Konttenttiyaa bessa

Tumaa Eranau Koyay?

Tumaa Eranau Koyay?

Asaa naati oychiyo keehippe koshshiya oyshatuppe amaridaageeta xeelliyaagan tumaa eranau koyay? Hagaappe kaallidi de'iya oyshatu malaa geella neenikka oychennan aggakka:

  • Xoossay tumuppe nuussi qoppii?
  • Olay, metoynne tuggay xayanee?
  • Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo?
  • Hayqqida urassi hidooti de'ii?
  • Xoossay siyiyo ogiyan waata woossana danddayiyaanaa?
  • De'uwan waanada ufayttana danddayiyaanaa?

Ha oyshatussi zaaruwaa awappe demmana danddayay? Maxaafa nabbabiyo keettatanne maxaafaa bayzziyo sohota biyaaba gidikko, ha oyshata zaaroosona geetettiya sha'an qoodettiya maxaafata demmana danddayaasa. Gidoppe attin, issi maxaafan geetettidabay hara maxaafan geetettidabaara darotoo maayettenna. Harati ha''issi maaddiyaaba milatana danddayoosona; shin sohuwaara wodee aadhidoogeeta gidanaunne giigissiyooba koshshanau woykko hara maxaafatun laamettanau danddayoosona.

Gidikkokka, ammanttiya zaaruwaa oyqqida issi maxaafay de'ees. He maxaafay tumaa maxaafa. Yesuus Kiristtoosi Xoossaa woossiiddi: “Ne qaalaikka tumatettaa” yaagiis. (Yohaannisa 17:17) Ha wodiyan he Qaalay Geeshsha Maxaafaa gidiyoogaa eroos. Kaalliya sinttan, qommoora de'iya oyshatuyyo Geeshsha Maxaafay immiyo qonccenne tuma gidida zaaruwaa qanttan demmaasa.

Xoossay Tumuppe Nuussi Qoppii?

Daro asaa giddon de'iya bitaniyaa

OYSHAY DENDDIDO GAASUWAA: Nuuni de'iyo alamee qareti baynna hanotaaninne pirdda pacan kumidaagaa. Daro haymaanooteti, nu bolli gakkiya metoynne waayee Xoossaa shene gidiyoogaa tamaarissoosona.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA: Iitabay de'anaadan oottiyay mulekka Xoossaa gidenna. Iyyooba 34:10y: “Ubbaa Danddayiya Xoossai iitabaa mulekka oottenna” yaagees. Xoossay asaa naatussi halchidobay siiquwan baasettidaba. Yesuusi: “Saluwan de7iya nu Aawau, ne…kawotettai yo; ne shenee saluwan hanidoogaadan, sa7ankka hano” yaagidi nuuni woossana mala tamaarissidoy hegaassa. (Maatiyoosa 6:9, 10) Xoossay nuussi keehippe qoppees. A halchoykka polettidi tumattana mala keehi gitabaa oottiis.—Yohaannisa 3:16.

Qassi Doomettaabaa 1:26-28; Yaaqooba 1:13; nne 1 PHeexiroosa 5:6, 7 xeella.

Olay, Metoynne Tuggay Xayanee?

Wotaaddarata

OYSHAY DENDDIDO GAASUWAA: Olan qoodi baynna asay wuriiddi de'ees. Asa na'i be'iyo metoynne tuggay nuna ubbaakka gakkiiddi de'ees.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA: Xoossay kumetta sa'an sarotettaa ehaana wodee de'iyoogaa kasetidi yootiis. Xoossay ba Kawotettaa haaruwan, sa'aa haariyoogaa doommiyo wode, asaa naati “olaa timirttiyaa tamaarokkona.” Hegaappe ubba eti, “bantta bisuwaa marasha,…kessanau qoxxana.” (Isiyaasa 2:4) Xoossay pirdda paca ubbaa, metuwaanne tugga ubbaa xayssana. Geeshsha Maxaafay: “Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna. Aissi giikko, ceegabai [ha wodiyan de'iya pirdda pacaa, metuwaanne tuggaa gujjin] xayiis” yaagidi Xoossay gelido qaalaa yootees.—Ajjuutaa 21:3, 4.

