqanawunne Naaˈoomi Xoossaa Yihoowa ba Xoossa oottanawu qofaa qachaasu. Kayyottiya he naaˈˈu maccaasati Mooˈaabappe Beetaliheeme yiidosona; allaga biittaa asaa gujjin Israaˈeelan deˈiya hiyyeesata keehi maaddiya higgiyaa Yihooway kessidoogaa Mooˈaabiyaa Uruta sohuwaara akeekaasu. Qassi he Higgiyaa azazettiyaanne bonchiya Yihoowa asatu eeshshaynne kehatettay keehi kayyottida Uruto ufayssiis.

3, 4. (a) Booˈeezi Uruto waati minttettidee? (b) Miishshaara gayttidabay metiyo ha wodiyan, Uruti leemisoy nuna waati maaddana danddayii?

3 He asatuppe issoy a poshiluwaa qoriyo gadiyaa godaa, Booˈeeza giyo dure gidida cima bitaniyaa. I iyyo aawadan qarettiis. A Naaˈoomo maaddido gishshawunne tumu Xoossaa Yihoowa qefiyaa garssan attanawu koyido gishshawu Booˈeezi o nashshin, keehi ufayttaasu.—Uruto 2:11-14 nabbaba.

4 SHin Uruto sinttanaabay qofissennan aggenna. A azinikka naˈikka baynna hiyyeesanne allaga biittaa asa gidiyo gishshawu, Naaˈoomissinne baassi koshshiyaabaa sinttappe waata kunttanee? Poshiluwaa qoriyoogaa xallay gidanee? Qassi a cimiyo wode o ooni xeellanee? Hegee o qofissana danddayiyaaba. Miishshaara gayttidabay metiyo ha wodiyan, darota hegaa malabay qofissees. Hegaa malabaa genccanaadan ammanoy Uruto waati maaddidaakko akeekiyo wode, nuuni ippe darobaa tamaarana danddayoos.

 So Asa Geetettana Danddayiyoonaa?

5, 6. (a) Koyro gallassi Booˈeeza gaden poshiluwaa qoranawu bin Urutiyyo waani ushachidee? (b) Uruta yin Naaˈoomiyyo aybi siyettidee?

5 Uruta qora peˈidoogaa qoxxin, 10 kilo giraameppe dariya kattay kiyiis. Saˈay omariyo wode a Beetaliheeme biyoogaa doommaasu; geella hegaa a ba afalan qachada ba huuphiyan tookkennan aggukku.—Uru. 2:17.

6 Naaˈooma ba naˈaa machiyaa Uruta yin keehi ufayttaasu; ubba a daro banggaa tookkidoogaa beˈada keehi garamettennan aggukku. Booˈeezi ba oosanchatuyyo giigissido qumaappe Urutiyyo immin a maydda ashshidoogaa Naaˈoomiyyo ehin, eti hegaa issippe miidosona. Miishin Naaˈooma, “Hachchi hagaa auppe qoradii? Awan oottadii? Neeyyo hagaadan kehida bitanee anjjetto” yaagaasu. (Uru. 2:19) Naaˈooma akeekancha; he amˈˈe yelagee hanotaa akeekidi iyyo kehida asi deˈiyoogaa, Uruta tookkido daro kattaa beˈada era aggaasu.

7, 8. (a) Naaˈooma Booˈeezi kehatettaa bessanaadan denttettiday oona gaada qoppadee, qassi aybissi? (b) Uruta ba bolloteessi aggenna siiquwaa zaarettada waata bessadee?

7 Eti naaˈˈay haasayiyoogaa doommin, Uruta Booˈeeza kehatettaabaa Naaˈoomiyyo yootaasu. Yaatin Naaˈooma ufayttada, “Haiqqidaageetuyyookka paxa de7iyaageetuyyookka ba kehatettaa aggibeenna GODAI [a] anjjo” yaagaasu. (Uru. 2:20) A Booˈeezi kehanaadan denttettiday Yihoowa gidiyoogaa akeekaasu; Yihooway ba asay haratuyyo kehiyo wode eta anjjanawu qaalaa geliis. *Leemiso 19:17 nabbaba.

