Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XINAATE 7

Likkenne Ammanttiyaagaa

Likkenne Ammanttiyaagaa

Luqaasa 1:3

TAMAARANABAA: Ezggiyaageeti likke gididabaa kuuyanaadan maaddanawu ammanttiya naqaashaa goˈetta.

WAATANA DANDDAYAY?

  • Ammanttiya naqaashaa goˈetta. Yootiyoobaa Xoossaa Qaalaappe yoota; danddayettikko appe nabbaba. Saynisebaa, odobaa, deˈuwan hanidabaa woy maaddiya hara naqaashaa goˈettana koyikko, hegee ammanttiyaaba gidiyoogaanne mata wodeba gidiyoogaa akeeka.

  • Naqaashata bessiyaasan goˈetta. Xiqiseta eta yuushuwan deˈiya qofaara, Geeshsha Maxaafaa waanna qofaara, qassi ‘ammanettida wozannaama ashkkaray’ giigissido xuufiyan deˈiya qofaara maayiya ogiyan qonccissa. (Maa. 24:45) Geeshsha Maxaafaappe kareera deˈiya naqaashaa, an deˈiya qofaa laammennan woy hegaa xaafida uraa qofaappe dummayennan suure goˈetta.

  • Akeekanaadan maadda. Xiqisiyaa nabbabada woy naqaashaa yoota simmada, ezggiyaageeti kuuyanaadan maaddanawu oyshaa woy leemisuwaa goˈetta.