Qassi Mazamure 37:10, 11; 46:9; nne Mikiyaasa 4:1-4 xeella.

Nuuni Hayqqiyo Wode Waaniyoo?

Makkaanaa

OYSHAY DENDDIDO GAASUWAA: Alamiyan de'iya daro haymaanooteti asi hayqqiyo wode, appe shaahettidi de'uwan de'iya issibay de'iyoogaa tamaarissoosona. Issoti issoti hayqqidaageeti paxa de'iyaageeta qohanau danddayoosona giidi ammanoosona. Woykko Xoossay iitata si'ooliyaa taman merinau xuuggidi qaxxayees giidi ammanoosona.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA: Asi hayqqiyo wode, de'uwan de'enna. Eranchchaa 9:5y: “Haiqqidaageeti aibanne erokkona” yaagees. Hayqqidaageeti aynne eriyoobi baawa. Eti siyanau, be'anau, haasayanaunne qoppanau aynne danddayokkona; aynne oottanaukka danddayokkona. Hegaa gishshau, paxa de'iyaageeta maaddanau woykko qohanau danddayokkona.—Mazamure 146:3, 4.

Qassi Doomettaabaa 3:19 nne Eranchchaa 9:6, 10 xeella.

Hayqqida Urassi Hidooti De'ii?

Siiqiyo asi hayqqin azzanida na'iyo

OYSHAY DENDDIDO GAASUWAA: Nuuni de'uwaanne nu siiqotuura issippe ufayssan de'iyoogaa koyoos. Hayqqida nu siiqotuura simmidi gayttanau amottiyoogee nu meretan de'iyaaba.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA: Hayqqida daro asati denddanau de'oosona. Yesuusi: “duufuwan de7iyaageeti…denddana” yaagidi qaalaa geliis. (Yohaannisa 5:28, 29) Xoossay koyro halchidoogaadan, hayquwaappe denddiya asaa naati gannatiyan, sa'an de'iyo injjee merettana. (Isiyaasa 65:21-25) Xoossay qaalaa gelido he sinttanaa wodee, azazettiya asaa naatussi polo payyatettaanne merinaa de'uwaa gujjees. Geeshsha Maxaafay: “Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana” yaagees.—Mazamure 37:29.

Qassi Iyyooba 14:14, 15; Luqaasa 7:11-17; nne Oosuwaa 24:15 xeella.

Xoossay Siyiyo Ogiyan Waata Woossana Danddayiyaanaa?

Woossiya bitaniyaa

OYSHAY DENDDIDO GAASUWAA: Ubba haymaanootiyan de'iya asay woossees gaanau danddayettees. Gidikkokka, daroti bantta woosay siyettennabadan qoppoosona.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA: Yesuusi nuuni woossiyo wode, issi mala woosaa zaaretti zaaretti woossiyo hanotaappe haakkanaadan tamaarissiis. I: “Xoossaa intte woossiyo wode,…mela biddoppite” yaagiis. (Maatiyoosa 6:7) I nu woosaa siyanaadan koyikko, a ufayssiya ogiyan woossana bessees. Hegaadan oottanau, Xoossaa shenee aybakko nuuni eranaunne hegaara moggiya ogiyan woossanau koshshees. Koyro Yohaannisa 5:14y: ‘Xoossay koyiyoogaadan aynne nuuni a woossikko, i siyiyoogaa nuuni eroos’ yaagees.

Qassi Mazamure 65:2; Yohaannisa 14:6, 14; nne 1 Yohaannisa 3:22 xeella.

De'uwan Waanada Ufayttana Danddayiyaanaa?

