Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPO ISSUWAA

‘I Hayqqikkokka, Hanno Gakkanawu Haasayees’

‘I Hayqqikkokka, Hanno Gakkanawu Haasayees’

1. Addaameenne Hewaana, qassi eta naati Edene gannatiyaa gelennaadan diggidabay aybee, qassi Aabeela daro qofissidabay aybee?

AABEELI ba dorssati deriyaa doonan woppu giidi maataa miyaageeta xeellees. I ba dorssati deˈiyoosaappe haahuwan deˈiya, issi phooliyaabaakka beˈees. I he sohuwan Edene gannatiyaa asi gelennaadan teqqiya, aadhi aadhi wodhiya tama laco bisoy deˈiyoogaa erees. A aawaynne a aayyiyaa issi wode yan deˈoosona; shin haˈˈi eta gidin eta naati yaa gelana danddayokkona. Omarssa heeran Aabeeli pude xoqqu gi xeelliiddi bana Medhidaagaabaa yereriyoogaa qoppa. Asay zaarettidi Xoossaara dabbotanee? Aabeela hegaabay daro qofissees.

2-4. Aabeeli nuussi ayba ogiyan haasayii?

2 Aabeeli ha wodiyan haasayiiddi deˈees. I yootiyoobaa siyay? Neeni, i haasayana danddayennabadan qoppana danddayaasa. Addaameyyo kaalo naˈa gidida Aabeeli hayqqidi biitta gidoosappe 6,000 laytta heera. Geeshsha Maxaafay, “Haiqqidaageeti aibanne erokkona” yaagees. (Era. 9:5, 10) Hegaa bollikka, Aabeeli haasayido issibinne Geeshsha Maxaafan xaafettibeenna. Yaatin, i nuussi waani haasayana danddayii?

3 Geeshsha ayyaanay denttettin kiitettida PHawuloosi, “Aabeeli harai atto haiqqidikka, ba ammanuwan ha77i gakkanaassi haasayees” yaagiis. (Ibraawe 11:4 nabbaba.) Ee, Aabeeli nuussi ba ammanuwan haasayees. Xoossaa ammanida koyro asi Aabeela. I mino ammanoy deˈiyo asa gidiyo gishshawu, nuuni a leemisuwaa kaallana danddayoos. Nuuni Aabeela ammanuwaabaa eridi, a leemisuwaa kaallikko, a xeelliyaagan xaafettidabay nuussi haasayiiddi deˈees giyoogaa mala.

4 SHin, Aabeelanne a ammanuwaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafan xaafettidabi keehi guutta gidikkokka, abaa ay tamaarana danddayiyoo? Ane beˈoos.

Alamiyan Guutta Asay Deˈiyo Wode Deˈiis

5. Yesuusi Aabeelabaa ‘alamee merettido’ wodiyaara gatti yootido wode woygana koyidee? (Tohossa qofaakka xeella.)

5 Aabeeli asaa naati meretti simmin daro takkennan yelettiis.  Yesuusi guyyeppe, Aabeelabaa alamee woy ‘saˈay merettido’ wodiyaara gatti yootiis. (Luqaasa 11:50, 51 nabbaba.) Yesuusi yootido alamee, nagaraappe wozettana danddayiya asaa naata gidiyoogee qoncce. Aabeeli alamiyan oyddantta asa gidikkonne, Xoossaa xeelan wozettana danddayiya koyro asi a gidennan aggenna. * Qassi i loˈˈo asa gidanaadan a minttettiya asi baawa.

6. Aabeela aawaynne aayyiyaa ay mala asee?

6 Asay saˈan deˈiyoogaa doommosaara eta bolli metoy gakkiis. Aabeela aaway Addaameenne a aayyiyaa Hewaana keehi loˈˈiyaanne loytti qoppiya asa gidiyoogee qoncce. SHin eti eriiddi wolqqaama nagaraa oottidosona. Issi wode, eti merinaa deˈuwaa hidootay deˈiyo nagari baynna asa. SHin eti Xoossaa Yihoowa bolli makkalido gishshawu, bantta deˈiyo Edene gannatiyaappe yedetettidosona. Eti bantta amottidobaa hara ubbabaappe, ubba bantta naatussi koshshiyaabaappekka kaseyido gishshawu, nagaraa oottin merinaa deˈuwaa hidootay etappe haliis.—Doo. 2:15–3:24.

