Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 1

Xoossay Yootiyoobaa Waatidi Siyana Danddayiyoo?

Xoossay Yootiyoobaa Waatidi Siyana Danddayiyoo?

Xoossay Geeshsha Maxaafaa baggaara ba qofaa nuuyyo yootees. 2 Ximootiyoosa 3:16

Tumu Xoossay issi dumma maxaafan ba qofaa xaafanaadan issi issi asata denttettiis. He maxaafay Geeshsha Maxaafaa. Neeni eranaadan Xoossay koyiyo keehi koshshiya qofay an dees.

Nuuyyo keehi loˈˈo gididabaa Xoossay erees; qassi i aadhida eratetta ubbau pultto. I yootiyoobaa siyiyoogan neeni tumuppe aadhida erancha gidaasa.—Leemiso 1:5.

Xoossay saˈan deˈiya ubbay Geeshsha Maxaafaa nabbabanaadan koyees. Ha wodiyan Geeshsha Maxaafay daro qaalan dees.

Neeni Xoossay yootiyoobaa siyana koyikko, Geeshsha Maxaafaa nabbabananne akeekana koshshees.

 Ubbasan deˈiya asay siyiiddi deˈees. Maatiyoosa 28:19

Neeni Geeshsha Maxaafaa akeekanaadan Yihoowa Markkati maaddana danddayoosona.

Saˈa ubban eti Xoossaabaa tumaa tamaarissoosona.

Neeni he timirttiyau miishsha qanxxana koshshenna. Ne heeran deˈiya, Yihoowa Markkatu Kawotettaa Addaraashankka Xoossaabaa tamaarana danddayaasa.