8 Booˈeezi Uruta ubba wode a gadeppe poshiluwaa qoranaadaaninne kattaa cakkiya attuma asay o bochennaadan ba macca ashkkaratuura issippe oottanaadan yootido gishshawu, Naaˈoomakka Uruta hegaadan oottanaadan zoraasu. Uruta he zoriyaa siyaasu. “Qassi ba bolloteera issippe de7aasu.” (Uru. 2:22, 23) Ha  hanotankka a ba waanna eeshshaa, aggenna siiquwaa bessaasu. Uruti hanotay nuuni nu soo asaara deˈiya dabbotaa xoqqu oottidi xeelliyaakkonne, aggennan eta maaddiyaakkonne, qassi koshshiya ubbaban eta xeelliyaakkonne nuna oychanaadan denttettees. Yihooway hegaa mala aggenna siiquwaa bessiyaageeta xoqqu oottidi xeellees.

Uruta Booˈeezi kehanaadan denttettiday Yihoowa gidiyoogaa akeekaasu

9. So asaa xeelliyaagan Urutippenne Naaˈoomippe ay tamaariyoo?

9 Urutinne Naaˈoomi xallay so asa gidana danddayokkonaa? Issi issi asay, so asaa ‘so asa’ giissiyaabay azinay, machiyaa, attuma naˈay, macca naˈiyaa, qassi mata dabboti deˈidi banttappe koyettiyaabaa poliyoogaa giidi qoppees. SHin Urutinne Naaˈoomi hanotay naaˈˈu asa xallaykka issoy issuwawu keehi qoppiyaaba, kehiyaabanne issoy issuwaa siiqiyaaba gidikko, so asa gidana danddayiyoogaa bessees. Neeni ne soo asaa xoqqu oottada xeellay? Yesuusi gubaaˈiyan deˈiyaageeti nuussi so asa gidiyoogaa yootiis.—Mar. 10:29, 30.

Urutanne Naaˈooma issoy issuwaa maaddidosonanne minttettidosona

‘Nubaa Wozanawu Danddayiyaageetuppe Issoy A’

10. Naaˈooma Uruto waata maaddana koyadee?

10 Uruta Hosppuniyan banggaa cakkiyo wodiyaappe doommada Tammiyan gisttiyaa cakkiyo wodiyaa gakkanaashin Booˈeeza gaden poshiluwaa qoraydda takkaasu. Amarida saaminttay aadhin, Naaˈooma siiqiyo ba naˈaa macheeyyo ay oottanaakko qoppidoogee erettidaagaa. Eti Mooˈaaban deˈiyo wode, Naaˈooma Urutiyyo mule azina demmana danddayennabadan qoppaasu. (Uru. 1:11-13) SHin haˈˈi he qofaa aggaydda deˈawusu. Naaˈooma Uruto, “Ta na7ee, neeni giigin de7anau, taani neeyyo aqo koyiyaakko iitanee?” yaagasu. (Uru. 3:1) He wode, yelidaageeti bantta naatuyyo aqo laggiyaa koyiyoogee meeze gididaba; Uruta qassi Naaˈoomiyyo tumuppe naˈa gidaasu. A Urutiyyo “aqo” koyanawu qoppaasu; a hegaadan qoppidoy aqo oyqqiyoogee woy azinaa geliyoogee woppu giidi saruwan deˈanaadan oottana gaada qoppido gishshataassa. SHin Naaˈooma waatanee?

11, 12. (a) Naaˈooma Xoossay siiquwan yootido ay higgiyaa hassayada Booˈeeza ‘woziyaagaa’ gaadee? (b) Uruta ba bollotiyaa zorin woygadee?

11 Uruta Booˈeezabaa yootido koyro gallassi, Naaˈooma abaa, “He bitanee nuussi mata dabbottennee; ubba nubaa wozanau gattiyoogeetuppekka  issoi a” yaagaasu. (Uru. 2:20) Hegee woygiyoogee? Xoossay Israaˈeelatuyyo immido Higgiyan hiyyeesatettaa woy kayyuwaa gaasuwan metootidaageeta keehi maaddiyaabay deˈees. Issi maccaasiyaa naˈa yelennan i azinay hayqqikko, i azinaa sunttay woy a yeletay muleera xayi aggiyo gishshawu, keehi kayyottawusu. SHin amˈˈiyaa hayqqida keettaawaa sunttan xeesettiyaanne a aquwaa laattiya naˈa yelanaadan ba azinaa ishaa gelana danddayiyoogaa Xoossaa Higgee yootees. *Zaa. 25:5-7.

