Konttenttiyaa bessa

Ufayssiya So Asaa Deˈuwau Koshshiya Waannabay Aybee?

Ufayssiya So Asaa Deˈuwau Koshshiya Waannabay Aybee?

Awugaa gaada qoppay?

  • Siiquwaa.

  • Miishshaa.

  • Harabaa.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Anjjettidaageeti Xoossaa qaalaa siyidi, he qaalai azaziyoogaadan oottiyaageeta.”—Luqaasa 11:28.

HEGAA AMMANIYOOGEE NEENA GOˈˈIYO OGIYAA

Tumuppe siiqettanaadan maaddees.—Efisoona 5:28, 29.

Issoy issuwaa wozanappe bonchanaadan maaddees.—Efisoona 5:33.

Hirggennan woppu giidi deˈanaadan maaddees.—Marqqoosa 10:6-9.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA AMMANANA DANDDAYIYOO?

Ee, hegau guuxxiis giishin naaˈˈu gaasoy deˈees:

  • So asaa deˈuwaa Doomissidaagee Xoossaa. Geeshsha Maxaafay ‘keetta asay ubbay sunttettidoy’ Xoossaa Yihoowana gidiyoogaa yootees. (Efisoona 3:14, 15) Hegaa giyoogee, so asaa deˈuwaa Doomissidaagee Yihoowa giyoogaa. Hegee xoqqu ootti xeellana bessiyaaba gididoy aybissee?

    Ane hagaa qoppa: Issi malˈˈo quma miyo wode, he qumaa aybippe kattidaakkonne an ay yeggidaakko eranau oona oychuutii? He qumaa kattida ura oychiyoogee erettidaagaa.

    Hegaadankka, nuuni ufayssiya so asaa deˈuwau koshshiyaabaa eranau, so asaa deˈuwaa Doomissidaagaa, Yihoowa oychana bessees.—Doomettaabaa 2:18-24.

  • Xoossay neessi qoppees. Yihooway ba Qaalaa baggaara yootiyo zoriyaa so asay siyiyoogee eratetta. Aybissi? “I intteyyo qoppiyo” gishshataassa. (1 PHeexiroosa 5:6, 7) Yihooway intteyyo loˈˈobaa qoppees; qassi a zoree ubbatoo maaddees.—Leemiso 3:5, 6; Isiyaasa 48:17, 18.

 QOPPANA KOSHSHIYAABAA

Neeni loˈˈo azina, macho, aawa woy aayo gidana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

Geeshsha Maxaafan EFISOONA 5:1, 2ninne QOLASIYAASA 3:18-21n ha oyshaa zaaroy deˈees.