Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Kuushshaa

Kuushshaa

“Xoossai immana giidoogaa ammanuwaaninne genccan laattiyaageetu mala [gidite].”—IBRAAWE 6:12.

1, 2. Ha wodiyan nuuni nu ammanuwaa minttana koshshiyoy aybissee? Leemisuwaa yoota.

AMMANUWAA. Hegee keehi ufayssiya eeshshaa qonccissiya qaalaa. SHin nuuni ha qaalaa siyiyo woy beˈiyo wode, hara qaalaakka qoppana koshshees; hegeekka, “Eesuwan!” giyaagaa. Ayssi giikko, nuuyyo ammanoy baynnaba gidikko, eesuwan hegaa demmana koshshees. Nuussi ammanoy deˈiyaaba gidikko qassi, hegee shuggennaadan woy xayennaadan eesuwan naagana koshshees. Aybissi?

2 Ane taalle bazzuwaa kanttada biyaabadan qoppa. Neeni keehi saamettadasa. Neeni guutta haattaa demmiyo wode hegee awaa suuluwan wurennaadan naagaasa. Qassi neeni biyoosaa gakkennan deˈishin he haattay wurennaadan haraakka gujjana bessees. Ayyaanaaban bazzo gidida ha alamiyan, tumu ammanoy he haattaadan keehi guutta; qassi nuuni naagananne minttana xayikko sohuwaara xayiichees. Ammanoy nuussi keehi koshshees. Haatti baynnan nuuni shemppoora deˈana danddayennaagaadan, ammanoy baynnan ayyaanaaban paxa deˈana danddayokko.—Roo. 1:17.

3. Yihooway giigissido, nu ammanuwaa minttanawu maaddiyaabay aybee, qassi nuuni ubbatoo oottana bessiya naaˈˈubati aybee?

3 Yihooway ha wodiyan nuussi ammanoy keehi koshshiyoogaa, qassi hegaa demmiyoogeenne minttiyoogee keehi baaxeyiyaaba gidiyoogaa erees. I nuuyyo leemiso gidiya asatubaa xaafissi wottidoy hegaassa gidiyoogee qoncce. Kiitettida PHawuloosi, “Xoossai immana giidoogaa ammanuwaaninne genccan laattiyaageetu mala [gidite]” yaagidi xaafanaadan i ba ayyaanan denttettiis. (Ibr. 6:12) Yihoowa dirijjitee ha maxaafan etabaa xannaˈido asata gujjin, ammanettida asatu leemisuwaa kaallanawu murttanaadan mintti zoriyoy hegaassa. Yaatin nuuni waatana bessii? Naaˈˈubaa qoppana koshshees: (1) Nu ammanuwaa ubbatoo minttana bessees; (2) nu hidootay ubbatoo nuussi qoncci beettanaadan baaxetana bessees.

4. Seexaanay nu ammanuwawu morkke gidiyoogaa waati bessidee, shin nuuni yayyana bessennay aybissee?

4 Ne ammanuwaa ubbatoo mintta. Nu ammanuwawu waanna morkkee Seexaanaa. Ha alamiyaa haariya Seexaanay, ammanuwaa mintti oyqqiyoogee ha alamiyan metanaadan oottiis. I nuuppe keehi wolqqaama. SHin nuuni nu ammanuwaa minttana danddayennabadan qoppidi yayyana bessii? Bessenna! Banttawu tumu ammanoy deˈanaadan koyiya ubbawu Yihooway mata Dabbo. I nuna maaddin, nuuni Dabloosa teqqana, ubba i nu matappe baqatanaadan oottana danddayiyoogaa Yihooway yootiis! (Yaaq. 4:7) Nu ammanuwaa minttanawu galla galla wodiyaa bazziyoogan Dabloosa eqettana danddayoos. SHin nuuni waati hegaadan oottana danddayiyoo?