7, 8. Hewaana Qaayeela yelido wode woygadee, a hegaadan qoppidoy aybisseeshsha?

7 Addaameenne Hewaana gannatiyaappe yedetettidi barchetidosona. SHin eti bayra naˈaa yelido wode, a sunttaa Qaayeela giidi sunttidosona; hegawu birshshettay “Ayfidabaa” giyoogaa. He wode Hewaana, “GODAI tana maaddin, attuma na7a demmaas” yaagaasu. Issi maccaasee ‘zerettay’ Addaamanne Hewaano balettida, iita uraa issi wode xayssanaagaa Yihooway gannattiyan kasetidi yootiis; Hewaana  hegaa hassayada ba naˈaa sunttennan aggukku. (Doo. 3:15; 4:1) Hewaana bana he hiraagan odettida maccaasiyo, Qaayeeli qassi “zerettaa” gaada qoppadeeshsha?

8 A hegaadan qoppikko, balaasu. Qassi Addaameenne Hewaana hegaa yootiiddi Qaayeela dichidaba gidikko, i nagarancha gidiyoogaa bolli ubba otorettanaadan oottidosona. Guyyeppe, Hewaana naaˈˈantto naˈaa yelaasu; shin Qaayeelabaa qoppidoogaadan abaa waaya qoppana. Eti a Aabeela giidi sunttidosona; hegee “shemppiyo carkko” woy “hada” giyoogaa. (Doo. 4:2) Eti bantta naˈaa hegaadan sunttidoy Aabeela baggaara gidennan, Qaayeela baggaara anjjettana giidi qoppido gishshataasseeshsha? Hegaassa gidana danddayees.

9. Yelidaageeti Addaameppenne Hewaanippe ay tamaarana danddayiyoonaa?

9 Yelidaageetoo, Addaameppenne Hewaanippe darobaa tamaarana danddayeeta. Intte haasayiyoobaaninne oottiyooban intte naati otorettanaadan, gitabaa amottanaadaaninne bantta xallaa siiqanaadan ootteetiiyye, eti Yihoowa siiqanaadaaninne aara dabbotanawu koyanaadan tamaarisseetii? Koyro aawaynne aayyiyaa bantta aawatettaa maara goˈettibookkona. Gidikkokka, eta naˈay suure asa gididi dicciis.

Aabeeli Xoossaa Ammananaadan Maaddidabaa

10, 11. Qaayeela oosoy aybee, Aabeela oosoy shin, qassi Aabeeli ay mala eeshshay deˈiyo asee?

10 Addaamee ba naaˈˈu naata so asawu koshshiyaabaa oottanaadan loohissidi dichennan aggenna. Qaayeeli goshshancha, Aabeeli qassi dorssaa henttancha gidiis.

11 Aabeeli issi gitabaakka oottiis. Aabeela ammanoy wodiyaappe wodiyan minniis; guyyeppe PHawuloosi he loˈˈo eeshshaa xeelliyaagan xaafiis. Ane abaa qoppa! Aabeelawu loˈˈo leemiso gidiya asi he wode baawa. Yaatin, i Xoossaa Yihoowa ammananaadan maaddidabay aybee? A ammanoy minnanaadan maaddiday hagaappe kaallidi beˈana heezzubaa gidennan aggenna.

12, 13. Aabeeli Yihooway medhidobaa beˈiyoogee a ammanoy minnanaadan waati maaddana danddayii?

12 Yihooway medhidobaa. Yihooway biittaa qanggido gishshawu, agunttaynne kinddiichoy mokkiis; hegaappe denddidaagan gadiyaa oosoy wayssidoogee tuma. Gidikkokka, biittay Aabeelantta soo asawu gididi palahiya kattaa mokkiyoogaa aggibeenna. Hegaadankka, kafuwaanne moliyaa gujjin mehee doˈay, qassi dereti, abbati, shaafati, ano abbati, saloy, shaaray, awa ayfee, aginaynne xoolintteti qanggettibookkona. Aabeeli beˈiyo ubbabay, mulebaa medhida Xoossaa Yihoowa gita siiquwaa, aadhida eratettaanne loˈˈotettaa akeekanaadan oottiyaaba. (Roome 1:20 nabbaba.) I hegaa  nashshiyoogeenne wotti dentti qoppiyoogee a ammanoy minnanaadan oottidoogee qoncce.

