Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XINAATE 16

Minttettiyoogaanne Loˈˈobaa Qoppiyoogaa

Minttettiyoogaanne Loˈˈobaa Qoppiyoogaa

Iyyooba 16:5

TAMAARANABAA: Meto gidennan metuwaa pagaliyaabaanne ezggiyaageeta minttettiyaabaa yoota.

WAATANA DANDDAYAY?

  • Ezggiyaageetubaa loˈˈobaa qoppa. Ishatinne michchoti Yihoowa ufayssanawu koyiyoogaa qoppa. Zorana bessiyaaba gidikkokka, danddayettida wode ubban kasetada eta wozanappe galata.

  • Loˈˈo gidennabaa darin yootoppa. Haasayiyoobaara gayttida loˈˈo gidennabaa ezggiyaageeta maaddana danddayiyo wode xallan yoota. Kumetta haasayaa loˈˈo shongan shiishshana koshshees.

  • Xoossaa Qaalaa loytta goˈetta. Yihooway asawu oottidobaa, haˈˈi oottiiddi deˈiyoobaanne sinttappe oottanabaa ezggiyaageeti akeekanaadan ootta. Ezggiyaageeta minttettiyaabaa yoota.