5. Geeshsha Maxaafan etabay odettido ammanettida asati ammaniyaageeta gidanaadan maaddiday aybee? Qonccissa.

 5 Ha maxaafan xannaˈidobaappe akeekidoogaadan, Geeshsha Maxaafan etabay odettido, ammanettida asati hegaa mala asa gididi yelettibookkona. Eta hanotay, ammanoy Yihoowa ayyaanaa maaduwan demmiyooba gidiyoogaa bessiyaaba. (Gal. 5:22, 23) Eti Yihooway banttana maaddana mala woossidosona; Yihoowaykka eta woosaa siyidi eta ammanuwaa minttiis. Yihooway a ayyaanaa demmanawu woossiya, qassi bantta woosaara maayiya ogiyan deˈiya asawu ba ayyaanaa darissidi immiyoogaa akeekidi, nuunikka etaagaadan oottiyaageeta gidoos. (Luq. 11:13) Harabaa shin ay oottana danddayiyoo?

6. Geeshsha Maxaafan etabay odettido asatubaa xannaˈidi loytti goˈettanawu waatana bessii?

6 Ha maxaafan, mino ammanoy deˈiyo asatuppe amaridaageetubaa xalla beˈida. Hegaa mala ammanoy deˈiyo hara daro asatikka deˈoosona! (Ibraawe 11:32 nabbaba.) Eti ubbay ammaniyoogaa bessidoy dumma dumma ogiyaana gidiyo gishshawu, hegaabaa darobaa loytti xannaˈana danddayoos. Mino ammanoy deˈiyo asatubaa xannaˈiyo wode, nabbabidi wurssanawu eesotiyaaba gidikko, nu ammanuwaa minttana danddayokko. Nuuni nabbabiyoobaappe loytti goˈettanawu, he taarikiyaara gayttida issi issibaanne he taarikee xaafettiyo wode deˈiya hanotaa wodiyaa bazzidi loytti xannaˈana bessees. Etabay odettido he asati nagaranchanne “nu mala asa” gidiyoogaa ubbatoo hassayikko, eta taarikiyaa loytti akeekidi hegaappe goˈettoos. (Yaaq. 5:17) Qassi nuugaa mala metoynne paacee eta gakkido wode, etawu aybi siyettidaakko akeekanawu metootokko.

7-9. (a) Geeshsha Maxaafan etabay odettido, mino ammanoy deˈiyo asati ha wodiyan nuuni Yihoowayyo oottiyoogaa malabaa oottidaba gidiyaakko etawu aybi siyettaneeshsha? (b) Nuuni kuuyiyoobaaninne oottiyooban nu ammanuwaa minttana koshshiyoy aybissee?

7 Nuuni kuuyiyoobaaninne oottiyoobankka nu ammanuwaa minttana danddayoos. “Oosoi shaahettido ammanoi haiqqidaagaa” gidiyoogee erettidaagaa. (Yaaq. 2:26) Ha maxaafan etabay odettido, ammanettida asatuyyo ha wodiyan nuuni oottiyoogaa mala oosoy imettidaba gidiyaakko, eti keehi ufyattanaagaa qoppa!

8 Leemisuwawu, Abrahaami Yihoowawu goynnanaadan odettidoy bazzon deˈiya wogga shuchaa mataana gidennan, i “haahuwan” beˈido ufayssiya hidootaabaa qonccissi yootiyo, keehi loˈˈiya Kawotettaa Addaraashaaninne gita shiiqotun deˈiya daraajjayettida Yihoowa ashkkaratuura gidiyaakko ayyo aybi siyettaneeshsha? (Ibraawe 11:13 nabbaba.) Eelaasawu imettida oosoy qassi kaddida kawoy ayssiyo biittan Yihoowawu oottanawu baaxetiiddi Baˈaala sunttan hananabaa yootiyaageeta woriyoogaa gidennan, asawu woppaanne hidootaa immiya tumaa yootiyoogaa gidiyaakko ayyo aybi siyettanaakko qoppa. Geeshsha Maxaafan etabay odettido, mino ammanoy deˈiyo asati Yihoowa oosuwaa nuuni ha wodiyan oottiyoogaadan ufayttidi oottanaagee erettidaagaa.