Aabeeli ba deˈido laytta ubban, kiruubeti Yihoowayyo ammanettiyaageetanne azazettiyaageeta gidiyoogaa akeekiis

13 Aabeeli ayyaanaabaa wotti dentti qoppanawu wodiyaa bazzennan aggenna. Ane Aabeeli wudiyaa heemmanawu oottiyoobaa qoppa. Dorssaa heemmiya uri haahosaa bees. I he aada meretata laaggiiddi, loˈˈo maatay, pulttoynne kuway deˈiyoosaa koyiiddi, deriyaa, zanggaaraanne shaafaa kanttidi bees. Xoossay medhido hara mereta ubbaappe maaddananne heemmana koshshiyo meretay dorssa gidennan aggenna. Aabeeli aadhida eranchanne wolqqaama gidida Xoossay hegaadan bana naagananne heemmana koshshiyoogaa akeekideeshsha? I ba woosan hegaa mala qofaa darotoo yootennan aggenna; hegaappe denddidaagan a ammanoy minniis.

14, 15. Hanana giidi Yihooway yootidobay Aabeeli wotti denttidi qoppiyo darobay deˈanaadan waati maaddidee?

14 Hanana giidi Yihooway yootidobaa. Addaameenne Hewaana Edene gannatiyaappe ayssi yedetettidaakko bantta naatussi yootennan aggokkona. Hegaa gishshawu, Aabeeli hegaara gayttida darobaa wotti denttidi qoppana danddayees.

15 Yihooway biittay qanggettanaagaa yootiis. Agunttaynne kinddiichoy mokkido gishshawu, Aabeeli hegee polettidoogaa akeekana danddayees. Qassi Yihooway Hewaana abbe ixeta gidiyo wodenne yeliyo wode keehi tuggatanaagaa yootiis. Aabeeli ba kaaloti yelettiyo wode, hegeekka polettidoogaa akeekidoogee qoncce. Hewaana ba azinaara deˈanawu keehi amottanaagaa, qassi Addaamee o haaranaagaa Yihooway kasetidi yootiis. Aabeeli hegeekka polettishin beˈiis. Hanana giidi Yihooway yootido ubbabay polettiyoogaa Aabeeli akeekiis. Hegaa gishshawu, Edenen moorettidabaa giigissiya ‘zerettay’ yaanaagaa Yihooway yootidobay polettanaagaa Aabeeli wozanappe ammaniis.—Doo. 3:15-19.

16, 17. Aabeeli kiruubetuppe ay tamaarana danddayii?

16 Yihoowa ashkkarata. Aabeelawu leemiso gidiya asi baawa; shin awu leemiso gidiya kiitanchati he wode saˈan deˈoosona. Addaameenne Hewaana Gannatiyaappe yedetetti simmin, etikka eta naatikka yaa gelennaadan Yihooway diggiis. Gannatiyawu efiya ogiyaa  naagana mala, Yihooway kiruubeta giyo wolqqaama kiitanchatanne aadhi aadhi wodhiya tama laco bisuwaa he sohuwan wottiis.—Doomettaabaa 3:24 nabbaba.

17 Aabeeli naatettan he kiruubeta beˈiyo wode ayyo aybi siyettiyaakko qoppa. He kiitanchati ashuwaa maayido gishshawu, eti keehi wolqqaama mereta gidiyoogaa i akeekana danddayees. Qassi ubbatoo aadhi aadhi wodhiya, tama laco “bisuwaa” beˈidi i keehi maalaalettennan aggenna. Aabeeli gitatiyo wode, he kiruubeti salettidi bantta oosuwaa aggin beˈidee? CHiikka. Eranchanne wolqqaama gidida he meretati, keehi daro wodiyawu qamminne gallassi bantta sohuwaappe qaaxxennan deˈidosona. Yaatiyo gishshawu, Aabeeli Xoossaa Yihoowayyo xillonne ammanettida ashkkarati deˈiyoogaa akeekiis. Aabeeli bantta soo asay Yihoowayyo ammanettennabanne azazettennaba gidikkokka, he kiruubeti ammanettiyoogaanne azazettiyoogaa eriis. He kiitanchatu leemisoy a ammanuwaa minttidoogee erettidaagaa.