12 Naaˈooma hegaa maaran halchido issibaa Urutiyyo yootaasu. Ha yelaga maccaasiyaa i bollotiyaa yootiyoobaa siyanawu hayttaa yeggiyoogaa qoppana danddayoos. Urutiyyo Israaˈeelatu Higgee haˈˈikka ooratta; he biittan deˈiya daro wogaykka a meezetabeennaba. Gidikkokka, a Naaˈoomo keehi bonchiyo gishshawu, a yootiyo ubbabaa loytta ezggawusu. Naaˈooma zoridobay yeellayiyaaba, ubba kawushshiyaaba milatikkokka Uruta a giidobaa oottanawu eeno gaasu. A ashkketettan, “Neeni giidobaa ubbaa ta hanana” yaagaasu.—Uru. 3:5.

13. Cima asaa zoriyaa siyiyoogaa xeelliyaagan Urutippe ay tamaarana danddayiyoo? (Iyyooba 12:12kka xeella.)

13 Ba deˈuwan darobaa beˈida cima asi zoriyoobaa siyanawu yelagati issi issitoo metootoosona. Yelagati bantta metuwaa cima asay loytti akeekennabadan qoppana danddayoosona.  Uruta ashkketettan oottidobay, nuna siiqiyaanne nuuyyo loˈˈobaa amottiya cima asaa zoriyaa siyiyoogee keehi maaddiyoogaa hassayanaadan oottees. (Mazamure 71:17, 18 nabbaba.) SHin Naaˈooma ay zoradee, qassi Uruta hegaa siyada tumuppe anjjettadee?

Uruta Awudiyaa Baasu

14. Uruta saˈay omariyo wode awu baadee?

14 He galla saˈay omariyo wode, Uruta awudiyaa baasu. Asay darotoo awudiyaa giigissiyoy, omarssa heeran carkkoy keehi carkkiyo deriyaa xaphuwaana woy xoqqiyaasaana. Goshshanchati kattaa suullaappe shaakkanawu laydan woy gillan suraggiyo wode, suullaa carkkoy efin kattay attees.

15, 16. (a) Booˈeezi ba oosuwaa poli simmin awudiyan hanidabaa qonccissa. (b) Booˈeezi Uruta a tohossan zinˈˈidoogaa waani eridee?

15 Uruta he galla omarssi asay oosuwaa wurssanaashin hanotaa akeekan wochaasu. Booˈeezi ba oosanchati qoxxidi doorido kattaa wochees. I kahuwaa kalli miidoogaappe guyyiyan, kattaa dooriyaa lanqqen zinˈˈiis. Hegee he wode meeze gididaba; asay hegaadan oottiyoy ba daafurido kattaa kaysuwaappenne boggiya asaappe naaganaassa gidennan aggenna. Uruta Booˈeezi zinˈˈanawu hiixaa kiyidoogaa beˈaasu. A Naaˈooma giidobaa oottiyo saatee gakkiis.

16 Uruta i wozanay diddiqishin leddan akko shiiqaasu. A bitanee xiskkuwaa kayridoogaa akeekaasu. Yaatada, Naaˈooma giidoogaadan, tohossa baggaara afalaa qaarada, a tohuwaa matan zinˈˈaagaasu. Zinˈˈada coˈˈu gaada naagaasu. Yaanidaashin guutta saatee  aadhiis. Hegee Urutiyyo daro laytta milatidoogee qoncce. Wurssettan, hekka bilahe gidiyo wode, Booˈeezi aadhi wodhiis. A meeggido gishshawu ba tohuwaa kammanawu koyennan aggenna. I he wode, issi uri hegan zinˈˈidoogaa akeekiis. Geeshsha Maxaafay, “Issi maccaasiyaa a tohossan zin77idaaro demmiis” yaagees.—Uru. 3:8.

Uruta Booˈeezakko biidoy iitabaa qoppada gidenna

17. Uruta Booˈeeza tohossan zinˈˈidoy shori baynnabaa oottanaassa gidennaagaa aybin eriyoo?

17 Booˈeezi o, “Hannee, neeni oonee?” yaagidi oychiis. Oychin a yayyaydda, “Taani ne ashkkariyo Uruto; neeni ta keettaawaassi mata dabbo gidiyo gishshau, tana aissa” yaagaasu. (Uru. 3:9) Uruta giidobay a Booˈeeza tohossan zinˈˈidoy shori baynnabaa oottanaassa gidennaagaa bessiyaaba. Hegee he wode meeze gididaba; Booˈeezi oottidobaykka Uruta kandduwan geeshsha asa gidiyoogaanne a oychidobay o nashissiyaaba gidiyoogaa bessiyaaba.

