Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 4

A Ba Aawaanne Yihoowa Ufayssaasu

A Ba Aawaanne Yihoowa Ufayssaasu

Yofttaahee Yihoowau ay shiiqettii?

Yofttaahee shiiqettidobaa poliyoogee a naˈeessi deexxikkokka, a hegaa polaasu

Ha misiliyan deˈiya naˈiyo beˈay?— A Yofttaahe naˈiyo. Geeshsha Maxaafay i sunttaa yootenna; shin a ba aawaanne Yihoowa ufayssidoogaa nuuni ereettees. Ane ibaanne i aawaa Yofttaahebaa beˈoos.

Yofttaahee loˈˈo asa; qassi i Yihoowabaa ba naˈiyo daro saatiyau tamaarissees. I mino asa; qassi loˈˈo daanna. Hegaa gishshau, Israaˈeelati bantta morkketuura olettiyo olan i banttana kaalettanaadan oychidosona.

Yofttaahee xoonanau Xoossay bana maaddanaadan woossiis. Yofttaahee olan xoonikko, soo simmiyo wode a mokkanau a sooppe koyro kiyiya oonanne Yihoowau immanau shiiqettiis. He kiyiya  uri ba deˈo laytta ubban Xoossaa dunkkaaniyan oottananne hegaa heeran deˈana koshshees. He wode asay dunkkaaniyan Xoossau goynnees. Yofttaahee olan xooniis! I soo simmiyo wode a mokkanau a sooppe koyro kiyiday oonakko eray?—

Ee, Yofttaahe naˈiyaa kiyaasu! Yofttaahessi ippe hara naˈi baawa; i qassi o moyssi yeddana koshshees. Hegan i keehi azzaniis. SHin i shiiqettidoogaa hassaya. A naˈiyaa sohuwaara, ‘Ta aawau, neeni Yihoowau shiiqettido gishshau, hegaa pola’ yaagaasu.

Yofttaahe naˈee laggeti layttan layttan o oychanau boosona

Yofttaahe naˈiyaakka azzanaasu. A biyoosan gelananne naˈa yelana danddayukku. SHin, a ba aaway shiiqettidobaa polanaunne Yihoowa ufayssanau keehi koyaasu. Hegee azina geliyoogaappe woy naata yeliyoogaappe iyyo keehi aadhiyaaba. Hegaa gishshau, a sooppe kiyada ba deˈo laytta ubban Xoossaa dunkkaaniyan oottaasu.

A oottidobay i aawaanne Yihoowa ufayssidee?— Ee, ufayssiis! Neeni azazettiyaabanne Yihoowa siiqiyaaba gidikko Yofttaahe naˈee mala gidana danddayaasa. Neenikka ne aaway, ne aayyiyaanne Yihooway keehi ufayttanaadan oottana.