Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 OYSHA 1

Taani Oonee?

Taani Oonee?

ERANA KOSHSHIYAABAA

Ne oonatettaanne neeni ammaniyoobaa eriyoogee harati nena iitabawu denttettiyo wode loˈˈobaa kuuyanawu maaddana.

NEENI AY OOTTANEE?

Ha hanotaa qoppa: Saara gibiraa sohuwaa gakkosaara tammu daqiiqanne takkennan, a eriyo asa cenggurssaa siyaasu.

“Neeni aybissi eqqabayay?”

Saara guyye xeelliyo wode, i laggiyaa Raaheela dooyetti uttida naaˈˈu xaaramuse ushshaa oyqqidoogaa beˈaasu. Raaheela issi xaaramusiyaa Saaro bessaydda, “Neeni naˈa gidakka; hagaa uyada ufayttana bessees!” yaagaasu.

Saara eeno gaanawu koyabeykku; shin Raaheela iyyo lagge. Qassi Saara ba laggiyaa o ‘ufayttiyoogaa dosennaaro’ gaada qoppana mala koyabeykku. Hegaa bolli, Raaheela loˈˈo naatuppe issinno. A uyiyaaba gidikko, hegee iitaba gidenna. Saara, ‘Hagee ushshappe attin, jallissiya xale gidenna’ yaagada qoppaasu.

Neeni Saaro gidiyaakko, ay oottanee?

TAKKI GA QOPPA!

Hegaa malabaara gayttidaagan loˈˈobaa kuuyanawu ne oonatettaa akeekana bessees. Ne oonatettaa akeekiyoogee nebaanne neeni ammaniyoobaa hassayanawu maaddees. Hegaa eriyoogee, neeni harata ufayssanawu bessennabaa oottiyoogaappe neeni nebaa kuuyanawu maaddees.—1 Qoronttoosa 9:26, 27.

Hegaadan oottanawu neeni waana minnana danddayay? Kaallidi deˈiya oyshata zaariyoogee nena hegawu maaddees .

 1 TA MINO GIDIYOY AYBIINEE?

Ne abbiyaanne ne loˈˈo eeshshaa eriyoogee neeni bessiyaagaadan nenan ammanettanawu maaddees.

GEESHSHA MAXAAFAA LEEMISUWAA: Kiitettida PHawuloosi, “Taani haasayiyo haasayan tamaarabeenna asa gidikkokka, eratettan gidikke” yaagiis. (2 Qoronttoosa 11:6) PHawuloosi Geeshsha Maxaafaa qofaa loytti eriyoogee harati a eraa paaccido wode genccidi deˈanaadan maaddiis. Eta iitaa qofaa siyidi yayyibeenna.—2 Qoronttoosa 10:10; 11:5.

NE HANOTAA YIGGA. Neeyyo deˈiya eraa woy neeni qara gididobaa hagaappe garssaara xaafa.

Neeyyo deˈiya loˈˈo eeshshaa xaafa. (Leemisuwawu, neeni kehiya, ammanettiya, haratuyyo qoppiyaanne keerido saatiyan gakkiya asee?)

2 TA SHUGO GIDIYOY AYBIINEE?

Sanssalatay mino gidikkokka, leppidasay deˈikko sohuwaara duuxxiyoogaadan, neenikka ne shugo miyyiyaa gaasuwan xoonettikko, ne oonatettay sohuwaara laamettidi moorettana danddayees.

GEESHSHA MAXAAFAA LEEMISUWAA: PHawuloosi ba shugo miyyiyaa erees. I hagaadan giis: “Taani ta wozana giddon Xoossaa higgiyan ufaittais; shin ta bollaa giddon de7iya ta wozanaa qofaa higgiyaara warettiya dumma higgiyaa be7ais; he higgee . . . nagaraa ootissiya higgiyan tana qashissees.”—Roome 7:22, 23.

NE HANOTAA YIGGA. Neeni giigissana koshshiya ne shugo miyyee aybee?

 3 TA HOOLLEE AYBEE?

Neeni kaamiyan gelada a laaggiya uri nadaajjee wuranaashin issisaa zaari zaaridi yuuyanaadan yootay? Hegee eeyyatetta; qassi miishshaa coo wurssiyooba!

Hegaappe ay tamaaray? Hoollee neeni halchoy deˈiyoogaa gidanaadan maaddees. Hegee neeni issibaa waata polanaakko kasetada qoppanaadan maaddees.

GEESHSHA MAXAAFAA LEEMISUWAA: PHawuloosi, “Taani qofi bainnan woxxiyaabaadan woxxikke” yaagiis. (1 Qoronttoosa 9:26) PHawuloosi qofi baynnan deˈiyoogaappe, issi issibaa halchidi he halchuwaa polanawu baaxetiis. —Piliphphisiyuusa 3:12-14.

NE HANOTAA YIGGA. Neeni yiya laytti oottanawu halchido heezzubaa hagaappe garssaara xaafa.

4 TAANI AYBIN AMMANIYAANAA?

Ne oonatettaa loytta erikko, xaphuwaa loytti yeddida, wolqqaama caarkkuwaa danddayiya mittaa mala gidaasa

Neeni ammaniyoobi deˈennaba gidikko, kuuyanawu metootiyaagaa gidaasa. Heeraa milatanawu ba meraa laammiya shaaqanchaadan ne laggeta milatanawu koyana danddayaasa; hegee ne tumu oonatettaa bessenna.

SHin ne oottiyoobay neeni ammaniyoobaara maayettiyaaba gidikko, harati ay oottikkokka ne oonatettay laamettenna.

GEESHSHA MAXAAFAA LEEMISUWAA: Hananabaa yootiya Daaneeli yelagatettan so asaappe haakkidi deˈikkokka, Xoossaa higgiyawu azazettanawu “ba wozanan qofaa qachchiis.” (Daaneela 1:8) Yaatiyoogan, ba oonatettay laamettennan deˈiis. Daaneeli ba ammaniyoobaara maayettidi deˈiis.

NE HANOTAA YIGGA. Neeni aybin ammanay? Leemisuwawu, Xoossan ammanay? Gidikko aybissi ammanay? Neeni i deˈiyoogaa ammananaadan oottida naqaashay aybee?

Kandduwaara gayttidaagan Xoossay kessido maaray nena goˈˈiyaaba gidiyoogaa ammanay? Gidikko aybissi ammanay?

Wurssettan, neeni guutta carkkoy ekki efiyo saˈan kunddida boncco mala gidanawu koyayiyye woy wolqqaama caarkkuwaa danddayiya mittaa mala gidanawu koyay? Ne oonatettay laamettennaadan baaxetikko, neeni he mittaa mala gidana. Hegee, ‘Taani oonee?’ giya oyshaa neeni zaaranawu maaddana.