Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Doomettaa

Doomettaa

Xoossai immana giidoogaa ammanuwaaninne genccan laattiyaageetu mala [gidite].”—IBRAAWE 6:12.

1, 2. Yuuyidi xomoosiya issi ishay, etabay Geeshsha Maxaafan odettido ammanettida asata waati xeellidee, qassi he asati nuuyyo loˈˈo lagge gidana danddayiyoy aybissee?

“ETABAY Geeshsha Maxaafan odettido asatubaa ba laggetu taarikedan yootiis.” Yuuyi xomoosiya cima ishaa haasayaa siya simmada issi michiyaa hegaadan gaasu. He ishay daro layttawu Xoossaa Qaalaa xannaˈido gishshawunne appe tamaarissido gishshawu, hegaadan geetettiis; i Geeshsha Maxaafan etabay odettido ammanettida asata beniisappe eriyo ba laggetudan xeellees giyoogaa.

2 Etabay Geeshsha Maxaafan odettido daro asata nu laggedan xeellana danddayiyoogee ufayssiyaaba. He asata neenikka ne laggedan xeellay? Noha, Abrahaama, Uruto, Eelaasanne Asttiri mala asatuura issippe hemettiyoogee, haasayiyoogeenne wodiyaa aattiyoogee ay keena ufayssiyaabakko qoppa. Eti nena keehi maaddiyaabaa oottanaagaa, hegeekka nena loˈˈobaa zoranaagaanne minttettanaagaa qoppa!—Leemiso 13:20 nabbaba.

3. (a) Mino ammanoy deˈiyo asatubaa Geeshsha Maxaafaappe xannaˈiyoogan waani goˈettiyoo? (b) Nuuni beˈana oyshati awugeetee?

3 ‘Xilloti hayquwaappe denddiyo’ wode nuuni etaara keehi dabbotanaagee erettidaagaa. (Oos. 24:15) Geeshsha Maxaafay etabaa yootiyo, mino ammanoy deˈiyo asatubaa xannaˈiyoogan ha wodiyankka goˈettana danddayoos. Waanidi? Kiitettida PHawuloosi, “Xoossai immana giidoogaa ammanuwaaninne genccan laattiyaageetu mala [gidite]” yaagidi nuuni oottana bessiyaabaa yootiis. (Ibr. 6:12) Mino ammanoy deˈiyo asatubaa xannaˈiyoogaa doommiyo wode, PHawuloosi giidobaappe ane amarida oyshaa oychoos: Ammano giyoobi aybee, qassi hegee nuussi koshshiyoy aybissee? Nuuni Geeshsha Maxaafan etabay odettido, ammanettida asatu leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?

Ammanoy Aybee, Qassi Nuussi Keehi Koshshiyoy Aybissee?

4. Asay ammanuwaa aybidan qoppii, qassi eta qofay bala gididoy aybissee?

4 Ammanoy keehi ufayssiya eeshsha; qassi nuuni ha maxaafan etabaa xannaˈana asati ubbay xoqqu ootti xeellidoba. Ha wodiyan daro asay tumu ammanoy aybakko erenna; eti hegee naqaashi baynnabaa coo ammaniyoogaa giidi qoppoosona. SHin eta qofay bala. Ammanoy eri baynnan coo ammaniyoogaa woy nuussi siyettiyaaba xalla gidenna; qassi naqaashi baynnabaa ammaniyoogaa xallakka gidenna. Eri baynnan coo ammaniyoogee qohiyaaba. Nuussi siyettiyaabay wodiyaappe wodiyan laamettana danddayees; ‘xalahetikka ammaniyoogeenne  yashshan kokkoriyoogee’ odettido gishshawu, hegaa mala ammano xallay gidenna.—Yaaq. 2:19.

5, 6. (a) Nu ammanoy erissiyo, nuuni beˈana danddayenna naaˈˈubati aybee? (b) Nu ammanoy ay keenaa mino gidana koshshii? Leemisuwaa yoota.

5 Tumu ammanoy eri baynnan ammaniyoogaappe woy naqaashi baynnabaa coo ammaniyoogaappe keehi dumma. Ammanoy aybakko Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa beˈa. (Ibraawe 11:1 nabbaba.) Ammanoy nuuni beˈana danddayenna naaˈˈubaa erissiyaaba gidiyoogaa PHawuloosi yootiis. Koyruwan, haˈˈi deˈiyaaba gidikkokka nuuni “be7anau danddayennabaa” ammanoy erissees. Saluwan deˈiyaabaa, hegeekka Xoossaa Yihoowa, a Naˈaa woy saluwan eqqida Kawotettaa nu ayfiyan beˈana danddayokko. Naaˈˈanttuwan, ammanoy polettiichibeennabaa, hegeekka, ‘demmana giidi ufayssan naagi uttidobaa’ erissees. Nuuni Xoossaa Kawotettay matan ehaana ooratta alamiyaa haˈˈi beˈana danddayokko. Hegaa giyoogee ayfiyan beettenna, deˈiyaabaanne hidootan naagiyoobaa nuuni naqaashi baynnan ammanoos giyoogee?

6 Mule hegaadaana gidenna! PHawuloosi nu ammanoy mino gidiyo gaasuwaa yootiis. I ammanoy ‘ammanttiyaagaa’ gidiyoogaa yootiis; i ha sohuwan goˈettido qaalay asay beni ‘wuliyaa woraqatawu’ goˈettiyo qaala. Issi asi neeyyo keettaa immana koyidabadan qoppa. I neeyyo wuliyaa woraqataa immiiddi, “Hagee ne keettaa” gaana danddayees. I neeni he woraqataa bollan deˈana gibeennaagee qoncce; neeni he wuliyaa woraqataa ekkikko, he keettaa ekkadasa giyoogaa. Hegaadankka, nu ammanuwaa minttiya naqaashati keehi mino gidiyo gishshawu, nu ammanoykka hegaadan mino.

7. Tumu ammanoy aybin aybin qonccii?

7 Hegaa gishshawu, tumu ammanoy nu deˈuwan beˈidobaappe denddidaagan wozanappe ammanettiyoogaanne aynne sirennaagaa bessees; hegee Xoossaa Yihoowan muleera zemppiyoogaa bessiyaaba. Ammanoy nuuni a nu siiqo Aawadan xeellanaadaaninne i gelido qaala ubbay polettanaagaa ammanettanaadan oottees. SHin tumu ammanuwaara gayttidaagan nuuni oottana bessiyaabay deˈees. Paxa deˈiyaabaadan i hayqqenna mala issi issibaa oottana bessees. A oosuwan bessana koshshees; hegee xayikko hayqqees.—Yaaq. 2:26.

8. Ammanoy keehi koshshiyaaba gididoy aybissee?

8 Ammanoy keehi koshshiyaaba gididoy aybissee? PHawuloosi ammanttiya zaaruwaa yootiis. (Ibraawe 11:6 nabbaba.) Nuuyyo ammanoy baynnaba gidikko, Yihoowakko shiiqanawunne a ufayssanawu danddayokko. Hegaa gishshawu, asaa naatuyyo i halchido gitabaa polanawu, hegeekka saluwan deˈiya Aawaa Yihoowakko eti shiiqanawunne a bonchanawu ammanoy koshshiyaaba.

9. Nuuyyo ammanoy koshshiyoogaa Yihooway eriyoogaa bessiyaabay aybee?

9 Yihooway nuussi ammanoy ay keena koshshiyaakko eriyo gishshawu, nuuni ammanuwaa  waati dichana danddayiyaakkonne waati bessana danddayiyaakko tamaarissanawu leemiso gidiya asatubaa xaafissiis. Qassi leemiso gidiya, ammanettida attuma asati sintta xeera gididi kaalettanaadan oottiyoogan gubaaˈiyaa anjjiis. A Qaalay, “Etaagaadan ammanite” yaagees. (Ibr. 13:7) I harabaakka immiis. PHawuloosi beni deˈida markkatubaa woykko ammanuwan leemiso gidiya, “shaaraadan” daro gidida, asatubaa xaafiis. (Ibr. 12:1) Yihoowayyo ammanettidi deˈida asati PHawuloosi Ibraawe shemppo 11n yootidoogeetu xalla gidennaagee qoncce. Ammanoy baynna ha alamiyan nuuyyo leemiso gidiya, mino ammanoy deˈiyo attumaageetunne maccaageetu, yelagatunne cimatu taarikiyaa Geeshsha Maxaafay yootees.

Haratuugaadan Waani Ammanana Danddayiyoo?

10. Geeshsha Maxaafan etabay odettido ammanettida asatu leemisuwaa kaallanawu buzo xinaatee nuna waati maaddana danddayii?

10 Issi asa loytta erennaba gidikko a milatana danddayakka. Neeni ha maxaafaa xannaˈiyo wode, mino ammanoy deˈiyo ha asata neeni loytta eranaadan maaddanawu keehi pilggi giigissidoba gidiyoogaa akeekana. Mino ammanoy deˈiyo ha asatubaa neenikka ayssi pilggikkii? Buzo xinaatiyaa wode xannaˈanawu maaddiya xuufeta goˈettada Geeshsha Maxaafaa loytta pilgga. Neeni xannaˈiyoobaa yereriyo wode, Geeshsha Maxaafay yootiyo he taarikee polettido sohuwaanne hanotaa qoppa. Yan deˈiyaabadan he heeraa beˈa, siyettiyaabaa siya, qassi sawiyaabaykka nena sawo. Qassi ubbaappe aaruwan, he taarikiyan odettida asatuyyo aybi siyettidaakko akeekanawu mala. He ammanettida asatu hanotaa loytta akeekiyo wode, neeni etaara loytta meezetana; ubba issoti issoti neeni beniisappe eriyo lagge mala gidana.

11, 12. (a) Abrahaamanne Saaro neessi mata laggedan xeellanawu waatana danddayay? (b) Haanni, Eelaasa woy Sameela leemisuwaappe waana goˈettana danddayay?

