Etaagaadan Ammanite

Etabay Geeshsha Maxaafan odettido asatu ammanuwaabaa eriyoogan nuuni waani goˈettana danddayiyoo?

Wodiyaa Malaatiyaabaa

Wodiyaa malaatiyaabaynne karttay Geeshsha Maxaafan etabay odettido ammanettida asati de’ido sohuwaanne wodiyaa neeni akeekanaadan maaddees.

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Bolla gididi Heemmiyaagee intte ubbay buzo xinaatiyan woy so asaara ha maxaafaa nabbabiyoogaaninne xannaˈiyoogan loytti goˈettanaadan minttettees.

Doomettaa

Geeshsha Maxaafay mino ammanoy deˈiyo attumaageetunne maccaageetu taarikiyaa yootees. Nuuni eta leemisuwaappe waani goˈettana danddayiyoo?

AABEELA

‘I Hayqqikkokka, Hanno Gakkanawu Haasayees’

Geeshsha Maxaafay Aabeela xeelliyaagan yootiyoobay keehi guutta gidikkokka, anne a ammanuwaa xeelliyaagan ay akeekana danddayiyoo?

NOHA

I Tumu “Xoossaara Hemettiis”

Noheenne a machiyaa bantta naata dichiyoogaara gayttidaagan genccido paacee aybee? Eti markkabiyaa keexxiyoogan ammaniyoogaa waati bessidonaa?

ABRAHAAMA

‘Ammaniya Ubbawu Aawa’

Abrahaami ammanuwaa waati bessidee? Neeni ayba ogiyan Abrahaamaagaadan ammananawu murttadii?

URUTO

“Neeni Biyoosaa Awanne Taani Baana”

Uruta ba dabbotanne ba biittaa aggada baanawu eeno giidoy aybissee? Uruta Yihoowan nashettanaadan oottida, a bessido eeshshati aybee?

URUTO

“Lo77obaa Haniya Maccaasa”

Uruta Boo’eeza gelidoogee xoqqu oottidi xeelliyooba gididoy aybiinee? Urutippenne Naa’oomippe so asaa xeelliyaagan ay akeekiyoo?

HAANNO

Ba Wozanaabaa Woosan Xoossawu Yootaasu

Haanna Yihoowan ammanettidoogee keehi waayissiya hanotan genccanaadan maaddiis.

SAMEELA

I “GODAA Sinttan Dicciis”

Sameeli naatettan de’ido hanotay hara naatuugaappe dumma gididoy aybiinee? I beeta maqidasiyan de’iyo wode ba ammanuwaa minttanaadan maaddiday aybee?

SAMEELA

Azzanttiyaabay Deˈishinkka Gencciis

Nuna ubbaa nu ammanuwaa paacciya metoynne azzanttiyaabay gakkees. Sameeli genccidoogee nuna ay tamaarissii?

ABIGAALO

Wozannaama Asa Gidiyoogaa Bessaasu

Abigaali aqo de’oy ufayssennaagaa gididoogaappe ay tamaarana danddayiyoo?

EELAASA

I Tumu Goynuwawu Exatiis

Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa maayenna asaara tobbiyo wode Eelaasa leemisuwaa waatidi kaallana danddayiyoo?

EELAASA

Akeekaaninne Danddayan Naagiis

Eelaasi Yihooway oottana giidobaa polanaagaa ammanettiyoogaanne aggennan woossiyoogaa waati bessidee?

EELAASA

I Ba Xoossan Minettiis

Eelaasi keehi un’’ettidi hidootaa qanxxanaadan, ubba hayquwaa amottanaadan oottidabay aybee?

YOONAASA

Ba Mooruwaappe Tamaariis

Issi aawatettaa ekkanawu neenikka Yoonaasaagaadan yayya eray? A taarikee Yihooway danddayanchanne maariya Xoossa gidiyoogaa akeekanawu maaddees

YOONAASA

Maarana Bessiyoogaa Eriis

Yoonaasa taarikee nuuni nu huuphiyaa loytti qoranaadan waati maaddii?

ASTTIRA

Xoossaa Asawu Exataasu

Asttiriigaadan baappe aattidi harata siiqanawu ammanoynne xalatettay koshshees

ASTTIRO

A Erancha, Xalanne Ba Xallaa Siiqenna Maccaasa

Asttira baappe aattada Yihoowanne a asaa siiqiyoogaa waata bessadee?

MAYRAAMO

“Taani Godaa Ailliyo”

Mayraama Gabreelayyo giidobay i ammanuwaabaa ay qonccissii? A bessido hara lo’’o eeshshati aybee?

MAYRAAMO

‘Ba Wozanan Wotta Denttada Qoppaasu’

Mayraama Beetaliheemen de’aydda be’idobay, Yihooway qaalaa gelidobay polettanaagaa a ammanettanaadan oottiis

JOSEPH

Qohiyaabaappe Naagiis, Koshshiyaabaa Kunttiis, Minnidi Oottiis

Yooseefi ba soo asaa waati naagidee? I Mayraamonne Yesuusa Gibxxe efiidoy aybissee?

MARTTO

“Taani Ammanais”

Martta keehi azzanido wodiyankka mino ammanoy de’iyo asa gidiyoogaa waata bessadee?

PHEEXIROOSA

Yayyiyoogaanne Siriyoogaa Agganawu Baaxetiis

Siriyoogee keehi qohana danddayiyaaba. PHeexiroosi Yesuusa kaallanawu koyidi, siriyoogaa aggiis

PHEEXIROOSA

Paacciyaabay De’ishinkka Ammanettidi De’iis

PHeexiroosi mino ammanoy de’iyo ammanettiya asa gidiyoogee Yesuusi a seerin siyanawu waati maaddidee?

PHEEXIROOSA

Maarotaa Ba Godaappe Tamaariis

Maarotaara gayttidaagan Yesuusi PHeexiroosa tamaarissidobay aybee? Yesuusi PHeexiroosa maaridoogaa waati bessidee?

Kuushshaa

Ne ammanoy minnanaadaaninne ubba wode ne hidootaa hassayanawu waatana danddayay?