Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ta Hagaadan Haniyoogee Saruwaanee?

Ta Hagaadan Haniyoogee Saruwaanee?

KAYYOTTIDA issi bitanee hagaadan yaagidi xaafiis: “Ta diccidoy Ingglize biittaana gidiyo gishshau, azzaniyoogaa asau erissennaadan tamaarada diccaas. Wottadara gididi oottida ta aaway, issibay sakkido wode achchaa daxxidi, ‘Yeekkoppa!’ giidoogaa hanno gakkanaukka hassayayiis. Ta aayyiya tananne ba hara naata yerido woy qoommido wodiya hassayikke (nuuni muleera oyddu naata). Ta aaway hayqqiyo wode tau layttay 56. Keehippe azzanaas. Gidikkokka, koyro wode yeekkana danddayabeykke.”

Issi issi wogatun, asay bana azzanttidabaanne ufayssidabaa qoncceyanau metoottenna. Etassi ufayssi woy azzanoy siyettiyoogaa, hara asay erana danddayees. Hara baggaara qassi, issi issi alamiya heeratun, leemisuwau huuphessa Awuroppaninne Inggilize biittan, asay, ubba qassi attumaageeti, banttana ufayssidabaa woy azzanttidabaa qonccissennaadan, banttana gakkidabaa coˈˈu giidi aattanaadaaninne genccanaadan hanidi diccoosona. Gidoppe attin, intte siiqiyo asi hayqqin, kayyottiyoogaa qoncciyan erissiyoogee balee? Geeshsha Maxaafay hegaa xeelliyaagan woygii?

Geeshsha Maxaafay Yeekkidosona Giyo Asata

Geeshsha Maxaafay arshsho Meediteraaniya heeran deˈida, bantta ufayssaanne azzanuwaa loytti qonccissiya Ibraawe asatun xaafettiis. Geeshsha Maxaafay bantta azzanuwaa qoncciyan bessida daro asatu leemisuwaa oyqqiis. Kawuwaa Daawiti a naˈay Amnooni hayqqin azzaniis. Ubba ‘yibbaata yeeho yeekkiis.’ (2 Sameela 13:28-39) Ubba a sohuwan wolqqan kawotana koyida ammanettenna naˈay Abeseloomi hayqqido wodekka kayyottiis. Geeshsha Maxaafay hagaattuwa yaagees: “Yaagin kawoi [Daawiti] daroppe azzaniis; gimbbiyaa penggiyaa huuphen de7iya keettaa gelidi yeekkiis; kawoi biiddi, ‘Aayye ta na7au Abeseloomaa! Ta na7au! Ta na7au Abeseloomaa! Ne gishshaa taani haiqqarkkinaashsha! Aayye ta na7au Abeseloomaa! Ta na7au!” yaagidi yeekkiis. (2 Sameela 18:33) Daawiti, hara ay aawukka gidin ba naˈau azzaniyoogaadan azzaniis. Yelidaageeti, bantta naatu gishshaa hayqqiyakko aappunttoo amottidonaa! Guutta naati yelidaageetuppe kasetidi hayqqiyoogee, asay naagennaba.

Yesuusi, i siiqiyo Alˈˈaazari hayqqido wode waanidee? Duufuwaakko matattiiddi yeekkiis. (Yohaannisa 11:30-38) Hara wode, Magddala Mairaama Yesuusi moogettosaa baada yeekkaasu. (Yohaannisa 20:11-16) Geeshsha Maxaafay hayquwaappe dendduwabaa yootiyoogaa eriya issi  Kiristtaanee, hayqqidaageeti deˈiyo hanotaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay odiyoogaa geeshshi erennaageetudan, wozanaa bayidi kayyottennaagee qoncce. SHin issi tumu Kiristtaanee, hayquwaappe denddoy deˈiyoogaa eriyaaba gidikkokka, asa gidiyo gishshau, ba siiqoti hayqqiyo wode kayyotteesinne yeekkees.—1 Tasalonqqe 4:13, 14.

Yeekkana Bessi woy Aggana Bessii?

