Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XINAATE 18

Gujji Eranaadan Maadda

Gujji Eranaadan Maadda

1 Qoronttoosa 9:19-23

TAMAARANABAA: Ezggiyaageetu qofaa denttetta; qassi eti goˈˈiyaabaa tamaarida giidi qoppanaadan ootta.

WAATANA DANDDAYAY?

  • Ezggiyaageeti eriyoobaa qoppa. Eti kase eriyoobaa coo zaarettada yootiyoogaappe eti he allaalliyaabaa ooratta ginan qoppanaadan maadda.

  • Pilgganne wotta denttada qoppa. Danddayettiyo wode, waannatiya qofaa qonccissanawu darin erettennabaa woy mati hanidabaa yoota. Ne haasayanaban deˈiya qofaa loytta qoppa; qassi ne yootana harabay he allaalliyaara waani gayttiyaakko akeeka.

  • Ne yootiyoobay maaddiyoogaa bessa. Geeshsha Maxaafay yootiyoobay ezggiyaageeta galla galla waati maaddana danddayiyaakko qonccissa. Ezggiya asaara giigiya hanotaa, eti qoppananne oottana koshshiyaabaa yoota.