11 Neeni eta loytta eriyo wode, eta leemisuwaa kaallanawu koyana. Leemisuwawu, neeni kase ootta erenna issibaa oottanaadan shoobettidabadan qoppa. Neeni kaseegaappe loytta haggaazanaadan Yihoowa dirijjitee shoobbidabadan qoppa. Geella mishiraachuwaa yootiyaageeti keehi koshshiyo heeri baanaadan woy neeni kase meezetabeenna woy dosenna ogiyan sabbakanaadan shoobettana danddayaasa. Neeni he oosuwaabaa wotta denttada qoppiyo wodenne hegaabaa woossiyo wode, Abrahaama leemisuwaa yereriyoogee geella maaddaneeshsha? Inne Saara Uuran deˈiyo ishalo deˈuwaa agganawu eeno giido gishshawu, keehi anjjettidosona. Neeni eta leemisuwaa kaalliyo wode, eta kaseegaappe loytta eriyoogaa akeekana danddayaasa.

12 Qassi, neeyyo lagge gidida uri ne bolli iitabaa oottin neeni keehi azzaniyaaba, ubba shiiquwaa biyoogaappe son takkiyoogee loˈˈo gaada qoppiyaaba gidikko shin? Haanni leemisuwaa qoppiyaaba, qassi Piniina iitabaa oottishinkka  Haanna Yihoowayyo goynniyoogaa aggabeennaagaa qoppiyaaba gidikko, neeni loˈˈobaa kuuyana danddayaasa; hegee qassi neeni Haanno loˈˈo laggedan xeellanaadan oottana danddayees. Hegaadan, neeni pattennabadan qoppiyaaba gidikko, Eelaasa gakkida metuwaanne Yihooway a minttettanawu oottidobaa xannaˈiyo wode, Eelaasi neeyyo loˈˈo lagge mala gidana danddayees. Qassi kanddoy iita gidido, issippe tamaariya naati iitabawu denttettiyo yelagati, Eela naati beeta maqidasiyan iitabaa oottishinkka suurebaa oottida Sameelabaa xannaˈidi, a banttawu mata laggedan xeellana danddayoosona.

13. Geeshsha Maxaafan etabay odettido asatu leemisuwaa kaalliyoogee ne ammanoy shugo gidiyoogaa bessiyaabee? Qonccissa.

13 Geeshsha Maxaafan etabay odettido hegaa mala asatu leemisuwaa kaalliyoogee ne ammanoy shugo gidiyoogaa bessiyaabee? Akkay! Yihoowa Qaalay mino ammanoy deˈiyo asatu leemisuwaa nuuni kaallanaadan minttettiyoogaa hassaya. (1 Qor. 4:16; 11:1; 2 Tas. 3:7, 9) Qassi nuuni ha maxaafan etabaa xannaˈana asatuppe amaridaageeti banttappe kase deˈida asatu leemisuwaa kaallidaageeta. Leemisuwawu, ha maxaafan SHemppo 17n ibay qonccido Mayraama haasayidobay, Haanna kase yootidobaappe ekettidaba gidiyoogee erettidaagaa; a Haanno leemisodan xeellidoogee qoncce. Hegee Mayraami ammanoy mino gidennaagaa bessiyaabee? Akkay! Ubba Haanni leemisoy, Mayraama Xoossaa Yihoowa sinttan keehi nashettanaadan oottiya ammanoy deˈiyooro gidanaadan maaddiis.

14, 15. Ha maxaafan deˈiya issi issibay aybee, qassi hegaa waati loytti goˈettana danddayiyoo?

14 Ha maxaafay giigidoy ne ammanoy mino gidanaadan maaddanaassa. Hagan deˈiya issi issi qofay Wochiyo Keelan “Etaagaadan Ammanite” yaagiya huuphe yohuwan kiyida qofaappe ekettiis. Qassi tobbanawunne oosuwan peeshshiyo ogiyaa qoppanawu maaddiya oyshati ha maxaafan deˈoosona. Keehi loˈˈiyaanne hanotaa loytti qonccissiya daro misileti ha maxaafan gujettidosona; qassi kase maxeetiyan deˈiyaageetu yesoynne puulay gujjiis. Hara keehi maaddiyaabay, leemisuwawu wodiyaa malaataynne karttaykka deˈees. Etaagaadan Ammanite giyo ha maxaafay buzo xinaatiyan, so asaa xinaatiyaaninne gubaaˈiyan xannaˈanawu giigiis. Daro keettaa asay hagan deˈiya taarikiyaa issippe nabbabiyoogankka ufayttana danddayees.

15 Ha maxaafay Yihoowayyo ammanettidi oottida asatuugaadan neeni ammananaadan maaddana mala amottoos. Qassi neeni saluwan deˈiya ne Aawaa Yihoowakko kaseegaappe aaruwan shiiqanaadaaninne ne ammanoy minnanaadan maaddanaadankka amottoos!