Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XINAATE 9

Beettiyaabaa Suure Goˈettidi Tamaarissiyoogaa

Beettiyaabaa Suure Goˈettidi Tamaarissiyoogaa

Doomettaabaa 15:5

TAMAARANABAA: Neeni tamaarissiyoobaappe keehi koyettiya qofaa loytta qonccissanawu beettiyaabaa goˈetta.

WAATANA DANDDAYAY?

  • Neeni tamaarissiyoobaa loytta qonccissanawu beettiyaabaa doora. Darin maaddenna qofaa gidennan keehi koyettiya qofaa qonccissanawu, misileta, karttatanne hegaa mala beettiyaabaa goˈetta. Ezggiyaageeti he beettiyaabaa xalla gidennan, hegaappe tamaariyoobaakka hassayanaadan maadda.

  • Tamaarissanawu maaddiyaabay ezggiyaageetuyyo beettanaadan ootta.