Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Doomettaa

Doomettaa
  • Intte siiqiyo asi hayqqidee?

  • Haˈˈikka kayyoteetii?

  • Kayyuwaappe minettanau maaduwaa koyetii?

  • Hayqqidaageetussi hidooti deˈii?

  • Deˈiyaaba gidikko, he hidootay aybee?

  • Ha hidootan waani ammanettana danddayiyoo?

Ha brooshuriyaa giddon hagaa mala oyshatuyyo Geeshsha Maxaafaappe minttettiya zaaroy imettees. Akeekan nabbabanaadan inttena shoobboos.