Ha wodiyan deˈiya nuunishin, waanana bessii? Qoncciyan azzaniyoogaa metiyaabadan woy yeellayiyaabadan xeelleetii? Hagaa xeelliyaagan zoriyaa immiyaageeti woygiyoonaa? Ha wodiyan eti shiishshiyo qofay darotoo, beni wode xaafettida Geeshsha Maxaafan deˈiya asappe gidenna aaro eraa qonccissees. Nu azzanuwaa qoncceyanaappe attin qottana bessenna; yaagoosona. Hagee eti azzanidoogaa Geeshsha Maxaafay odiyo beni wode ammanettida asata, hegeetikka, Iyyooba, Daawitanne Ermmaasa hassayanaadan oottees. Eti bantta azzanuwaa qottibookkona. Hegaa gishshau, asaappe shaahettiyoogee eratetta gidenna. (Leemiso 18:1) Azzanoy heera wogaadaaninne  issi heeran aakkidi deˈiya hayimaanotiya ammanuwaadan dumma dumma ogiyan qonccana danddyiyoogee tuma. *

Intte yeekkanau koyiyaaba gidikko shin? Yeekkiyoogee asaa naatu meretan deˈiyaaba. Qassi Alˈˈaazari hayqqido wode Yesuusi ‘ba wozanan daro mishettidi afuxxoogaa’ qoppite. (Yohaannisa 11:33, 35) Siiqiyo asi hayqqiyo wode yeekkiyoogee oorattabaa gidennaagaa hegan bessiis.

Siiqiyo asi hayqqiyo wode kayyottiyoogee wottin deˈiyaabee

Raahelo geetettiya i naˈiya SIDS (Sudden Infant Death Syndrome woykko qoppennan yiira naatu bolli gakkiya hayquwaa) giyo harggiyan hayqqido Aan geetettiya aayyeebay hegee tuma gidiyoogaa bessees. I azinay yaagiis: “Garamissiyaagee Aano gidin tana gidin issoykka baliyan yeekkibooko. Hara ubbay yeekkiis.” Aana hegaa qonccissayida yaagaasu: “Ee, shin taani nu naaˈˈaassikka gididi aadhdhiya keena yeekkaas. Azzanttiya hanotay gakkido guutta wodiyaappe guuyyiyan, issi gallassi tarkka son deˈayida keehippe kayyottaas. Gallassa muliya yeekkaas. SHin hegee tana maaddidoogaa ammanettays. Hegaappe guuyyiyan tau kehidaba milattiis. Ta naˈiya hayqqin yeekkoogee bessiyaaba. Kayyottiya asay yeekkanaadan oottana koshshees gaada ammanayiis. Hara asay ‘yeekkoppa’ yaagiyoogee erettidaba; gidikkokka, hegee aynne goˈˈiyaaba gidenna.”

Issoti Issoti Kayyottido Ogiyaa

Issoti issoti siiqiyoogeeti hayqqido wode waanidonaa? Leemisuwassi, Juwanitibiba xeella. Guutta naatu hayqoy waatiyakko erausu. Ichchashutoo boshshetaasu. Simmada haranttuwaa shaaraasu. Kaamiyaa daafay gakkido gishshau hosppitaaliyaa biido wode, a hirggidoogee erettidaba. Naaˈˈu saaminttaappe guyyiyan, wode gakkennan maarotaa oyqettaasu. Sohuwaara issi Kilo graame kumenna—Baaneesa yeletaasu. “Keehippe ufayttaas” yaagada Juwanita hassayausu. “Wurssettan aayo gidaas!”

SHin i ufayssay gamˈˈibeenna. Oyddu gallassaappe guyyiyan Baaneesa hayqqaasu. “Keehippe kayyottaas. Aayotettay taappe akeekennan  ekkettiis. Tau paci deˈiyoobadan siyettiis. Soo yaada Baaneesiyo nuuni giigissido kifiliyaanne taani iyyo shammido maayota beˈiyoogee keehi kayyoyiis. Kaalliya naaˈˈu aginaassi a yelettido gallassa qoppaas. Ay asaarakka gidin gayttada aybanne oottanau koyabeykke” yaagada Juwanita hassayausu.

Hagee likkiyaappe aadhhdida azzanoo? Hara asay akeekanau metootana danddayiyaaba gidikkokka, Juwanitidan hegaa malabay gakkidoogeeti, yiira naatu hayqoy, issi wode etaara deˈidi hayqqida asau kayyottiyoogaadan michchiyoogaa yootoosona. Issi naˈay bana yelidaageetun siiqettiyoy, biron yelettanaappekka kase. Aayyeera dumma gayttotettay deˈees. He yiiray hayqqiyo wode, aayyiyaa keehi gita asi hayqqdoogaattuwa qoppausu. Hagee haraatikka akeekana bessiyaaba.

