Konttenttiyaa bessa

Sinttappe Aybi Hanana Gaada Qoppay?

Sinttappe Aybi Hanana Gaada Qoppay?

Ha alamee . . .

  • laamettennan hagaadan daanee?

  • hagaappe yaa iitanee?

  • hagaappe kehanee?

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna. Aissi giikko, ceegabai xayiis.”—Ajjuutaa 21:3, 4.

HEGAA AMMANIYOOGEE NEENA GOˈˈIYO OGIYAA

Neeni ufayssiyaanne loˈˈo oosuwaa oottana.—Isiyaasa 65:21-23.

Ay qommo harggeenne waayee attana.—Isiyaasa 25:8; 33:24.

Ne soo asaaranne laggetuura merinau ufayttada deˈana.—Mazamure 37:11, 29.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA AMMANANA DANDDAYIYOO?

Ee, hegau guuxxiis giishin naaˈˈu gaasoy deˈees:

  • Xoossay qaalaa gelidobaa polana danddayees. Geeshsha Maxaafan Xoossaa Yihoowa xallay “Ubbaappe Wolqqaama” geetettiis; ayssi giikko, a wolqqau zawi baawa. (Ajjuutaa 15:3) Yaatiyo gishshau, ha alamiyaa giigissanau ba gelido qaalaa polana danddayees. Geeshsha Maxaafay, “Xoossau ubbabai danddayettees” yaagees.—Maatiyoosa 19:26.

  • Xoossay qaalaa gelidobaa polanau koyees. Leemisuwau, Yihooway hayqqida asaa denttanau ‘laamotees.’—Iyyooba 14:14, 15.

    Geeshsha Maxaafay, Xoossaa Naˈay Yesuusi harggidaageeta pattidoogaa yootees. I hegaa oottidoy koyiyo gishshataassa. (Marqqoosa 1:40, 41) Yesuusi ba Aawaagaadan metootidaageeta maaddanau koyiis. —Yohaannisa 14:9.

    Yaatiyo gishshau, Yihoowaynne Yesuusi sinttappe nuuni ufayssiya deˈuwaa demmanaadan maaddanau koyiyoogaa ammanettana danddayoos! —Mazamure 72:12-14; 145:16; 2 PHeexiroosa 3:9.

 QOPPANA KOSHSHIYAABAA

Xoossay ha alamiyaa waatidi giigissanee?

Geeshsha Maxaafan MAATIYOOSA 6:9, 10⁠ninne DAANEELA 2:44n ha oyshaa zaaroy deˈees.