Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 3

Beni Gannatiyan Deˈoy Aymalee?

Beni Gannatiyan Deˈoy Aymalee?

Yihooway Addaameyyoonne Hewaaniyyo darobaa immiis. Doomettaabaa 1:28

Xoossay Hewaano medhidi, Addaameyyo macho oottidi immiis.—Doomettaabaa 2:21, 22.

Yihooway eta polo asatettaynne polo guuggee deˈiyoogeeta oottidi medhiis.

Eti shaafay, ayfiyaa ayfiya mittati, doˈaynne mehee deˈiyo keehippe loˈˈiya Edene Gannatiyan deˈidosona.

Yihooway eta haasayissiisinne tamaarissiis. Eti i yootiyoobaa siyidaba gidiyaakko, saˈaa bolli Gannatiyan merinau deˈana.

 Xoossay issi mittaa ayfiyaa mooppite giis. Doomettaabaa 2:16, 17

Kiitanchatuppe issoy Xoossaa bolli makkaliis. He iita kiitanchay Seexaanaa Dabloosa.

Yihooway gannatiyaa giddon deˈiya, ayfiyaa ayfiya issi mittaa Addaamanne Hewaano bessidi, eti he mittaa ayfiyaa miikko hayqqanaagaa yootiis.

Addaameenne Hewaana Yihoowau azazettanaadan Seexaanay koyibeenna. Yaatiyo gishshau, Hewaana he mittaa ayfiyaa miikko hayqqennaagaa, ubba Xoossadan hananaagaa shooshshaa baggaara iyyo yootiis. Hegee worddo gidiyoogee qoncce.—Doomettaabaa 3:1-5.