Merettidabay Aabeeli ubbabaa medhida siiqiya Xoossaa mintti ammananaadan maaddiis

18. Ha wodiyan nuuyyo mino ammanoy deˈanaadan oottiyaabay aybee?

18 Yihooway ba medhidobaa baggaara, hanana giidi i yootidobaa baggaaranne a kiitanchatu leemisuwaa baggaara babaa qonccissido ubbabaa wotti denttidi qoppido gishshawu, Aabeela ammanoy keehi minniis. Nuunikka a leemisuwaappe darobaa tamaaroos. Ubba qassi yelagati, so asay etawu leemiso gidana xayikkokka, Xoossaa Yihoowa wozanappe ammanana danddayiyoogaa eriyoogan minettana danddayoosona. Nu yuushuwan maalaalissiya meretay deˈiyo gishshawu, qassi kumetta Geeshsha Maxaafaynne ammanuwan leemiso gidiya daro asay deˈiyo gishshawu, ha wodiyan nu ammanoy minnanaadan oottiya darobay deˈees.

 Aabeela Yarshshoy Kehiyoy Aybissee?

19. Aabeeli ay akeekidee?

19 Aabeeli Yihoowa mintti ammanido gishshawu, ba ammanuwaa oosuwan bessana koyiis. SHin, saluwaa saˈaa Medhida Xoossawu asi ay immana danddayii? Xoossay asappe imota woy maado koyennaagee qoncce. Aabeeli bawu deˈiyaabaappe murutabaa, wozanappe koyidi, Yihoowayyo immiyaaba gidikko, saluwan deˈiya siiqiya Aaway ufayttanaagaa akeekiis.

Aabeeli ammanuwan yarshshiis; shin Qaayeeli ammanuwan yarshshibeenna

20, 21. Qaayeeli Yihoowawu ay yarshshidee, Aabeeli shin, qassi Yihoowawu aybi siyettidee?

20 Aabeeli ba wudiyaappe amarida dorssaa yarshshanawu koyiis. I ba wudiyaa giddon bayra yelettida maratuppe keehi anqqaraa doori shukkidi, ashuwaappe muruta giidi qoppidoogaa yarshshiis. Qaayeelikka, Xoossaa ufayssanawunne a anjjuwaa demmanawu koyidi, ba kattaappe yarshshiis. SHin a wozanan deˈiyaabay Aabeelaagaappe dumma. Eta qofay issuwaagee haraagaappe dummatiyoogee eti bantta yarshshuwaa shiishshido wode erettiis.

21 Addaame naati naaˈˈay geella yarshshiyoosaa gimbbidi bantta yarshuwaa taman yarshshennan aggokkona; eti hegaa he wode saˈan Yihoowayyo ammanettida ashkkara gidida kiruubeti beˈiyoosan yarshshennan waayi aggana. Yihooway eta yarshshuwaa beˈiis! Geeshsha Maxaafay, “GODAI Aabeelanne a yarshshuwaa ekkiis” yaagees. (Doo. 4:4) Xoossay hegan ufayttidoogaa ayba ogiyan bessidaakko Geeshsha Maxaafay yootenna.

22, 23. Yihooway Aabeela yarshshuwaa ekkidoy aybissee?

22 Xoossay Aabeela yarshshuwaa ekkidoy aybissee? I ufayttidoy yarshshuwaa qommuwaanee? Aabeeli paxa deˈiyaabaa suuttaa gussidi yarshshiis. I hegaa mala yarshshoy koshshiyoogaa eridi yarshshidee? Aabeeli deˈido wodiyaappe daro xeetu layttay aadhi simmin, Yihooway ‘Xoossaa dorssaa’ geetettida, ayba nagarinne baynna ba Naˈay yarshsho gididi gussana suuttawu leemiso gidanaadan tilla bollaara deˈiya dorssaa asay yarshshanaadan azaziis. (Yoh. 1:29; Kes. 12:5-7) Gidikkokka, Aabeeli he ubbabaa erees giidi qoppana danddayokko.

23 Aabeeli bawu deˈiyaabaappe muruta gididabaa yarshshidoogee qoncce. Yihooway he yarshsho xallaana gidennan, yarshshuwaa yarshshida Aabeelankka ufayttiis. Aabeeli Yihoowa siiqiyoonne wozanappe ammaniyo gishshawu, he yarshshuwaa yarshshin Yihooway ufayttiis.