18. Booˈeezi Uruto minttettanawu woygidee, qassi a ammanettiya asa gidiyoogaa waata bessadee?

18 Booˈeeza liiqo haasayay Uruto minttettidoogee qoncce. I hagaadan giis: “Ta na7ee, GODAI nena anjjo! Hagee ne oishai neeni kase ne bolloteessi oottido kehatettaappekka aadhdhees; neeni manqqo woikko dure gidiya yelaga attuma asata koyabaakka.” (Uru. 3:10) Booˈeezi Uruti mala yelaga maccaasi, appe yelagiya attuma asa hiyyeesa gidin dure gidin gelana danddayiyoogaa akeekiis. SHin Uruta hayqqida Naaˈoomi azinaa sunttaa a biittan xeegissiyaabaa oottiyoogan Naaˈoomiyyo xalla gidennan, hayqqida ba bolluwawukka kehaasu. Ha yelaga maccaasiyaa bessido kehatettan Booˈeezi keehi ufayttidoy aybissakko akeekana danddayoos.

Nuna siiqiyaanne nuuyyo loˈˈobaa amottiya cima asaa zoriyaa siyiyoogee keehi maaddees

19, 20. (a) Booˈeezi Uruto sohuwaara ayssibeennay aybissee? (b) Booˈeezi Urutiyyo kehidoy, qassi i sunttay moorettennaadan koyiyoogaa bessidoy ayba ogiyaanee?

19 Booˈeezi gujjidi, “Ha77i simmi ta na7ee, yayyoppa. Neeni oichchidobaa ubbaa neeyyo taani oottana. Aissi giikko, ta kataman de7iya asai ubbai, neeni lo77obaa haniya maccaasa gidiyoogaa erees” yaagiis. (Uru. 3:11) Booˈeezi Uruto ekkana danddayiyoogaa eridi ufayttiis; i o wozanaadan asi bana oychanaagaa kasetidi qoppennan aggenna. SHin Booˈeezi xillo asa gidiyo gishshawu, ba  shene xallaa oottanawu koyibeenna. I hayqqida Naaˈoomi azinaassi mataa dariya, o wozana bessiya hara dabboy deˈiyoogaa Urutissi yootiis. Booˈeezi he bitaniyaara gayttidi, i Uruto ayssanawu koyiyaakkonne oychana koyiis.

Urutinne Naaˈoomi hanotay nuuni nu soo asaa xoqqu oottidi xeellana koshshiyoogaa bessees

20 Wonttanaashin Uruta yan zinˈˈanaadan Booˈeezi yootiis; yaatin, a yan takkada wonttimaatti soo baana. Booˈeezi hegaadan oottidoy, asay eti shori baynnabaa oottidabadan qoppidi eta naaˈˈaa sunttaakka moorenna mala yayyido gishshataassa. Uruta he bitaniyaa tohossan zaarettada zinˈˈa aggaasu; Booˈeezi a oychidobaa eeno giido gishshawu, a haˈˈi kaseegaappe woppu geennan aggukku. Yaatada, a asi asa beˈenna wodiyan denddaasu. Yaatin, Booˈeezi a maayido qumaashshan daro banggaa qolin, hegaa ekkada Beetaliheeme simmaasu.—Uruto 3:13-15 nabbaba.

21. Uruto “lo77obaa haniya maccaasa” giissidabay aybee, qassi nuuni i leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?

21 Booˈeezi asa ubbay Uruta “lo77obaa haniya maccaasa” gidiyoogaa eriyoogaa yootin, a hegaa wotta dentta qoppaydda keehi ufayttidoogee qoncce! Yihoowa eranawunne awu oottanawu amottidoogee, a hegaa mala loˈˈo asa gidanaadan maaddiis. Qassi a kase erenna wogaa meezetanawu eeno giyoogan Naaˈoomiyyoonne i asawu daro kehaasu. Nuuni Urutiigaadan ammaniyaaba gidikko, hara asaanne eta wogaa bonchoos. Hegaadan oottikko, asay nunakka loˈˈobaa haniya asa ootti xeellana danddayees.

Uruta hara asaa bonchido gishshawunne etawu kehido gishshawu, loˈˈobaa haniya maccaasa geetettaasu

Urutiyyo Aqo Koyiyoogaa

22, 23. (a) Naaˈooma Uruto, “Ta na7ee, nebai waanidee?” gaada oychidoy aybissee? (b) Naaˈooma Uruta waananaadan zoradee?