Ufayssa demmanau Geeshsha Maxaafaa nabbabiya maccaasiyo

OYSHAY DENDDIDO GAASUWAA: Daro asay duretiyoogan, hayttatiyoogaaninne puulattiyoogan ufayttiyaabadan qoppees. Hegaa gishshau, eti hegaa demmanau baaxetidaba gidikkonne, ufayttokkona.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA: Yesuusi: “Bantta ayyaanan hiyyeesa gididoogaa eriyaageeti anjjettidaageeta” giido wode, ufayssau waanna gididabaa qonccissiis. (Maatiyoosa 5:3) Nuuni tumuppe ufayttana danddayiyoy, nu waanna koshshaa kunttanau tangguwaa ekkiyoogaa xalaalaana. Hegee, Xoossaanne i nuussi halchidobaa xeelliyaagan tumaa eranau yeemottiyoogaa. He tumay Geeshsha Maxaafan de'ees. Hegaa eriyoogee nuuni keehippe koshshiyaabay aybakkonne shaakki eranaadan maaddees. Nuuni kuuyiyoobaaninne oottiyooban Geeshsha Maxaafaa tumaa go'ettiyoogee tumuppe injje de'uwaa de'anaadan oottees.

Qassi Leemiso 3:5, 6, 13-18 nne 1 Ximootiyoosa 6:9, 10 xeella.

Hagee denddida usuppun oyshatussi Geeshsha Maxaafaappe qanttan be'ido zaaro xalla. Hegaappekka aahuwan eranau koyay? Neeni “bantta ayyaanan hiyyeesa gididoogaa” eriyaageetuppe issuwaa gidikko, hegaadan koyanaagee sirissenna. ‘Xoossay nuussi qoppiyaaba gidikko, taarike wode ubban hagaa keena daro iitatettaa, metuwaanne tuggaa ayssi co''u giidi xeellii? Ta soo asaa de'oy giigi giigi baanaadan waatana danddayiyaanaa?’ yaagiya oyshata milatiya hara oyshatakka geella oychana danddayaasa. Geeshsha Maxaafay ha oyshatuyyoonne hara keehi daro oyshatuyyo aliyaanne bixe zaaruwaa immees.

Gidikkokka, ha wodiyan daroti Geeshsha Maxaafaa tishshatettan nabbabanau koyokkona. Eti Geeshsha Maxaafaa, nabbabin elle wurenna maxaafadaaninne akeekanaukka metiya maxaafadan xeelloosona. Geeshsha Maxaafaappe oyshatu zaaruwaa demmanau maaduwaa koyay? Yihoowa Markkati nena hegau maaddana danddayiya naa''u miishshata immoosona.

Koyroy, Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? yaagiya maxaafay oosoy dariyo asay keehi koshshiya oyshatuyyo Geeshsha Maxaafay immiyo qoncce zaarota pilgganaadan maaddanau giigiis. Naa''antto miishshay, Geeshsha Maxaafaa miishsha qanxxissennan xanna'issiyo giigissuwaa. Geeshsha Maxaafaa tamaarissanau giday de'iyo ne heeran de'iya issi Yihoowa Markkay, ne son woykko hara injjetiya sohuwan, aynne qanxxissennan saaminttaa giddon guutta wodiyaa immidi, Geeshsha Maxaafaa nenaara tobbanau danddayees. Alamiyan de'iya miilooniyan qoodettiya asay ha giigissuwan go'ettiis. He asatuppe daroti ufayssan: “Taani tumaa demmaas!” gaana danddayidosona.

Hegaappe aadhiya hara aqoy de'ana danddayenna. Geeshsha Maxaafaa tumay, nuna malan ammaniyoogaappe, haniyoobaa xayiyoogaappenne yashshaappe kessees. Geeshsha Maxaafaa tumay nuussi hidootay, halchoynne ufayssay de'anaadan oottees. Yesuusi: “Intte tumatettaakka erana; qassi tumatettai inttena ailletettaappe kessana” yaagiis.—Yohaannisa 8:32.

1. Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa tamaariya bitaniyaa; 2. Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa tamaariya maccaasiyo