Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

“Intte . . . tamaarissiyaageeta gidanau [bessees].” (Ibr. 5:12) Hagee maalaaliyaaba! Saluwan saˈan A mali baynna loˈˈo asttamaaree, Yihooway abaa haratussi tamaarissanaadan nuna shoobbees! Son gidin, gubaaˈiyan gidin woy haggaazuwan gidin, Yihoowabaa tumaa tamaarissiyo ooso ubbay gita maatanne aawatetta. Hegee nuussi waani ushachchanee?

Ha oyshaa zaaroy kiitettida PHawuloosi, “Xoossaa maxaafaa nabbabiyoogan, Xoossaa qaalaa yootiyoogaaninne tamaarissiyoogan minna” giidi Ximootiyoosawu xaafido qofan deˈees. PHawuloosi gujjidi, “Neeni hegaa oottikko nenanne neeni giyoogaa siyiyaageeta [ashshaasa]” yaagiis. (1 Xim. 4:13, 16) Neeni yootiyoobay shemppo ashshiyaaba. Hegaa gishshawu, kaseegaappe aaruwan nabbabanawunne tamaarissanawu baaxetiyoogee bessiyaaba. Ha brooshuree nena hegawu maaddanawu giigiis. An deˈiyaabaappe amaridabaa beˈa.

Ubba sinttatun deˈiya he xinaatiyan qonccida qofaara gayttida Geeshsha Maxaafaa maaraa woy hegaa oosuwan peeshshanawu maaddiya leemisuwaa yootiya xiqiseta

Yihooway Gita ‘Asttamaare.’ (Isi. 30:20) Ha brooshuree neeni nabbabiyoogaaninne tamaarissiyoogan qara gidanaadan maaddikkokka, asaa baakko shiishshiyay nu yootiyoobaa Pulttuwaa Yihoowa gidiyoogaa mule dogoppa. (Yoh. 6:44) Yaatiyo gishshawu, geeshsha ayyaanaa demmanawu ubbatoo woossa. Xoossaa Qaalaa ubba wode goˈetta. Ne qofaa gidennan, Yihoowawu siyettiyaabaanne A qofaa ezggiyaageeti akeekanaadan ubbatoo maadda. Ezggiyaageeti Yihoowa wozanappe siiqanaadan maaddanawu baaxeta.

Asawu imettida ubbaappe aadhdhiya qofaa tamaarissanawu shoobettadasa. “Xoossai . . . immiyo wolqqan” neeni ammanettiyo wode neeyyo ushachchanaagaa ammanettoos.—1 PHe. 4:11.

Nenaara tamaarissiyaagaa,

Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa