Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 8

Yesuusa Hayqoy Nena Waati Goˈˈii?

Yesuusa Hayqoy Nena Waati Goˈˈii?

Yesuusi nuuni deˈuwaa demmanaadan hayqqiis. Yohaannisa 3:16

Yesuusi hayqqoosappe heezzu gallassay aadhi simmin, amarida maccaasati a duufuwaakko biyo wode a duufoy mela deˈees. Yihooway Yesuusa hayquwaappe denttiis.

Hegaappe simmin, Yesuusi ba kiittidoogeetussi qoncciis.

Yihooway Yesuusa hayqqenna wolqqaama ayyaana mereta oottidi hayquwaappe denttiis. Yesuusi saluwaa biishin i erissiyo ashkkarati beˈidosona.

 Xoossay Yesuusa hayquwaappe denttidi, Xoossaa Kawotettaa Kawo oottiis. Daaneela 7:13, 14

Yesuusi asaa naata wozanau ba deˈuwaa aatti immiis. (Maatiyoosa 20:28) Xoossay he wozuwaa baggaara nuuni merinaa deˈuwaa demmiyo ogiyaa dooyiis.

Yesuusi Kawo gididi saˈaa haaranaadan Yihooway sunttiis. Saluwan deˈanau hayquwaappe denddiya 144,000 ammanettida asati aara issippe deˈana. Geeshsha gidida saluwaa aysuwan—Xoossaa Kawotettan haariyaageeti Yesuusanne 144,000ta.—Ajjuutaa 14:1-3.

Xoossaa Kawotettay saˈaa gannate oottana. Olay, danoy, hiyyeesatettaynne koshay xayana. Asay tumuppe ufayttana.—Mazamure 145:16.