Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XINAATE 10

Cenggurssaa Laamerettiyoogaa

Cenggurssaa Laamerettiyoogaa

Maatiyoosa 10:27

TAMAARANABAA: Cenggurssaa xoqqu ziqqi, ordde leeˈe oottiyoogan, qassi eesuwaaninne leddan haasayiyoogan qofaa qoncce oottada denttettiya ogiyan yoota.

WAATANA DANDDAYAY?

  • Cenggurssaa xoqqu ziqqi ootta. Ayfe qofaa qonccissanawunne ezggiyaageeta denttettanawu ne cengurssaa xoqqu ootta. Geeshsha Maxaafan qonccida pirddaa kiitaa nabbabiyo wodekka hegaadan ootta. Ezggiyaageeti yeemuwan naaganaadan oottanawu woy yashshiyaabaa woy hirggissiyaabaa yootanawu cenggurssaa ziqqa ootta.

  • Cenggurssaa orddenne leeˈe ootta. Ne qaalan haniyaaba gidikko, ayyaanan mishettiyo wode, qassi yesuwaa, haahuwan woy matan deˈiyaabaa qonccissanawu leeˈe cenggurssan haasaya. Azzanuwaa woy hirggaa qonccissanawu ordde cenggurssan haasaya.

  • Ellellada woy leddi gaada haasaya. Ufayssiyaabaa ellellada haasaya. Keehi koshshiyaabaa leddi gaada yoota.