22 Uruta soo yin Naaˈooma, “Ta na7ee, nebai waanidee?” gaada oychaasu. Uruta bana ayssiya asa demmidaakkonne Naaˈooma eranawu koyaasu. Uruta Booˈeezaara gayttidaagan hanida ubbabaa ba bolloteeyyo yootaasu. Qassi Booˈeezi a Naaˈoomiyyo immanaadan yeddido daro banggaa iyyo immaasu.—Uru. 3:16, 17.

23 Naaˈooma akeekancha gidiyo gishshawu, Uruta he gallassi poshiluwaa qoranawu biyoogaappe son shemppanaadan zoraasu. A Urutiyyo, “Bitanee hachchi ha yohuwaa wurssennan shemppenna” yaagaasu.—Uru. 3:18.

24, 25. (a) Booˈeezi xillonne keha asa gidiyoogaa waati bessidee? (b) Uruta ayba ogiyan anjjettadee?

 24 Naaˈooma Booˈeezabaa giidobay likke. I katamaa penggiyaa matan deˈiya gutaraa biidi, yaynnido mata dabboy yaara aadhanaashin naagiis. Booˈeezi he bitanee Uruto wozidi ayssanaadan markkati deˈiyoosan oychiis. SHin he bitanee hegaadan oottikko ba buzo laata gadiyaa moorissana gi yayyidi, ixxis giis. Yaagin, Booˈeezi hayqqida Naaˈoomi azinaa Elimeleeka aquwaa shammiyoogaaninne Elimeleeka naˈaa Mahiloona machiyo, amˈˈiyo Uruto ayssiyoogan woziyaagaa gidanawu koyiyoogaa markkati deˈiyoosan yootiis. Booˈeezi hegaadan oottiyoy hayqqida bitaniyaa “sunttaa a laata gadiyan xeesissanau” koyido gishshataassa gidiyoogaa yootiis. (Uru. 4:1-10) Booˈeezi tumuppe xillonne keha asa.

25 Hegaadan oottidi, Booˈeezi Uruto ayssiis. Hegaappe simmin, Yihooway “iyyo uluwan yeluwaa tilin, attuma na7aa yelaasu.” Beetaliheemen deˈiya maccaasay Naaˈoomo anjjiis; qassi Naaˈoomiyyo laappun attuma naati deˈiyaakkokka kehiyoogaappe aaruwan Uruta iyyo kehido gishshawu, eti o nashshidosona. Uruti naˈay gita Kawuwaa Daawitayyo aawaa aawa gidiis. (Uru. 4:11-22) Daawiti qassi Yesuus Kiristtoosayyo mayzza aawa gidiis.—Maa. 1:1. *

Yihooway Uruta Masiyaayyo mayzza aayo gidanaadan oottidi o anjjiis

26. Urutinne Naaˈoomi hanotay nuuni ay ammanettanaadan oottii?

26 Uruta anjjettidoogaadan he naˈaa ba naˈadan dichida Naaˈoomakka anjjettaasu. Ha naaˈˈu maccaasatu taarikee Xoossaa Yihooway doorido ba asaara haggaaziyaanne bantta soo asaayyo koshshiyaabaa kunttanawu daafuriya ammanettiya ashkke asaa ubbaa i xoqqu oottidi xeelliyoogaa bessees. I Booˈeeza, Naaˈoomonne Uruto anjjidoogaadan, etaagaadan ammanettiya asatakka anjjana.

^ MENT. 7 Naaˈooma giidoogaadan, Yihooway paxa deˈiyaageetu xallaassi gidennan, hayqqidaageetussikka kehees. Naaˈoomissi azinaykka i naaˈˈu naatikka hayqqidosona. Urutissi qassi azinay hayqqiis. He hayqqida heezzatikka Naaˈoomanne Uruta dosiyo asata. Naaˈoomissinne Urutissi kehiyoogee hayqqida he attuma asatussi kehiyoogaa mala; ayssi giikko, eti kase he naaˈˈu maccaasatuyyo koshshiyaabaa kunttanawu koyidosona.

^ MENT. 11 Biittaa laattiyo wogaadan, hegaa mala amˈˈiyo ayssana bessiyay i azinaa ishantta; ishantti baynnaba gidikko, i azinaa zariyaappe ubbaappe matattiya dabbuwaa.—Qoo. 27:5-11.

^ MENT. 25 Uruta Yesuusayyo mayzza aayo gidida ichashu maccaasatuppe issinno gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Booˈeeza aayyiyaa Raˈaabakka etappe issinno. (Maa. 1:3, 5, 6, 16) Akka Urutidan Israaˈeela asa gidukku.