Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XINAATE 14

Waanna Qofaa Qonccissiyoogaa

Waanna Qofaa Qonccissiyoogaa

Ibraawe 8:1

TAMAARANABAA: Ezggiyaageeti ne haasayaa kaallanaadan maadda; qassi waanna qofa ubbay ne halchchuwaaranne ayfe qofaara waani gayttiyaakko qonccissa.

WAATANA DANDDAYAY?

  • Halchcha. Ne haasayay ezggiyaageeta tamaarissanawu, ammanttanawu woy denttettanawu giigidabakkonne qoppa; yaatada hegaara maayiya ogiyan haasaya. Waanna qofa ubbay neeni ne halchchuwaa polanaadan maaddiyaakkonne akeeka.

  • Haasayaa ayfe qofaa qonccissa. Haasayaa doommada wurssana gakkanawu, waannatiya qaalata woy hegaara issi mala birshshettay deˈiyo hara qaalata zaara zaara goˈettada ayfe qofaa qonccissa.

  • Qonccenne akeekanawu metenna ogiyan waanna qofaa yoota. Ayfe qofaa qonccissiyaanne imettida wodiyan neeni loyttada tamaarissanawu maaddiya waanna qofata doora. Waanna qofata darissoppa, he qofata loytta qonccissa, issuwaappe harawu pinniyo wode takki ga, qassi kasetiya qofaara gattada haraakko pinna.