Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 5

Bashshaa Haattaa—Xoossay Yootiyoobaa Siyidaageeti Oonee? Siyibeennaageetishin?

Bashshaa Haattaa—Xoossay Yootiyoobaa Siyidaageeti Oonee? Siyibeennaageetishin?

Nohe wode deˈida daroti iitabaa oottidosona. Doomettaabaa 6:5

Addaameenne Hewaana naata yelidosona; saˈan asay corattiis. Guyyeppe amarida kiitanchati Seexaanaara exatidi makkalidosona.

Eti saˈaa yiidi asaagaa mala asatettaa maayidosona; yaatidi maccaasaa ekkidosona. He maccaasati asaagaappe aadhiya wolqqay deˈiyo, meqettaa iitanne wolqqaama naata yelidosona.

Saˈay iitabaa oottiya asan kumiis. Geeshsha Maxaafay, “Sa7aa bollan de7iya asaa iitatettai daridoogaanne eti wozanan qoppiyoobai ubbai ubba wodekka iita xalaala” gidiyoogaa yootees.

 Nohee Xoossay yootiyoobaa siyidi markkabiyaa keexxiis. Doomettaabaa 6:13, 14, 18, 19, 22

Nohee loˈˈo asa. Yihooway bashsha haattan iita asaa xayssanaagaa ayyo yootiis.

Xoossay Nohee issi gita markkabiyaa keexxanaadan, qassi ba soo asaa, ubba qommo mehiyaanne doˈaa markkabiyan gelissanaadankka yootiis.

Nohee yaana Bashshaa Haattaabaa asau yootiis; shin eti i yootiyoobaa siyibookkona. Issoti issoti Nohe bolli qilliiccidosona; harati a ixxidosona.

Markkabee keexettidi wurido wode, Nohee mehiyaanne doˈaa a giddo gelissiis.