 9 Hegaa gishshawu, nuuni kuuyiyoobaaninne oottiyooban nu ammanuwaa minttiyaageeta gidoos. Nuuni hegaadan oottikko, geeshsha ayyaanaa kaaletuwan xaafettida Xoossaa Qaalan odettida, mino ammanoy deˈiyo asatu leemisuwaa kaalloos. Yaatikko, Doomettan qonccidaagaadan, he asatuura kaseegaappe aaruwan lagge gidoos. Ubba, matan he asatuura gayttidi loytti dabbotana.

10. Gannatiyan nuuni ay keena ufayttanee?

10 Ne hidootay ubbatoo neessi qoncci beetto. Ammanettida asati Xoossay etawu immido hidootan ubbatoo minettidosona. Neeni shin? Leemisuwawu, ‘xilloti hayquwaappe denddin,’ ammanettida Xoossaa ashkkaratuura nuuni gayttiyo wode ay keena ufayttanaakko qoppa. (Oosuwaa 24:15 nabbaba.) Etaara gayttiyo wode neeni eta ay oychuutee?

11, 12. Ooratta alamiyan (a) Aabeela, (b) Noha, (c) Abrahaama, (d) Uruto, (e) Abigaalo, (f) Asttiro ay oychanawu qoppadii?

11 Aabeelaara gayttiyo wode, a aawaynne aayyiyaa ay mala asakko oychuutee? Woy hagaadan gaada oychana danddayaasa: “Edene geliyoosaa naagiya kiruubeta haasayissa eray? Eti shin neeyyo zaaridonaa?” Nohebaa shin? A hagaadan gaada oychana danddayaasa: “Neeni he wode Nefillimeta yayyadii? Markkabiyan takkido issi layttan mehiyawu doˈawu koshshiyaabaa waata kunttadii?” Abrahaamaara gayttiyo wode qassi, “Seemaara gaytta eray? Yihoowabaa ooppe siyadii? Uurappe kiyada baanawu metootabeykkii?” gaada oychana danddayaasa.

12 Hegaadankka, hayquwaappe denddana, ammanettida maccaasata oychanabaa qoppa. “Urutee, neeni Yihoowawu oottanaadan denttettiday aybee?” “Abigaalee, neeni Daawita maaddidoogaabaa Naabaalawu yootanawu yayyadii?” “Asttiree, Geeshsha Maxaafan intte taarikiyaa yootiyaabay poletti simmin neeninne Marddikiyoosi waanidetii?”

13. (a) Hayquwaappe denddiyaageeti nena ay oychaneeshsha? (b) Beni wode ammanettidi deˈida asatuura gayttiyoogaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii?

13 Ha ammanettida asati nenakka darobaa oychanaagee erettidaagaa. Ha wurssetta gallassatu wurssettan, ubba qassi meto wodiyan Yihooway ba asaa anjjido ogiyaabaa etawu yootiyoogee keehi ufayssiyaaba! Eti Yihooway ba gelido qaala ubbaa waati polidaakko eridi keehi ufayttanaagee qoncce. Ooratta alamiyan, Geeshsha Maxaafan etabay odettido asatubaa qoppanawu metootokko. Aybissi giikko, eti nunaara Gannatiyan issippe deˈoosona! Hegaa gishshawu, he asati neeyyo haˈˈi qoncci beettanaadan danddayettida ubbabaa oottiyoogaa aggoppa. Etaagaadan ammaniyoogaa aggoppa. Neeni etayyo mata lagge gidada etaara issippe Yihoowayyo merinawu oottanaadan amottoos!