Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 OYSHA 6

Laggeti Iitabawu Denttettiyo Wode Waata Eqettoo?

Laggeti Iitabawu Denttettiyo Wode Waata Eqettoo?

ERANA KOSHSHIYAABAA

Neeni ne huuphessi kuuyiyaaba gidikko, harati iitabawu denttettiyo wode cimettaka.

NEENI AY OOTTANEE?

Ha hanotaa qoppa: Biniyaami banaara tamaariya naaˈˈu naati akko yiyoogaa beˈidi unˈˈettiis. Sijaaraa uyanaadan ha saaminttan naaˈˈutoo a denttettidosona. Hagee qassi heezzantto.

Koyro naˈay hagaadan giis:

“Hachikka nerkka deˈay? Issi laggiyaara nena ane eretissays.”

I “lagge” giidobaa qonccissanawu qimˈˈotiiddi, issibaa kiisiyaappe kessidi Biniyaama bessanawu ba kushiyaa akko shiishshiis.

Biniyaami naˈay sijaaraa oyqqidoogaa beˈiis. Biniyaami kaseegaappekka aaruwaa unˈˈettiis.

Biniyaami hagaadan giis: “CHiikka, taani hegaa koyennaagaa yootaas.”

Naaˈˈantto naˈay kelttiyaa gelidi, “Neeni hagaadan ayssi yayyay?” yaagiis.

Biniyaami guuttaa xalidi, “Taani yayyikke!” yaagiis.

Naaˈˈantto naˈay Biniyaama qoommidi leddan, “Ekkaagga” yaagiis.

Koyro naˈay sijaaraa Biniyaamakko keehi shiishshidi saasukkiiddi, “Nuuni ooyyookka odokko. Oonikka mule erana danddayenna” yaagiis.

Neeni Biniyaama gidiyaakko waatuutee?

 TAKKI GA QOPPA!

Biniyaama laggeti bantta oottiyoobaa akeekidi oottiyoonaa? Eti banttabaa banttawu kuuyiyaageetee? CHiikka. Daro baggi eti harati denttettin oottoosona. Eti haratun nashettanawu koyiyo gishshawu, harati oottite giyoobaa eeno goosona.

Hegaa mala hanotan, nena gidiyaakko eti giyoobaappe dummabaa waata doorana, qassi laggeti iitabawu denttettiyo wode waata eqettana danddayay?

 1. KASETADA GIIGETTA

  Geeshsha Maxaafay, “Cincca asi iitaa be7idi, qosetti aattees; shin akeeki paccido asi metuwan gelidi qohettees” yaagees. —Leemiso 22:3.

  Darotoo, gakkana metuwaa kasetada akeekana danddayaasa. Leemisuwawu, nenaara tamaariya amarida naati ne biyo ogiyan sijaaraa uyiyoogaa beˈidabadan qoppa. Paacee gakkanaagaa akeekada, neeni hegawu giigettaasa.

 2. QOPPA

  Geeshsha Maxaafay, “Inttena zoriya wozanai geeshsha gido” yaagees. —1 PHeexiroosa 3:16.

  ‘Taani daro asaa kaallikko sinttappe tawu aybi siyettanee?’ gaada nena oycha. Neeni amarida wodiyawu ne laggetun nashettana danddayiyoogee qoncce. SHin guyyeppe neeyyo aybi siyettanee? Nenaara tamaariyaageeta ufayssanawu qoppada ne oonatettaa laammanawu eeno guutee?—Kessaabaa 23:2.

 3. KUUYA

  Geeshsha Maxaafay, “Aadhdhida eranchcha asi yayyees [“naagettees,” NW]” yaagees.—Leemiso 14:16.

  Nuuni kuuyiyoobay nuna maaddanaagee woy qohanaagee attenna. Geeshsha Maxaafay loˈˈobaa doorida Yooseefa, Iyyoobanne Yesuusa mala asatubaa yootees. Iitabaa doorida Qaayeelabaa, Eesawabaanne Yihudaabaakka yootees. Neeni shin ay oottanawu dooruutee?

Geeshsha Maxaafay, “Daro guuttaban ammanettiya urai qassi gitaban ammanettees” yaagees. (Luqaasa 16:10) Neeni oottiyoobay kaalettiyoobaa qoppikko, qassi giigettikko, neeni mintta kaalliyoobaa haratuyyo yootiyoogee metennabanne anjjo demissiyaaba gidana danddayees.

Hirggoppa; ne laggetuyyo ubbabaa biddana bessenna. CHII giyoogaa xallay gidana danddayees. Woy eta qofaa maayennaagaa hagaadan qoncciyan yootana danddayaasa:

 • “CHii, chii atto!”

 • “Taani hegaa malabaa oottikke!”

 • “Taani hegaa malabaa oottennaagaa eraasa!”

Waannabay sohuwaara xalatettan yootiyoogaa. Neeni hegaadan oottikko, ne laggeti iitabawu denttettiyoogaa aggiiganaagaa akeekada garamettana danddayaasa!

 QILLIICCISHIN GENCCIYOOGAA

Ne laggeti iitabawu denttettiyo wode eeno giikko, neeni eti koyiyoobaa oottiyo rooboote mala gidaasa

Ne laggeti ne bolli qilliiccikko waatuutee? Eti, “Metoy aybee, neeni yayyay?” giikko shin? Hegaa mala paacee, laggeti iitabawu denttettiyo oge gidiyoogaa akeeka. Neeni waatana bessii? Neeni doorana danddayiyo naaˈˈubay deˈees.

 • He paaciyaa danddayada aattana danddayaasa. (“Ee, tumaa gaasa, taani yayyays!” Yaagada, qanttan gaasuwaa yoota.)

 • Neenikka eta paaccana danddayaasa. Neeni eta qofaa maayennay aybissakko yootada, eti yuushshi qoppanaadan oottiyaaba yoota. (“Neeni cincca gaada qoppaas shin sijaaraa waana uyay?”)

Ne laggeti paacciyoogaa aggennaba gidikko, aggada ba! Neeni eta matan takkikko, paacee wolqqaami wolqqaamidi baanaagaa hassaya. Eta matappe aggada biyoogan, harati ne oonatettaa laammanaadan koyennaagaa bessaasa.

Ay gidikkokka, laggeti iitabawu denttettiyoogee attenna. SHin neeni koyiyoobaa doorana, nebaa qonccissananne hanotaa genccana danddayaasa. SHin ay gidikkokka hegaa dooranay nena!—Yaasa 24:15.