Yiilloynne Bana Mooranchcha Oottiyoogee Waati Qohana Danddayiyaakko

Hara aayyiyaa ba 6 laytta naˈay yelettanaappe kase doommida wozanaa harggiya gaasuwan qoppennan hyqqidoogaa odaydda bau siyettidaba qonccissaasu. “Bolli bollan siyettiya daro hanotaa aattaas—jalliyoogaa, asa ammanennan ixxiyoogaa, tana mooranchcha kessiyoogaa, ta azinaanne haakimiyaa bolli naˈaa hanotay qofissiyaaba gidiyoogaa akeekibeenna gishshau yiillottiyoogaa.”

Yiilloy kayyottiyogaassi hara malata gidana danddayees. Haakimeenne narsseti hayqqidaagaassi oottana bessiyaagaa keena oottibookkona; giyoogan yiillottiyoogaa gidana danddayees. Woy balabaa haasayidaba woykko oottidaba milatiya dabbota woy laggeta hanqqettiyoogaa gidana danddayees. Issoti issoti hayqqida uray ba payyatettaa shenehoo giidoogau yiillotoosona. Istteela: “Ta azinay ba payyatettaa naagidabaa gidiyaakko, hayqqennaagaa eriyo gishshau, a bolli keehi yiillotoogaa hassayaas. Keehippe sahettiis; shin haakimiyaa zoriyaa shenehoo giis.” Issitoo issitoo qassi paxa deˈiyaageeti hayqqida uray oottiyoobay etau gujjetto gishshau, hayqqidaageetun yiillotoosona.

Issoti issoti yiillottoogee, etau moorodan siyettees hegaa giyoogee, yiillottiyo gishshau bantta bolli pirddana danddayoosona. Haraati bantta siiqotu hayquwaassi bantta huuphiya gaasodan xeelloosona. “Sohuwaara haakime keettaa efiidaakko” woy “hara haakime keettaa efiiddaakko” woy “ba payyatettaa loytti naaganaadan oottidaakko, hayqqana danddayenna shin” yaagidi banttana moornachchadan xeelloosona.

Naˈa hayqoy keehippe michchiyaaba; yelidaageeta wozanappe qarettidi minttettiyoogee maaddana danddayees

Issotuyyo issotuyyo banttana mooranchchadan xeelliyo hanotay, eti siiqiyo asi  qoppennaaninne naagennan deˈishin hayqqidaba gidikko, wolqqaamana danddayees. Hayqqida uraa hanqqettido woy aara ooyettido wodiya qoppiyoogaa doommoosona. Woy hayqqida urau oottana bessiyaabaa oottibeennabadan qoppiyoogaa doommana danddayoosona.

Unddenna wodiyaassi gamˈˈiya daro aayotu kayyoy, naatu hayqoy yelidaageetussi, ubba qassi aayotussi azzaniiddi daro wodiya gamˈˈanaadan oottees; giya daro eranchchatu qofaa bessiyaaba.

Intte Aqo Laggee Hayqqiyo Wode

Aqo laggiyaa hayqoy, ubba qassi issippe darobaa oottidi aattidaba gidikko, hara keehippe kayyoyiyaabaa. Issippe deˈido deˈoy, hemetay, oosoy, allaxxiyoogeenne issoy issuwaara maadettiyoogee simmidi deˈana danddayenna giyoogaa.

Eunikka ba azinay wozanaa daafuraappe denddidaagan qoppennan hayqqido wode hanidabaa odausu. “Koyro saaminttan ta asatettay oottiyoogaa aggidabadan jallaas yaagaasu. Haray atto singgiyooba gidin malˈˈiyaba woy cammiyaba gidin shaakka erana danddayabeykke. Gidoppe attin, ta guuggee hara asatettaappe shaahettidabadan siyettiyoogaa aggibeenna. Haakimeti CPR giyo ogiyaaninne xaliyan a deˈuwaa takkissanau baaxettiyo wode aara takko gishshau,  a hayquwaabaa ammanada ekkanau metotabeykke. Gidikkokka, issi kaamee kakaa doonaappe kunddiyo wode aynne oottana danddayenna hanotan xeelliyo wode siyettiyaagaadan azzanaasinne mishettaas.”

