Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO 4

Seexaanay Yootiyoobaa Siyidoogee Ay Kaalettidee?

Seexaanay Yootiyoobaa Siyidoogee Ay Kaalettidee?

Addaameenne Hewaana Xoossau azazettennan ixxido gishshau hayqqidosona. Doomettaabaa 3:6, 23

Hewaana shooshshay yootidobaa siyada he mittaa ayfiyaappe maasu. Hegaappe simmada Addaameyyo immin, ikka miis.

Eti oottidobay bessennaba, giishin nagara. Xoossay eta Gannatiyaappe yedettiis.

Deˈoy etassinne eta naatussi metiyaagaa gidiis. Eti ceeggidi hayqqidosona. Eti saluwaa bibookkona; deˈuwan deˈokkona.

 Biittaa baanau deˈoy baynnaagaadan, hayqqidaageeti deˈuwan deˈokkona. Doomettaabaa 3:19

Nuuni ubbay Addaameppenne Hewaanippe yelettido gishshau hayqqoos. Hayqqidaageeti beˈanau, siyanau woykko aybanne oottanau danddayokkona.—Eranchchaa 9:5, 10.

Asay hayqqanaadan oottiyay Yihoowa gidenna. I hayqqidaageeta mata wode denttana. Eti i yootiyoobaa siyikko, merinau deˈana.