24. (a) Balay deˈiyoy Qaayeela yarshshuwaana gidennay aybissee? (b) Qaayeeli ha wodiyan deˈiya daro asatu mala gididoy aybiinee?

24 SHin Qaayeelabay hegaappe dumma. Yihooway, “Qaayeelanne a yarshshuwaa ekkibeenna.” (Doo. 4:5) Balay deˈiyoy Qaayeela  yarshshuwaana gidenna; ubba guyyeppe asay kattaa yarshshuwaa yarshshanaadan Xoossaa Higgiyan odettiis. (Wog. 6:14, 15) SHin Geeshsha Maxaafay Qaayeeli “oottido oosoi iita” gidiyoogaa yootees. (1 Yohaannisa 3:12 nabbaba.) Ha wodiyan deˈiya daro asaagaadan, Qaayeeli Xoossaayyo aqidaba milatiyoogaa xallay gidana giidi qoppennan aggenna. Qaayeeli hegaappe simmin oottidobay i Yihoowa ammanennaagaanne siiqennaagaa bessees.

25, 26. Yihooway Qaayeela woygi zoridee, shin Qaayeeli waatidee?

25 Qaayeeli Yihooway banan ufayttibeennaagaa akeekidi, Aabeelappe loˈˈobaa tamaaranawu koyidee? Koyibeenna. Ubba, i ba ishaa morkkiis. Yihooway Qaayeela wozanan deˈiyaabaa beˈidi, a siiquwan zoriis. Yihooway Qaayeeli ba iita qofaa aggana xayikko, wolqqaama nagaraa oottanaagaa yootiis; shin i ba iita qofaa aggikko Qaayeela ‘somˈˈoy pashkkanaagaa’ yootiis.—Doo. 4:6, 7.

26 Qaayeeli Xoossay yootidobaa siyibeenna. Yaatidi, ‘tana qohana’ giidi qoppibeenna ba kaalo ishaa dembbaa ekkidi biis. Efiidi, Aabeela shocidi wori aggiis. (Doo. 4:8) Hegaa gishshawu, Aabeeli ba ammanuwaa gishshawu yedetettidanne hayqqida koyro asa gidiis. I hayqqidaba gidikkokka, Yihooway a dogibeenna.

27. (a) Aabeeli hayquwaappe denddanaagaa nuuni ammanettana danddayiyoy aybissee? (b) Nuuni aara gayttanawu ay oottana koshshii?

27 Leemiso hanotan, Aabeela suuttay Xoossaa Yihooway haluwaa kiyanaadan akko waassees. Qassi Xoossay iitabaa oottida Qaayeela qaxxayiis; yaatiyoogan suure pirddaa pirddiis. (Doo. 4:9-12) Ubbaappe aaruwan, Aabeela ammanuwaa xeelliyaagan xaafettidabay ha wodiyan nuussi haasayees. Aabeeli issi xeeta gidiya layttaa deˈennan aggenna; hegee he wode deˈida asaa bariyaappe qantta gidikkokka, i Xoossaa ufayssiya ogiyan deˈiis. Aabeeli saluwan deˈiya ba Aawaa Yihooway a siiqiyoogaanne an ufayttiyoogaa eridi hayqqiis. (Ibr. 11:4) Yaatiyo gishshawu, Yihooway a hassayiyoogaanne saˈan gannatiyan deˈanaadan a hayquwaappe denttanaagaa ammanettoos. (Yoh. 5:28, 29) Neeni aara yan gayttaneeshsha? Aabeeli yootiyoobaa siyanawunne aagaadan minttada ammananawu wozanappe murttiyaaba gidikko, aara gayttana danddayaasa.

^ MENT. 5 “Sa7ai merettoosappe” giya qofay naata yeliyoogaakka qonccissiyaaba; yaatiyo gishshawu, koyro yelettida naˈaabaa yootiyaaba milatees. Yaatin, Yesuusi ‘saˈay merettido’ wodiyaabaa yootido wode, koyro yelettida Qaayeelabaa gidennan, Aabeelabaa yootidoy aybissee? Qaayeela qofaynne a oosoy i Xoossaa Yihoowa bolli eriiddi makkaliyoogaa mala. Qaayeelikka ba aawaagaadaaninne ba aayeegaadan hayquwaappe denddanaba, qassi wozettanaba milatenna.