A yeekkadee? “Ee keehippe yeekkaas; ubba minttettiya qofaa oyqqida daro dabddaabbeta nabbabiyo wode yeekkaas. Ubbaa huuphen huuphen nabbabiyo wode yeekkaas. Hegaadan oottidoogee he gallassaa minna aadhdhanaadan maaddiis. SHin asay zaari zaaridi haˈˈi ne waanay yaagi oychchiyo oyshay aynne minttettana danddaybeenna. Keehippe azzanidoogee oossinne qoncce.”

Eunikko minnanaadan maaddiday aybee? “Erennan ta deˈuwaa deˈiyoogaa doommana gaada kuuyaas” yaagausu. “Gidikkokka, deˈuwaa keehippe dosiya ta azinay tanaara deˈennaagaanne deˈuwan issippe ufayttennaagaa qoppiyoogee haˈˈikka azzanttees.”

“Intte Oottiyoobaa Haraati Sugin Oottoppite . . . ”

Leavetaking—When and How to Say Goodbye geetettiya maxaafaa xaafidaageeti hagaadan zoroosona: “Intte qoppanaunne oottanau koshshiyaba haraati sugin oottoppite. Issi asi azzaniyo hanotay hara asaagaappe dummatees. Haraati intte keehippe kayyottiyoogaa woy bessiya ogiyan kayyottennaagaa qoppanau woy hegaa inttessi yootanau danddayoosona. Hegaa etayyo atto giitenne dogite. Intte huuphiya wolqqanttidi hara asaa woy heeran deˈiya azzaniyo meeziyaa kaallanau koyiyoogee, intteyyo siyettiyaaba zaarettidi payyatetta wodiyaadan oottanau bessiyo dichchaa qanttees.”

Issi asi azzaniyo hanotay hara asaagaappe dummattiyoogee qoncce. Ubba asaayyo, issi azzaniyo hanotay haraappe giiga giidi zoriiddi deˈokko. Gidikkokka, azzanida asi merettida ooratta hanotaa meezetanau waayettiyo wode, metoy merettees. He wodiyan qarettiya laggetu maadoy koshshana danddayees. Geeshsha Maxaafay: “Laggee mule wodekka siiqees; ishaikka metuwaa wode maaddanaassi yelettees” yaagees. Hegaa gishshau, maaduwaa oychchanau, asau odanaunne yeekkanau yayyoppite.—Leemiso 17:17.

Issi siiqiyo uray hayquwan shaahettiyo wode kayyottiyoogee, deˈiyaabanne intte kayyuwaa haraatuyyo qoncciyan bessiyoogeekka bala gidenna. Gidikkokka, zaaruwaa koshshiya hara oyshati deˈoosona: ‘Ta kayyottiyoogaappe waana minettana danddayiyanaa? Tana mooranchcha oottiyoogeenne yiillottiyoogee saruwaanee? Ha hanotaa waata xoona kiyana danddayiyaanaa? Kayyuwaanne mishuwaa gencca aattanau aybi maaddanee?’ Kaalliya timirttee hageetanne hara oyshata zaarana.

^ MENT. 8 Leemisuwaassi, Nayjjeeriyaa biittan deˈiya Yoorubaa sheeshsha gidida asay, shemppoy ashuwaa maayidi simmidi yees yaagidi ammaniyo wogay deˈees. Hegaa gishshau, issi aayyiya ba naˈay hayqqiyo wode, keehippe kayyottiyoy guutta wode xalaalaassa. Yoorubaa asay “Haattay gukkiisippe attin, gosee meqqibeenna” yaagiyo meeze deˈees. Hagee Yoorubatu ammanuwadan gidikko, haattaa tikkiyo gosee woykko aayyiya hara naˈa,—geella hayqqida naˈaa hara ogiyan yelana danddayausu yaagiyoogaa. Yihoowa Markkati shemppoy hayqqenna qassi shemppoy ashuwaa maayidi simmees yaagiya, Geeshsha Maxaafan baasettibeenna, worddo qofaappe pulttida wogatanne mala ammanota kaallokkona.—Eranchchaa 9:5, 10; Hizqqeela 18:4, 20.